Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Statut

STATUT

GMINY BUDRY

 Spis Treści

Rozdział I   

Postanowienie ogólne.

Rozdział II

Gmina.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.

Rozdział IV 

Organizacja wewnętrzna Rady.

Rozdział V 

1.Sesja Rady.

2.Przygotowanie Sesji.

3.Przebieg Sesji.

4.Uchwały.

5.Procedura głosowania.

6.Komisje Rady.

7.Radni.

8.Wspólne Sesje z Radnymi.

Rozdział VI     

Zasady działania Klubów Radnych.

Rozdział VII            

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VIII       

Mienie gminne.

Rozdział IX   

Gminna gospodarka finansowa.

Rozdział X        

Pracownicy samorządowi

Rozdział XI       

Tryb pracy Wójta

Rozdział XII     

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,Komisji i Wójta.

Rozdział XIII        

Postanowienia końcowe.

 

STATUT GMINY BUDRY

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Uchwała określa:

1)ustrój Gminy Budry.

2)zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady Gminy,

3)organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Budry komisji Rady Gminy.

4)tryb pracy Wójta Gminy Budry.

5)zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Budry.

6)zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy  oraz korzystania z nich.

 

 § 2.

  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

              1) Gminie  - należy przez to rozumieć gminę Budry .

              2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Budry .

              3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Budry.

              4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Budry.

              5) Wójcie  - należy przez to rozumieć Wójta . Gminy.

              6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Budry.

Rozdział II. Gmina

 

§ 3.

1.Gmina   Budry  jest podstawową jednostką lokalnego samorządu  terytorialnego,  powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.                                          

2.Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o  samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.

 

     1.Gmina położona jest w Powiecie Węgorzewskim , w Województwie Warmińsko Mazurskim i   obejmuje obszar 175,5km ²

2.Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3.W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla  - stosownie do potrzeb lub tradycji.

4.Wójt  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 § 5.

 

1.W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.Wójt  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 § 6.

     Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Budry.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy.

§ 7.

1.O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą  być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać  poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać  naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 8.

Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny określać w szczególności:

               1) obszar,

               2) granice,

               3) siedzibę władz,

               4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 9

            Organizację i statut Sołectwa  określa odrębną uchwała Rady.

 § 10.

1.Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach określanych odrębną uchwałą Rady Gminy.

3.Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki  jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4.Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

5.Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 4, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli  w zakresie zarządu mieniem Gminy.

6.Obsługę finansowo- księgową jednostek gminnych prowadzi Urząd Gminy.

 

§ 11.

1.Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12.

1.Sołtys ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.

2.Przewodniczący Rady Gminy obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady sołtysowi jednostki pomocniczej.

3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

§13

           1. Jednostkami organizacyjnymi pozostającymi w strukturze organizacyjnej gminy są:

               1) Gminny Ośrodek Kultury w Budrach.

               2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach.

               3) Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach.

               4) Szkoła Podstawowa w Budrach.

               5) Szkoła Podstawowa w Sobiechach.

2.Działalność jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 jest finansowana z budżetu gminy.

3.Statuty tych jednostek zatwierdza Rada Gminy. Projekty statutów opracowują Kierownicy jednostek przy aprobacie Sekretarza Gminy i Wójta Gminy. Kierownicy jednostek       projekty statutów przedstawiają do zatwierdzenia Radzie Gminy.

4.W celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć inne jednostki organizacyjne  lub je znosić odrębną uchwałą Rady.

5.Rada Gminy może tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

Rozdział IV  Organizacja wewnętrzna Rady

§ 14.

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§ 15.

1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta  w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 § 16.

              Do wewnętrznych organów Rady należą:

                  1) Przewodniczący,

                  2) Wiceprzewodniczący,

                  3) Komisja Rewizyjna,

                  4) komisje stałe,

                  5) doraźne komisje do określonych zadań.

 

§ 17.

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

                1) Rewizyjną,

                2) Rozwoju gospodarczego,rolnictwa i finansów

                3) Zdrowia, oświaty,kultury. kultury fizycznej i sportu oraz spraw socjalnych.

