Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia > Postanowienie

 

 
Znak: BO.7331-2/11/C/08/09                                                            Budry; dn. 24.03.2009 r.
 
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 101 § 1 i 3, art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zm.),
 
z urzędu,
Wójt Gminy Budry
Zawiesza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24634 na działce nr ewid. 230/4 w obrębie geodezyjnym Budry, na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku tj. od dnia 01.08.2008 r. do dnia 31.07.2009 r., toczące się z wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 181, 03-236 Warszawa za pośrednictwem osoby upoważnionej – Pana Marcina Godek.
 
 
UZASADNIENIE
W dniu 01.08.2008 r. strona złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24634 na działce nr ewid. 230/4 w obrębie geodezyjnym Budry. O wszczęciu postępowania strony powiadomiono poprzez obwieszczenie.
W Urzędzie Gminy Budry podjęto czynności przygotowawcze do opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. działkę, której dotyczy przedmiotowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na podjęte działania okres zawieszenia postępowania został ustalony na okres 12 miesięcy, co pozwoli na opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w oparciu o jego zapisy podjęcie odpowiednich działań.
 
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Budry w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
 

Ilość odwiedzin: 97
Nazwa dokumentu: Postanowienie
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24 14:37:15
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 14:37:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-31 14:39:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...