Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
    Statut
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


STATUT

 

GMINNEGO GIMNAZJUM W BUDRACH Z SIEDZIBĄ W WIĘCKACH


 

I. PODSTAWA PRAWNA:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

2.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).

3.    Ustawa wprowadzająca reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z  1999 r. Nr 12, poz.96).

4.    Rozporządzenie MEN (Dz.U.z 1999 r. Nr 14, poz.131).

5.    Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (z późniejszymi zmianami)

6.    Uchwały Nr IX/42/99 Rady Gminy w Budrach z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Budrach z oddziałami miejscowymi w Sobiechach.

7.    Uchwała Nr XVIII/87/2000 Rady Gminy w Budrach w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Budry

  

II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1.    Nazwa szkoły- Gminne  Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach

2.    Siedziba szkoły- 11-606 Budry, Więcki 8

3.    Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Budrach.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Olsztynie.

5.    Gimnazjum prowadzi nauczanie w języku polskim, dla mniejszości narodowych szkoła organizuje nauczanie ich języka ojczystego wg odrębnych przepisów.

6.    Czas trwania cyklu kształcenia wynosi trzy lata.

7.    Obwód szkoły stanowi obszar gminy Budry.

8.    Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do gimnazjum uczniów spoza obszaru gminy Budry pod warunkiem wolnych miejsc w oddziałach.

9.    Uczeń do klasy pierwszej gimnazjum przyjęty jest na podstawie świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej oraz wniosku rodziców, natomiast do klasy programowo wyższej na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł. W trakcie trwania semestru do w/w dokumentów muszą być dołączone wykazy ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów.

10.          Podziału na oddziały danej klasy dokonuje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy szóstej . Podziału na klasy dokonuje się tak, aby liczba uczniów w poszczególnych oddziałach  była jednakowa, a poziom wyrównany.

11.          Wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze statutem.

III. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM.

§2

Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne realizuje przede wszystkim cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.    Wprowadza ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

2.    Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia.

3.    Wprowadza ucznia w świat kultury i etyki

4.    Rozwija umiejętności społeczne ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

5.    Wdraża uczniów do samodzielności

6.    Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum , a także pomoc absolwentom w dokonaniu właściwego i świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

7.    Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów, zasad i form określonych w szkolnym programie wychowawczym stosownie do warunków i wieku uczniów.

8.    Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

9.    Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej (na podstawie odrębnych przepisów oraz zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji. Kształtuje postawę patriotyczną połączoną z tolerancją i otwartością na kulturę i tradycję innych narodów.

10. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec  Polski, narodu i rodziny poprzez:

1)             włączenie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych

2)             wyrabianie szacunku do symboli narodowych (flaga, godło, hymn)

11. Kształtuje szacunek i dumę z polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez kontakt z placówkami kultury oraz obchody świąt i rocznic.

12. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej we współpracy z Poradnią  Psychologiczno -  Pedagogiczną i innymi placówkami.

13. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań itp.

14. W gimnazjum w razie potrzeby prowadzone jest nauczanie indywidualne dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

§3

1.    Szkoła sprawuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, na podstawie obowiązujących przepisów, w tym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny.

1.    Z chwilą wejścia na  zajęcia organizowane przez gimnazjum, wszyscy gimnazjaliści znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2.    Pracownicy, o których mowa w punkcie 1. zobowiązani są do:

1)             Przestrzegania zasad bhp, na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach;

2)             Pełnienia dyżurów na przerwach wg harmonogramu dyżurów opracowanego przez nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły;

3)             Przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych.

3.    W pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, technika, informatyka, biologia) nauczyciel zapoznaje gimnazjalistów na pierwszych zajęciach z obowiązującymi regulaminami.

4.    W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego, dba o dobra organizację zajęć i zdyscyplinowanie ćwiczących, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje ich podczas ćwiczeń na przyrządzie.