   4)Rada może powołać inne stałe komisje lub zmienić ich nazwę po uprzedniej zmianie Statutu.

 

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 18.

1.Przewodniczący Rady organizuje całokształt Rady i prowadzi jej obrady.

2.Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

 

              1)określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

              2)przygotowanie projektu porządku obrad,

              3)dokonanie otwarcia sesji,

              4)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

              5)złożenie ślubowania przez radnych.

4.Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta  poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

§ 19.

 Przewodniczący Rady,a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

              1) zwołuje sesje Rady,

              2) przewodniczy obradom,

              3) sprawuje policję sesyjną,

              4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

              5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

              6) podpisuje uchwały Rady i protokołów z Sesji ,którym przewodniczy

 7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich  mandatu.

§ 20.

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko

§ 21.

1.Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 19 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2.Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz i wykonywania czynności określone w §19 niniejszegostatutu                                                                                                                                            

3.W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

4.Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

§ 22.

 Do obowiązków  Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

§ 23.

    Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje  Wiceprzewodniczący.

§ 24.

1.Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 25.

1. Wójt zapewnia pomieszczenie dla Przewodniczącego Rady Gminy.

2.  Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady

 

 1. Sesje Rady

 

 § 26

 

1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.Oprócz uchwał Rada może podejmować:

 1) postanowienia proceduralne,

 2) deklaracje - zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,

 3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,

 4)apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

 5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

 

3.Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 27.

 

1. Sesje Rady Gminy są jawne z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w nadrzędnych ustawach

2.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

4.Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

 2. Przygotowanie sesji

 

§ 28.

 

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

 1) ustalenie porządku obrad,

 2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia  Wiceprzewodniczący.

4.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listu lub w inny skuteczny sposób

5.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej 7 dni przed sesją.

6.W razie nie otrzymania terminów ,o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko przez radnego  na początku obrad, przed głosowaniem przed ewentualnym wnioskiem o zmianie porządku obrad.

7.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

8.Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

§ 29.

 

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

3.Przebieg sesji

 

 

 

§ 30.

 

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 31.

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

 

 

 

§ 32.

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 § 33.

 

1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 34.

 

1.Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.

 

   

 

    § 35.

 

1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

 

 

§ 36.

 

1.Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3.Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

 

 

§ 37.

 

1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:  Otwieram  sesję Rady Gminy.

2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

 

 

 

§ 38.

 

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

 

 

 

§ 39.

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 

  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

  2)informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 

3)sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania  uchwała Rady,

 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

 5) interpelacje i zapytania radnych,

 6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,

7) wolne wnioski , informacje i oświadczenia radnych i sołtysów.

 

§ 40.

 

1.Sprawozdanie o jakim mowa w § 39 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.

2.Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

 

§ 41.

 

1.Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.Interpelacje można formułować pisemnie na ręce Wójta lub ustnie w trakcie sesji Rady.

5.Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt  lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta .

6.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

7.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na  nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 42.

 

1.Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi  pisemnej w terminie 14 dni. § 41 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 43.

 

1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2.Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

     § 44.

 

1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zażądać zdyscyplinowania wypowiedzi.

3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

 

 

§ 45.

 

  Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie  radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

     § 46.

 

1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

     -  stwierdzenia  quorum,

    - zmiany lub uzupełnienie porządku obrad,

    - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,( nie dłużej niż 3 minuty)

    - zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

    - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

    - zarządzenia przerwy,

    - odesłania projektu uchwały do komisji,

    - przeliczenia głosów,

    - przestrzegania regulaminu obrad.

 2.Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu.

 a)Wójtowi

 b)Radcy prawnemu lub innej osobie w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej   sprawie.

3.Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego   głosu za i jednego głosu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod  głosowanie.

 

§ 47.

 

1.Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 48.

 

1.Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 49.

 

1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę Zamykam  sesję Rady Gminy.

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

 

 

  § 50.

 

1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3.Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

 

 

§ 51.

 

  Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia  mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się  odbywa.

 

§ 52.

 

1.Pracownik Urzędu Gminy,określony w § 25 ust .2 statutu lub inny wyznaczony przez Wójta  w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

 

 

 

§ 53.

