Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Decyzja

Budry, dnia 22.02.2007r.
Nasz znak: 7624-2/8/2006/07
 
 
 DECYZJA  Nr 1/07
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   
 
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 46a ust.7 pkt 4, w związku z art. 46 ust.1 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Budry w Budrach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry, na działkach nr ew. wg wykazu
 
ustalam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego:
 
1. Nazwa zadania:
-          budowa sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry, gmina Budry wraz z przyłączami wodociągowymi. Projektuje się wcięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV w miejscowości Olszewo Węgorzewskie w czterech punktach, w Sobiechach w trzech punktach, w Budzewie w jednym punkcie, w Budrach, Brzozówku i Górach w jednym punkcie.
           
2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
            Teren inwestycji obejmować będzie zadania na niżej wyszczególnionych nieruchomościach:
           
            Zadanie I :
            Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
            - obręb Olszewo Węgorzewskie : 8/1, 9, 13/3, 162, 166, 44/2, 44/1, 50, 87, 88, 93/1, 103, 105/1, 110, 112/3, 112/4, 115, 116, 117, 118, 126/1, 127/2, 127/4, 128, 129/2, 140,     146/1, 148, 149, 150/1, 151/4, 154, 155, 160/2, 161/1, 163, 163/1, 164, 171/1,174, 175,        178
            - obręb Pochwałki : 1, 3, 4, 13/2, 24/1, 25/3, 25/4, 26, 183, 1200, 1201, 2023
 
            Zadanie II :
            Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
            - obręb Sobiechy : 2, 4, 6/2, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33/2, 35, 36, 37,       38/1, 38/2, 38/3, 38/5, 39, 40, 49/3, 49/8, 49/9, 50, 53, 55, 56, 71, 72/1, 112/2, 112/1,          113, 114, 122, 123, 128, 144, 155, 156, 171/1, 175, 176/1
 
Zadanie III :
Przyłącze wodociągowe
            - obręb Budry : 856, 875, 877, 879/5, 879/4
 
            Zadanie IV :
            Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi
            - obręb Budzewo : 82, 94/3, 94/4, 94/6, 96, 97, 198, 201, 208
            - obręb Skalisko : 224/1, 224/2, 224/4, 224/5, 224/8, 225, 248
 
            Zadanie V :
            Przyłącze wodociągowe
            - obręb Brzozówko : 87/3, 87/4, 263/1, 263/3, 263/4
 
            Zadanie VI :
            Przyłącze wodociągowe
            - obręb Góry : 11/2, 13/1, 56, 58, 103, 107
 
3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 
a) Przewidywany teren naruszony podczas realizacji przedsięwzięcia:
 
 
Zadanie I
Olszewo Wegorzewskie
Zadanie II
Sobiechy
 
Zadanie III - Budry
 
Zadanie IV
Budzewo-Skalisko
 
Zadanie V - Brzozówko
 
Zadanie VI – Góry
 
Długość sieci wodociągowej [m]
5845
4831
0
2517
534
603
Ilość przyłączy wodociągowych [szt.]
14
16
1
4
1
1
Długość przyłączy wodociągowych [m]
1579
1756
207
202
38
17
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości [m2]
66816
59283
1863
24471
4806
4527
Tabela 1
 
b) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości po wykonaniu prac budowlanych:
 
 
Zadanie I
– Olszewo Wegorzewskie
Zadanie II
–Sobiechy
 
Zadanie III – Budry
 
Zadanie IV
Budzewo-Skalisko
 
Zadanie V
Brzozówko
 
Zadanie VI – Góry
 
Długość sieci wodociągowej [m]
5845
4831
0
2517
534
603
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości [m2]
642,95m2
531,41
0
276,87
48,06
54,27
Tabela 2. Rura PCV Ø 110 i 90
 
 
 
Zadanie I
 Olszewo Wegorzewskie
Zadanie II
–Sobiechy
 
Zadanie III – Budry
 
Zadanie IV
Budzewo-Skalisko
 
Zadanie V
Brzozówko
 
Zadanie VI – Góry
 
Długość przyłączy wodociągowych [m]
1579
1756
207
202
38
17
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości [m2]
63,16
70,24
8,28
8,08
1,52
0,68
Tabela 3. Rura PCV Ø 40
 
Łączna powierzchnia zajmowanej nieruchomości dla rury PCV Ø 110 i 90 wynosi 1553,56m2.
Łączna powierzchnia zajmowanej nieruchomości PCV Ø 40 wynosi 151,96m2.
Dotychczasowy sposób ich wykorzystywania to: droga powiatowa, droga gminna w obszarach leśnych, korytarze infrastruktury technicznej oraz częściowo obszary rolne i nieużytki.
 
4. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Ø      podczas realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić zabudowie sąsiedniej ochronę               przed uciążliwościami (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby)          powodowanymi pracą urządzeń,
Ø      prace ziemne w zakresie wymiany gruntu należy ograniczyć do minimum, w celu              uniemożliwienia migracji ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu,
Ø      sprzęt używany do realizacji przedsięwzięcia powinien być sprawny,
Ø      materiały wykorzystywane do budowy nie mogą wchodzić w reakcję, które powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych,
Ø      po wykonaniu sieci wodociągowej teren, na którym prowadzone były prace budowlane należy przywrócić do stanu poprzedniego,  
Ø      wyznaczenie miejsca czasowego gromadzenia odpadów powstających w trakcie budowy- miejsca te powinny być odpowiednio przygotowane dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego w związku z art. 75 ust.1 Prawa ochrony środowiska,
Ø      uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji planowanego przedsięwzięcia, a stosownie do art.  75 Prawa ochrony środowiska i art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  zapewnienie  ochrony zieleni przewidzianej do pozostawienia.
Ø      usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji w/w przedsięwzięcia należy ograniczyć do minimum.
 
