Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 275/3 o powierzchni 0,0400 hapołożonej w miejscowości i obrębie Budry, gm. Budry , pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie – stanowiącej własność komunalną Gminy Budry.
 
Na nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.444,48 zł - ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery 48/100 ).
 
W przetargu mogą brać udział krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, jeżeli przedłożą ważną promesę na nabycie nieruchomości wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warunkiem koniecznym jest również wpłacenie wadium        w wysokości: 600,00 zł – ( słownie złotych: sześćset 00/100 ).
 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Budrach najpóźniej na trzy dni             przed terminem przetargu tj. do dnia 27 marca 2009 r. do godziny 1430 lub na konto nr 83934800000260013020000010 tak, aby pieniądze były na koncie w dniu 30 marca 2009 roku.
 
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego.
 
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż 150,00 – (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Budrach.
Agencji Nieruchomości Rolnych działając w imieniu Skarbu Państwa stosownie ustawy               z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr 64, poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu niniejszej nieruchomości.
 
Cena osiągnięta w przetargu stanowi należność za nabycie nieruchomości, płatna jest gotówką, tak aby przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego środki pieniężne były na koncie Urzędu Gminy w Budrach.
 
Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Budry – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu – tel. (087) 427-80-03.
 
Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:
 
-         do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
-         odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
-         unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
 
Budry, dnia 25 lutego 2009 roku.
 

 

Ilość odwiedzin: 144
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Nogowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-03 13:49:01
Data udostępnienia informacji: 2009-03-03 13:49:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-03 13:50:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...