 

1.Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

    1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

   2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

   3)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady.

   4)odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

  5)ustalony porządek obrad,

  6)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych  jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

  7)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: za, przeciw i wstrzymujących oraz głosów nieważnych,

 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

     § 54.

 

1.W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lubuzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta,

2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.Rada może podjąć decyzję o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 55.

 

1.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.Uchwały, Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3.Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi i Wójt doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

 

 

§ 56.

 

1.Obsługę biurową sesji określoną w §25 ust.2 niniejszego statutu sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2.Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 4. Uchwały

 

 § 57.

 

1.Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 26 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

 

§ 58.

 

1.Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1)Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady

2)Wójt.

3)Komisja Rady

4)Klub Radnych

5)co najmniej 3 radnych.

2.Projekt uchwały przed rozpatrzeniem przez Radę powinien być uzasadniony przez wnioskodawcę i zaopiniowany przez właściwą Komisję. Opinie Komisji są odczytywanena sesji przez Przewodniczącego Komisji.

3.W uzasadnionych przypadkach Rada może dopuścić do rozpatrzenia projektu uchwały z pominięciem opinii, o której mowa w ust. 2.

4.W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Komisje, radnych, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, Wójt wyraża na sesji swoje stanowisko co do projektu uchwały.

 

  § 59.

 

 1.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 1) tytuł uchwały,

 2) podstawę prawną,

 3) postanowienia merytoryczne,

 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po    jej wykonaniu,

 6)ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

 

 

 

2.Projekt uchwał przedstawiony przez Radnego lub Radnych powinien posiadać opinię  Wójta

3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym  należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

 

 

 

§ 60.

 

1.Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

2.Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały,w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

 3. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

 

 

 

§ 61.

 

1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 62.

 

1.Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

 

 

 5. Procedura głosowania

 

 

 

§ 63.

 

   W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

 

 

§ 64.

 

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy za, przeciw i wstrzymujące się, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

 

 

§ 65.

 

1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady i na odwrocie podpisanych przez Komisję Skrutacyjną przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

  2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji  

 

 

 

   § 66.

  

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

 

 

§ 67.

 

1.Jeżeli oprócz wniosku  o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku  w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku  o podjęcie uchwały.

2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 67 ust. 2.

5.Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

 

  § 68.

 

1.Głosowanie  zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów za niż przeciw. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących za czy przeciw.

2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

  § 69.

 

1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

  

 

 6. Komisje Rady

 

§ 70.

 

1.Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2.Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

 

 

§ 71.

 

1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

     § 72.

 

1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

  3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania

 

§ 73.

 

   Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub zastępca wybrany przez członków danej komisji.

 

§ 74.

 

   Komisje pracują na posiedzeniach.

 

 

 

§ 75.

 

1.Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2.Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.

 

   § 76.

 

1.Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie wystąpi Przewodniczący Komisji.

 

 

 

 7. Radni    

 

 § 77.

 

Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

 

 

 

§ 78.

 

 Radnym za udział w Sesjach Rady, w posiedzeniach Komisji lub innych pracach  zleconych przez Radę przysługuje zryczałtowana dieta określona odrębną uchwałą Rady.

 

 

 

     § 79.

 

   W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może  udzielić radnemu upomnienia.

 

   § 80.

 

1.W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

 

 

§ 81.

 

1.Wójt  wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

   

 

 7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

§ 82.

 

1.Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

  

§ 83.

 

1.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

    Rozdział VI. Zasady działania klubów radnych

 

§ 84.

 

   Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 85.

 

1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 2 radnych.

2.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

 1) nazwę klubu,

 2) listę członków,

 3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 86.

 

1.Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

  

 § 87.

Rozdział VII. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

 § 88.

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, oraz pozostałych członków w liczbie 2-uch

2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

 

§ 89.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje członek komisji przez niego wyznaczony w formie pisemnej.

 

 § 90.

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada Gminy.

4.Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od Rady Gminy- w terminie 14-stu dni od daty jego odwołania.

5.Odwołanie o jakim mowa w ust. 4 podlega rozpatrzeniu na najbliższej Sesji.

 § 91.

1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową Gminy , w tym wykonanie budżetu.

