Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Ewidencja ludności
 3. Dowody osobiste

Jan Kondrat

Tel.: 087 4278003 w. 41

                                        

inspektor d/s współdziałania z Radą

 1. obsługa Rady Gminy
 2. obsługa Komisji Rady Gminy
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy
 4. kadry
 5. obsługa sekretariatu

Janina Kowalewska

Tel.: 087 4278003

inspektor d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków
 3. kontrola podatkowa
 4. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych
 5. wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
 6. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych
 7. rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych

Marek Myka

Tel.: 087 4278003 w. 39

inspektor d/s księgowości podatkowej

1.      prowadzenie księgowości podatkowej (podatek rolny, leśny, nieruchomość, śr. transportowe, psy)

2.      opłaty lokalowe, targowe

3.      rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości)

4.      kasa-wypłaty i wpłaty

 

Irena Oryńczk

Tel.: 087 4278003 w. 35

inspektor d/s księgowości budżetowej

 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 4. prowadzenie KZP
 5. prowadzenie pożyczek mieszkaniowych
 6. prowadzenie kart magazynowych

Danuta Mazurowska

Tel.: 087 4278003 w. 37

inspektor d/s księgowości szkolnej

1.      sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty

2.      rozliczenia ZUS i podatków z Urzędem Skarbowym nauczycieli i pracowników oświaty

3.      sprawozdawczość oświatowa

4.      prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół

 

Zenona Pyniaha

Tel.: 087 4278003 w. 45

inspektor d/s rolnictwa, gospodarki komunalnej,obrony cywilnej

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 1. Zaopatrzenie wsi w wodę
 2. Gospodarka i zarządzanie drogami gminnymi
 3. Gospodarka wodna

-         Produkcja roślinna

-         Produkcja zwierzęca

-         Zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie

-         Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew

 

 

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Nadzór nad działalnością OSP
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych
 4. Organizacja robót publicznych
 5. Zamówienia publiczne

Bogdan Maczuga

Tel.: 087 4278003 w. 38

inspektor d/s geodezji, gospodarki gruntami,lokalnymi i obsługi przedsiębiorców

1.      komunalizacja gruntów Skarbu Państwa

2.      sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek

3.      wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

4.      wydzierżawianie gruntów komunalnych

5.      sporządzenie zeznań świadków

6.      sporządzanie umów na dzierżawę gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowych

7.      rozliczanie energii elektrycznej w wyznaczonych budynkach komunalnych

8.      rozliczanie wody pobranej z wodociągu gminnego gminnego wyznaczonych budynkach komunalnych

9.      zaopatrzenie i dystrybucja opału

10.  współpraca ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie w zakresie obrotu gruntami Skarbu Państwa

 

Tadeusz Nogowski

Tel.: 087 4278003 w. 39

inspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej

 1. Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy:

-         uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania gminy

-         wydanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenów

 1. Telefonizacja, elektryfikacja i gazyfikacja gminy:

-         współudział w prowadzeniu inwestycji i eksploatacji

 1. Budowa i ochrona środowiska:

-         remonty budynków komunalnych, administracyjnych administracyjnych oświatowych,

-         inwestycje-uzgadnianie dokumentacji, realizacja, rozliczenia,

-         utrzymywanie czystości gminy i urządzeń odpadów stałych

 1. Przemysł, usługi, handel:

-         ewidencja podmiotów gospodarczych/wpis do ewidencji, rozszerzenie działalności, wykreślenie z ewidencji,

-         wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 1. Transport szkolny:

-         utrzymanie i rozliczanie transportu szkolnego

Czesław Bogdziun

Tel.: 087 4278003 w. 38

inspektor d/s obywatelskich i wojskowych

Sprawy wojskowe

Jan Kondrat

Tel.: 087 4278003 w. 41

 

Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.

W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Budrach

Ilość odwiedzin: 12960
Nazwa dokumentu: Sposób załatwiania spraw
Skrócony opis: Sposób załatwiania spraw
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Nazarowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nazarowicz
Osoba, która wprowadzała dane: gbudry
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 13:46:24
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 13:46:24
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 15:41:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...