5.    W trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum obowiązują następujące zasady:

1)             Podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, biwaki) opiekę sprawuje nauczyciel organizator i w zależności od liczby dzieci inni nauczyciele, opiekunowie i rodzice, zobowiązani do znajomości przepisów bhp i współodpowiedzialności.

2)             Każde zajęcie pozaszkolne (poza najbliższą okolicą) organizowane jest za zgodą dyrektora szkoły.

6.    Obowiązują następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1)             Nauczyciele pełnią dyżury wg grafiku;

2)             Dyżury pełnione są na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć rano, podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć, do chwili odjazdu uczniów do domu.

3)             Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciel przebywa wśród uczniów, zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w klasach, w sanitariatach i na podwórzu;

4)             Nauczyciel dyżurny informuje o wypadku dyrektora szkoły, który powiadamia pogotowie ratunkowe oraz rodziców ucznia;

5)             Pomocy porządkowej nauczycielowi dyżurnemu udzielają uczniowie – dyżurni szkolni oraz inni pracownicy szkoły.

7.    We wszystkich pomieszczeniach gimnazjum obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

IV. ORGANY GIMNAZJUM.

 

§4

 

1.         Organami gimnazjum są:

1)              dyrektor gimnazjum

2)              rada pedagogiczna

3)              rada rodziców

4)              samorząd uczniowski

2.         W gimnazjum może powstać rada szkoły na łączny wniosek dwóch spośród      następujących podmiotów:

1)             Rady pedagogicznej,

2)             Rady rodziców,

3)             Samorządu uczniowskiego.

 

V. DYREKTOR GIMNAZJUM

§5

1.    Funkcję dyrektora powierza i z  tej funkcji odwołuje organ prowadzący gimnazjum w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny na podst. art. 38 ustawy o systemie oświaty.

2.    Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go w zakresie spraw organizacyjnych wytypowany na dany rok szkolny jeden z członków rady pedagogicznej.

3.    Do  obowiązków  dyrektora gimnazjum należy:

 

1)      Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą gimnazjum, reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz.

 

2)      Sprawowanie nadzoru wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum.

3)      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)      Przewodzenie radzie pedagogicznej, prowadzenie i przygotowanie jej zebrań oraz przedstawianie (co najmniej  dwa razy w roku) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności gimnazjum.

5)      Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami.

6)      Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju.

7)      Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

8)      Nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej.

9)      Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum.

10)     Dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi.

11)     Organizowanie współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.

4.    Dyrektor gimnazjum decyduje w sprawach:

 

1)   Przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum.

2)   Występowania do władz z wnioskami w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum.

3)   Zatrudniania i zwalniania ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły.

4)   Przyjmowania uczniów do gimnazjum

5)   Wnioskowania do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

6)   Skreślania ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadkach określonych w statucie gimnazjum po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

5.    Dyrektor gimnazjum odpowiada za:

 

1)   Poziom uzyskanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami.

2)   Zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum.

3)   Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji  zadań dydaktyczno – wychowawczych.

4)   Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań .

5)   Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

6)   Prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum.

 

6.    Dyrektor gimnazjum ma prawo do:

 

1)   Wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami. O wstrzymaniu wykonania  uchwały  niezwłocznie powiadamia  organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

2)   Zobowiązania nauczyciela do wykonania w okresie ferii – w czasie nie dłuższym niż siedem dni prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego.

3)   Wypożyczanie za odpłatnością pomieszczeń gimnazjum, po uprzednim podpisaniu umowy między zainteresowanymi.

4)   Wypożyczanie sprzętu i wyposażenia gimnazjum za odpłatnością w celu przeznaczenia uzyskanych środków na rozwój gimnazjum i poprawę jego bazy.

5)    Wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej gimnazjum.

 

 

 

VI. RADA PEDAGOGICZNA

§6

 

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.