3.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

4.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi . Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez właściwą dla miejsca siedzibę Regionalną Izbę Obrachunkową.

 § 92.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę

 2. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nie objętej planem pracy Komisji.

3.Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli , określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

4.Przeprowadzenie kontroli nie powinno trwać dłużej niż 5 dni roboczych.

 

§ 93.

 1.Podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej są kontrole

 2.Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o zasady;

–legalności

–gospodarności

–rzetelności

–celowności

–zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

 § 94.

 Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli;

 1.Kompleksowe – obejmujące całość działania kontrolowanego podmiotu

 2.Problemowe - obejmują wybrane zagadnienia lub niewielki fragment w działalności kontrolowanego podmiotu

 3.Sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia , czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

 § 95.

1.Rada Gminy może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie , a także przerwanie kontroli lub odstąpienia od poszczególnych czynności kontrolnych.

2.Rada Gminy może nakazać rozszerzenie lub zwężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3.Uchwały Rady w zakresie 1 i 2 powinna być wykonywana niezwłocznie.

 4.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę . Dotyczy to wszystkich rodzajów kontroli określonych w § 92.

§ 96.

 Przewodniczący Komisji zawiadamia Kierownika jednostki kontrolnej o zamiarze i  terminie przeprowadzenia kontroli. Jeżeli kontrola dotyczy osoby Wójta Przewodniczący Komisji zawiadamia Przewodniczącego Rady.

 § 97.

1.Wójt, Skarbnik i Sekretarz Gminy oraz Kierownicy lub Dyrektorzy jednostek  organizacyjnych obowiązani są zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.Skarbnik Gminy i kontrolowany pracownik obowiązani są w szczególności przekładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3.Skarbnik Gminy i kontrolowany pracownik , który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce kontrolującej osoby pisemnego wyjaśnienia.

4Na żądanie kontrolujących, Skarbnik Gminy i kontrolowany pracownik obowiązani są udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień , także w przypadkach innych niż określone w ust.3.

 

 § 98.

 Czynności kontrolne w miarę możliwości winne być prowadzone w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanych pracowników.

 § 99.

 Zadaniem kontroli jest:

1.- rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2.- ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków ich powstawania jak również osób odpowiedzialnych za ich powstawanie.

§ 100.

 1. Z przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej sporządza w 4-ech egzemplarzach protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz Kierownik i  kontrolowany pracownik.

2.Sporządzany protokół powinien zawierać:

- nazwę i adres kontrolowanego podmiotu

- imiona i nazwiska kontrolujących

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności

- określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

- imię i nazwisko kierownika i osoby kontrolowanej

- przebieg i wynik czynności kontrolowanych, a w szczególności wyniki z kontroli , które wskazują nieprawidłowość w działalności kontrolowanego podmiotu oraz dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole- datę i miejsca podpisania protokołu.

3.Protokół może także zawierać wnioski oraz propozycję co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

4.Po jednym egzemplarzu protokołu kontroli otrzymają:

- Przewodniczący Rady Gminy

- Kierownik lub pracownik jednostki kontrolowanej

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

–Wójt

 § 101.

 1.Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

 2.Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 102.

 Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 103.

 Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania.

 

 § 104.

 Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o  przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkowa lub inne organy kontroli.

 § 105.

 Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontroli innymi Komisjami Rady.

 

 Rozdział VIII. Mienie gminne.

 

 § 106.

 1. Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie gminnych osób prawnych,w tym przedsiębiorstw.

2.Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

1)na podstawie ustaw lub innych przepisów.

2)w wyniku własnej działalności gospodarczej

3)przez inne czynności prawne

 § 107.

Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składnikówmajątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.

 § 108.

1.Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo Wójt i pracownik upoważniony przez Wójta.

2.Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3.Skarbnik gminy , który odmówił kontrasygnaty dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika , powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

§ 109.

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych , nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

 

§ 110.

 Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzeniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

 Rozdział IX. Gminna gospodarka finansowa.

 § 111.

1.Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej budżetem.

2.Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy.

 § 112.

1.Projekt budżetu przygotowuje Wójt.

