Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

 
BO.7331-1/2/C/07                                                                Budry, dnia  12.07.2007r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Wójta Gminy Budry
 
                o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717/ oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA
( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami) obwieszczam, iż dnia 29.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie na lokalizację celu publicznego dla przedsięwzięcia dotyczącego :
    1. Budowie elektrowni wodnej na kanale Brożajckim w km. 3+370.
    2. Budowa linii energetycznej około 3500 m.
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ew.:
- 184/2; 185; 186/5; 186/8; 186/9; 187/1; 2188/2 obręb Żabin,
- 1001; 193; 167; 168; 140; 122 obręb Skalisko,
- 138 obręb Miczuły,
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Wiesław Bartosiewicz   zam. ul. Kilińskiego 18;
11-500 Giżycko.
Planowana inwestycja jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy Budry
Al. Wojska Polskiego 27; 11-606 Budry pokój nr 5. w godz. 7.00-15.00 tel. 087-4278003.
 
Wnioski i zastrzeżenia do w/w przedsięwzięcia można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia lub ukazania się na stronie internetowej BIP UG Budry- w siedzibie Urzędu Gminy Budry Al. Wojska Polskiego 27 pokój Nr 5.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, podlegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 
Zgodnie z art. 49 KPA – obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budry : www. bip. budry.pl.i tablicach ogłoszeń miejscowościach: Budry i Zabrost Wielki.
 
Otrzymują:
 
  1. Wiesław Bartosiewicz -Inwestor.
  2. Nadleśnictwo Czerwony Dwór, 19-413 Mazury.
  3. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Partyzantów 24; 10-521 Olsztyn.
  4. Gmina Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26; 19-520 Banie Mazurskie
  5. Powiat Gołdapski, Pl. Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap
  6. a/a.
   Do wiadomości:
 
      1.    Tablica ogłoszeń UG Budry i wsi Zabrost Wielki.
      2.    BIP Urzędu Gminy Budry: www.bip.budry.pl

Ilość odwiedzin: 482
Skrócony opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Budry o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-13 08:39:32
Data udostępnienia informacji: 2007-07-13 08:39:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-13 08:47:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...