2.    Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

3.    Do podstawowych zadań rady należy:

1)   planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

2)   okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy gimnazjum;

3)   organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego

4)   współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów;

5)    zatwierdzenie regulaminów o charakterze wewnętrznym

6)   zatwierdzenie planów pracy szkoły i szkolnych zestawów programów nauczania.

7)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

8)   ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

9)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów

4.    Rada pedagogiczna opiniuje:

1)   organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

3)   propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

4)    regulamin samorządu uczniowskiego.

5.    Rada pedagogiczna ma prawo do:

1)   występowania do dyrektora gimnazjum z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczycieli.

2)   uczestniczenia w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum;

3)   występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora , lub innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum. W takich przypadkach organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6.    Rada pedagogiczna zastępując Radę gimnazjum jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawie:

1)   Rocznego planu finansowego środków specjalnych;

2)   Projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)   Organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 

VII  RADA RODZICÓW

§7

 

1.    W gimnazjum działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.    Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum.

3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z celami programowymi gimnazjum.

4.    W celu wspierania działalności gimnazjum rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.

5.    Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

6.    Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

1)   wnioskowanie o rocznych programach i planach dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych oraz materialnych gimnazjum;

2)   opiniowanie i występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach gimnazjum do wszystkich jego organów.

7.    Rodzice współdziałając z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci mają prawo do:

1)   poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i  szkole;

2)   poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

8.    Celem wymiany informacji na tematy wychowawcze i opiekuńcze dla rodziców organizuje się:

1)   zebrania informacyjne na początku roku szkolnego;

2)   wywiadówki w środku pierwszego semestru oraz na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego;

3)   konsultacje u poszczególnych nauczycieli ( jeden raz w tygodniu)

 

VIII. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§8

 

1.    Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum

2.    Działalność samorządu uczniowskiego określa regulamin wewnętrzny uchwalony przez uczniów i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

3.    Samorząd uczniowski ma prawo do:

1)   zapoznania się z programem nauczania, stawianymi wymogami i jego celem

2)   jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)   redagowania i wydawania gazetki szkolnej

4)   wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego

5)   organizacji życia szkolnego, kulturalnego, własnych zainteresowań i sportu

6)   wydawania na wniosek dyrektora opinii w sprawie pracy nauczyciela

7)   wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów

8)   przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów

9)   zgłaszania kandydatur do nagród uczniowskich oraz prawo wnoszenia uwag do opinii organów gimnazjum o uczniach, poręczeń za uczniów

10)                     Udziału w opracowywaniu regulaminów wewnątrzgimnazjalnych regulujących życie społeczności uczniowskiej

11)                     Współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa o korzystania z różnych form pomocy materialnej.

4.    Do zadań samorządu należy:

1)   rozwijanie demokratycznych form współżycia

2)   kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny

3)   organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania  interesów ogółu uczniów

4)   dbanie o mienie szkoły

5)   organizowanie pomocy koleżeńskiej

6)   zapobieganie konfliktom między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami

7)   dbanie o dobre imię i honor gimnazjum.

5.    Działalność samorządu uczniowskiego, jego decyzje, opinie i wnioski nie mogą naruszać zasad zachowania godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi czy instytucji.

6.    Samorząd uczniowski jest jedyną formą samorządności w gimnazjum.

§9

 

 

1.         Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.

2.         Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor gimnazjum, który:

1)             zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji

2)             umożliwia rozwiązywanie konfliktowych sytuacji wewnątrz gimnazjum

3)             zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami

4)             organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum.

3.         Sprawy sporne między organami gimnazjum załatwia dyrektor gimnazjum w postępowaniu wyjaśniającym, udzielając w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zażalenia pisemnej, wyczerpującej wypowiedzi. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

4.         Gimnazjum stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych. Sytuacje konfliktowe pomiędzy:

1)             uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem liceum rozwiązuje wychowawca klasy przy współudziale samorządu szkolnego, dyrektora gimnazjum, przedstawicieli rady rodziców, a w sytuacjach trudnych – rzecznika praw ucznia;

2)             nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem gimnazjum rozwiązuje dyrektor gimnazjum;

3)             nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje dyrektor gimnazjum; w przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz rzecznik praw ucznia;

4)             nauczycielem a dyrektorem gimnazjum rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego gimnazjum w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

VIII. ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§10

 

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku.