2.Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminnego i objaśnieniami Wójt przekłada Przewodniczącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3.Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

4.Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę , jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Przewodniczącemu Rady.

5.Bez zgody Wójta Gminy Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycie w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 § 113.

 Procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada w drodze uchwały.

 

§ 114.

1.Dochodami gminy są:

a)podatki, opłaty i inne wpływy określone w ustawach jako dochody gminy.

b)dochody z majątku gminy,

c)subwencja ogólna z budżetu państwa

2.Dochodami gminy mogą być:

a)dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

b)wpływy samoopodatkowania mieszkańców ,

c)spadki, zapisy i darowizny

d)inne dochody

§ 115.

 W uchwale budżetowej określa się źródło pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

§ 116.

1.Gospodarka finansowa gminy jest jawna . Uchwały dotyczące gospodarki finansowejgminy są podejmowane w sposób jawny.

2.Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

3.Wójt informuje mieszkańców gminy o złożeniach do projektu budżetu , o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

 

 Rozdział X. Pracownicy Samorządowi

§ 117.

1.Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

 1)wyboru – Wójt

 2)mianowania – kierownicy referatów lub jednostek równorzędnych w Urzędzie Gminy.

 3)powołania – Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy USC, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

 4)umowy o pracę – pozostali pracownicy.

 

 2.Czynności w sprawach zakresu prawa pracy w stosunku do osób wymienionych w ust.1 pełnią:

  1)wobec Wójta – Rada w zakresie ustalenia wynagrodzenia . W zakresie innych spraw  wynikających z zakresu prawa pracy może powierzyć pełnienie tych obowiązków  Przewodniczącemu Rady.

 2)wobec pozostałych pracowników Urzędu Gminy oraz wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – Wójt.

 § 118

 Skarbnik Gminy w imieniu Wójta kieruje gospodarką finansową i wykonaniem budżetu. Skarbnik nadzoruje gospodarkę finansową w podległych jednostkach organizacyjnych.

 

 

Rozdział XI. Tryb pracy Wójta.

 

§ 119.

 Wójt wykonuje:

 1)uchwały Rady,

 2)jemu przypisane zadania i kompetencje,

 3)zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa- należy do niego,

 4)inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 

 

§ 120.

 Ponadto do zadań Wójta w szczególności należy

  - przygotowanie projektów uchwał Rady i określenie sposobu ich wykonania

 - gospodarowanie mieniem komunalnym

 - wykonywanie budżetu

 - kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

 - zatrudnianie i zwalnianie Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 - realizowanie wszelkich innych zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 121.

 

 Wójt uczestniczy w sesjach Rady

§ 122.

 Komisje Rady mogą żądać przybycia wójta na ich posiedzenie.

 

Rozdział XII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta .

 

§ 123.

 Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

§ 124.

 Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 125.

1.Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia pracownik d/s obsługi Rady Gminy .

2.Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępnia Skarbnik lub Sekretarz Gminy.

3.Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne na poszczególnych stanowiskach pracy za uprzednim uzgodnieniem z Wójtem, skarbnikiem lub sekretarzem Gminy oraz kierownikiem jednostek organizacyjnych .

4.Udostępnienie dokumentów wynika z Regulaminu Pracy Urzędu.

 

§ 126.

 Realizacja uprawnień określonych w § 123, 124 i 125 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu.

 

 § 127.

 Uprawnienia określone w § 126 nie znajdują zastosowania:

1)w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw – jawności.

2)gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3)w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Rozdział XIII. Postanowienie końcowe

 

 § 128

Traci moc uchwała Nr 22/132/96 Rady Gminy z dnia 5 listopada...1996. w sprawieuchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym  województwa suwalskiego: ( Nr.81,poz. 254 z 1996r. z poniższymi zmianami).

 

§ 129.

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy o zmianie statutu.

 

 § 130.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje siê przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządu.

 

§ 131.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

1.Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2.Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Ilość odwiedzin: 13230
Nazwa dokumentu: Statut Gminy Budry
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Budrach
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Nazarowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nazarowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-06 15:39:49
Data udostępnienia informacji: 2003-06-06 15:39:49
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-06 15:39:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...