Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Obwieszczenie

 
Budry, dnia 03.09.2008 r.
 
Nasz znak: BO. 7624-1/1/08
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta Gminy Budry
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
 
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że w dniu 03.09.2008 r. na wniosek Gminy Budry Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na:
 
Budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry
 
zlokalizowanego w miejscowości Budry,  obręb Budry, nr ewidencyjne działek:
Obręb Budry, dz. nr: 229/1, 229/2, 228 , 513, 507, 529, 510, 530, 258, 183/1, 185/2, 188, 191, 198, 197, 199, 200/1, 201/1, 205, 206, 212, 217, 215, 210/1, 210/2, 209, 208, 207/4, 207/3, 213/1, 224, 226/2, 230/3, 223/1, 223/2 222, 221, 220, 218, 219, 216, 275/1, 275/2, 275/4, 275/5, 272, 274, 276, 273, 271/1, 277, 278, 279, 282/1, 284, 283/1, 285/1, 287/1, 287/2, 287/3, 257/5, 257/6, 286/1, 532, 642, 925, 923, 926, 927, 935/1, 935/2, 938, 950/2, 942/2, 949, 947, 948/1, 948/2, 948/3, 943, 953, 954/1, 954/2, 955, 956, 957, 946, 945, 944, 960, 961, 959, 965, 971, 980/1, 980/2, 980/3, 981, 982, 984, 988, 990/1, 990/2, 989, 991, 992, 993, 994/1, 994/2, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002/1, 1002/2, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1024, 1029/1, 1028/3, 1032, 1030/1, 1030/2, 1031, 1043, 165, 904, 923.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Budry.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Budry, pok. nr 5, tel. 0-87 4278003, w godzinach pracy Urzędu tj.: w godz. 7.00 - 15.00. poniedziałek –piątek.
Wnioski i zastrzeżenia można składać w Urzędzie Gminy Budry na w/w adres w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca – Gmina Budry.
  2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
a)    Tablica ogłoszeń w Budrach.
b)   Strona internatowa www.bip.budry.pl
  1. A/a.

Ilość odwiedzin: 148
Skrócony opis: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-03 14:53:48
Data udostępnienia informacji: 2008-09-03 14:53:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-03 14:56:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...