Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A ABudry, dnia 13.08.2007r. Nasz znak: BO. 7624-1/1/2007


O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Budry
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Zawiadamiam na podstawie art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 09.08.2007r. na wniosek Pana Wojciecha Kielich zam. Pl. Wolności 1; 11-600 Węgorzewo i „Bernas” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 2; 05- 270 Marki postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do działek przeznaczonych pod zabudowę.

Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach nr ew. 185/8 i 185/62 obręb 8- Ołownik.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie: Wojciech Kielich Pl. Wolności 1; 11-600 Węgorzewo i „Bernas” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 2; 05-270 Marki Budry.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 a późn. zm. ) oraz art 49 ustawy KPA – obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Budry: www.bip.budry.pl.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycji w Urzędzie Gminy Budry
11-606 Budry Al. Wojska Polskiego 27 w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 5.lub telefonicznie pod nr 087-4278003.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia można składać w Urzędzie Gminy Budry na w/w adres w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia .


Otrzymują:

1. Wojciech Kielich.
2. „Bernas” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 2;05-270 Marki
3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach.
4. Wanda Banach.
5. Teresa Chaberska.
6. Józef Foryś.
7. Stanisław Foryś.
8. Dorota Iwona Gross.
9. Władysława Kokoszko.
10. Barbara Prazner.
11. Krystian Paweł Smoliński
12. Robert Michał Smoliński.
13. Zbigniew Smoliński.
14. Felicja Zdrzyńska.
15. Michał, Jolanta Barycz.
16. Stanisław, Sławomira Biernat.
17. Jan, Zofia Kazberuk.
18. Jerzy, Weronika Lichota.
19. Zygmunt, Ewa Lichota.
20. Stanisław Danuta Troczyńscy.
21. Zdzisław i Maria Wantuch.
22. Helena Wantuch.

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń w Ołowniku
2. Tablica ogłoszeń w Budrach.
3. Strona internetowa: www.bip.budry.pl

Ilość odwiedzin: 334
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-08-14 10:24:35
Data udostępnienia informacji: 2007-08-14 10:24:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 10:41:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...