5. Rodzaj technologii:
            Technologia – wykopy liniowe. Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur ciśnieniowych z PCV o łącznej długości L=14330m np. producenta PIPELIFE, WAVIN, KWH PIPE.
            Przyłącza wodociągowe do poszczególnych gospodarstw rolnych projektuje się z rur:    PE Ø 40mm o łącznej długości L = 3799m.
            Łączna długość projektowanego wodociągu wraz przyłączami wodociągowymi – 18129m2.
 
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Wszystkie projektowane odcinki sieci zasilane będą poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, której źródło zlokalizowane jest na terenie stacji uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim - Gmina Budry.
Projektowane zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych dla sieci wodociągowej:
Zadanie I – Olszewo Węgorzewskie ok. 4m³/d
Zadanie II – Sobiechy ok. 26,00m³/d
Zadanie III – Budry ok. 1,57m³/d
Zadanie IV – Budzewo_Skalisko ok. 7,78m³/d
Zadanie V – Brzozówko ok. 1,57m³/d
Zadanie VI – Góry ok. 4,78m³/d
 
Orientacyjne łączne zapotrzebowanie na wodę wynosi 45,7m3/d.
 
6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym  
Ø      przejścia przez drogi – planowane przejścia sieciami kanalizacyjnymi pod i wzdłuż dróg (uzgadniane z właścicielami dróg) powinny zapewnić minimalizację oddziaływań negatywnych,
Ø      kolizje sieciowe- ewentualnie kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości prac dla środowiska. W planach skrzyżowań z istniejącymi sieciami (uzgodnić z właścicielami tych sieci) należy zastosować technologię zapobiegającą obniżeniu zwierciadła wód gruntowych, zajęcia dodatkowych terenów (poza koniecznymi), konieczność wycinki drzew itp.,
Ø      organizacja ruchu podczas prowadzenia robót w obrębie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
Ø      postępowanie z urobkiem-nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach.
Ø      postępowanie z odpadami - powstające odpady ( poza niewykorzystanym gruntem ) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy, odpady związane z nawierzchnią dróg. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów.
 
7. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
-          Projektowana inwestycja ze względu na jej charakter nie spowoduje awarii zagrażających środowisku.
 
8. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
-          Projektowana inwestycja nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
9. W przypadku, o którym mowa w art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
-          Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 ze zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
Uzasadnienie
 
Niniejsza decyzja wydana zostaje na wniosek Wójta Gminy Budry o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 w miejscowościach Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry, gmina Budry wraz z przyłączami wodociągowymi.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami), kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynku są przedsięwzięciami  mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie dnia 27.12.2006r. oraz Starosta Węgorzewski dnia 27.12.2006r. wydali opinię, w której uznali, iż dla planowanego przedsięwzięcia odstępuje się od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko – przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do gospodarstw przewidzianego do realizacji w miejscowości Olszewo Węgorzewskie, Sobiechy, Budzewo, Budry, Brzozówko i Góry, gmina Budry, powiat węgorzewski.
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził co następuje:
-          skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju,
-          na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci wodociągowej obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców,
-          opisane technologie wykonywania robót nie wpływa negatywnie na środowisko,
-          realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska,
-          przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływania może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
            Inwestycje w miejscowości Budzewo, Sobiechy, Olszewo Węgorzewskie zlokalizowane są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy.   
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania wniosków i uwag zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budry.    
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia strony zostały zawiadomione pismem z dnia 19.12.2006r., znak BO.7624-2/5/2006 – Starosta Powiatu Węgorzewskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie z dnia 20.12.2006r., znak BO.7624-2/4/2006.
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostało wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Budry od dnia 18.12.2006r. na okres 14 dni oraz na tablicy ogłoszeń w: Olszewie Węgorzewskim, Sobiechach, Budzewie, Budrach, Brzozówce, Górach oraz na stronie internetowej: www.bipbudry.pl– na etapie wyłożenia nie wniesiono uwag.  
Decyzję uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgorzewie ( Postanowienie NrZNS-4316/03/2007 z dnia 09.02.2007r.) oraz ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie ( Postanowienie Nr WI.Ś 7633-35a/06/07 z dnia 31.01.2007r.).
 
Pouczenie
 
1.      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust.4 pkt. 2-9 ustawy Prawo ochrony środowiska – art. 56 ust. 9.
2.      Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56a.
3.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4: wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art.46 ust. 4b.
4.      Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c.
5.      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Budry, w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.   
 
Otrzymują:
 
1.       Wnioskodawca – Gmina Budry
2.       Strony postępowania- obwieszczenie
na stronie internetowej www.bipbudry.pl.
3.       a/a.
 
 
Do wiadomości:
 
1.       Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.
 

Ilość odwiedzin: 538
Skrócony opis: DECYZJA Nr 1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Czesław Bogdziun
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Bogdziun
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-02-22 11:34:42
Data udostępnienia informacji: 2007-02-22 11:34:42
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 11:38:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...