Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Ograniczony, licytację - dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Budry – na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 136 o powierzchni 0,0500 hapołożonej w miejscowości i obrębie Piłaki Małe, gm. Budry , pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie – stanowiącej własność komunalną Gminy Budry.
 
Na nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 722,92 zł - ( słownie złotych: siedemset dwadzieścia dwa 92/100 ). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.
 
W przetargu mogą brać udział krajowe osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, jeżeli przedłożą ważną promesę na nabycie nieruchomości wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warunkiem koniecznym jest również wpłacenie wadium        w wysokości: 140,00 zł – ( słownie złotych: sto czterdzieści 00/100 ) oraz stałe zameldowanie na terenie Gminy Budry.
 
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Budrach lub na konto BS Węgorzewo Oddział Budry Nr 83934800000260013020000010 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 27 marca 2009 r. do godziny 1430 
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – aktu notarialnego.
 
Minimalne postąpienie w licytacji 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż 30,00 – (słownie złotych: trzydzieści 00/100). 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godzinie 1215 w budynku Urzędu Gminy w Budrach.
Agencji Nieruchomości Rolnych działając w imieniu Skarbu Państwa stosownie ustawy               z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr 64, poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu niniejszej nieruchomości.
 
Cena osiągnięta w przetargu stanowi należność za nabycie nieruchomości, płatna jest gotówką, tak aby przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego środki pieniężne były na koncie Urzędu Gminy w Budrach.
 
Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Budry – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu – tel. (087) 427-80-03.
 
Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:
 
-         do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
-         odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
-         unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
 
Budry, dnia 25 lutego 2009 roku.
 

Ilość odwiedzin: 171
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Nogowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-03 13:57:10
Data udostępnienia informacji: 2009-03-03 13:57:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-03 13:58:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...