3.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony maksymalnie z 26 uczniów. Zasady organizacji nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych w zależności od ilości dzieci określają odrębne przepisy

4.    Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego po uzyskanie wcześniej pozytywnej opinii rady pedagogicznej .

5.    Odział dzieli się na grupy, na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

6.    Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów . Na zajęciach informatyki podział na grupy jest tak przeprowadzony, że przy jednym stanowisku obsługi komputera znajduje się jeden uczeń. W sytuacjach wyjątkowych przy jednym stanowisku może pracować dwóch uczniów.

7.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio  mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 7.,  można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

8.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

9.    Liczba uczniów kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gimnazjum nie może być niższa niż 12 uczniów.

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

11. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, a jedna 20 minut.

12. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów określa podstawa programowa.

13. Sposób wykonywania zadań gimnazjum, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia określają szczegółowe przepisy.

14. Zasady systemu oceniania stanowią załącznik w postaci wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

15. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

16. Program wychowawczy gimnazjum ustala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego.

17. Dla uczniów którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę. Pracę świetlicy określają odrębne przepisy.

18. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§11

 

 

1.    W gimnazjum funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2.    Biblioteka szkolna prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza w wymiarze godzin ustalonych wg odrębnych przepisów, zapewniającym poszczególnym klasom korzystanie w jej zbiorów w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

3.    Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice , a także inne osoby na określonych zasadach.

4.    Nauczyciel bibliotekarz w ramach przydzielonych środków finansowych dokonuje zakupu nowych książek, szczególnie lektur.

5.    Zdania nauczyciela bibliotekarza:

1)   gromadzenie , opracowanie i ewidencja  zbiorów

2)   selekcja zbiorów i dokonywanie ubytków

3)   udostępnianie księgozbiorów

4)   prowadzenie przysposobienia czytelniczo -informacyjnego uczniów

5)   prowadzenie zajęć w ramach realizacji ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna

6)   konserwacja księgozbioru organizacja konkursów czytelniczych, wystawek książek

7)   dbanie o estetyczny wystrój pomieszczenia.

6.    Nauczyciele korzystają z biblioteki na ogólnie przyjętych zasadach

 

IX. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§12

 

1.         W gimnazjum zatrudnia się pracowników pedagogicznych i obsługi.

2.         Zasady  zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. Rozporządzenie MEN ustala szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

3.         Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.         Do zadań nauczyciela gimnazjum należy:

1)             Wybranie lub opracowanie oraz realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły;

2)             Wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktycznej  i wychowawczej. Wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do dyrektora gimnazjum;

3)             Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

4)             Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów

5)             Bezstronne i obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;

6)             Informowanie rodziców uczniów (opiekunów), wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów (szczegółowe zasady przepływu informacji zawarte są w WSO);

7)             Branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę na koszt organu prowadzącego;

8)             Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, przedmiotowej lub koła zainteresowań;

9)             Sporządzanie zgodnie z zaleceniami dyrektora gimnazjum planu nauczania z przedmiotu, który uczy i przedstawianie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;

10)        Sprawdzanie na początku lekcji obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności;

11)        Rzetelne i systematyczne  przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;

12)        Tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

13)        Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum;

14)        Opieka nad klasopracownią, troska o sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały . Dbanie o wystrój i estetykę klasy;

15)        Aktywny udział w radach pedagogicznych;

16)        Opieka wychowawcza w czasie wycieczek oraz imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela;

17)        Informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów) na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

18)        Uzasadnienie na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) ustalonych ocen;

19)        Obniżanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (na podstawie pisemnej opinii PPP lub innej poradni specjalistycznej) uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania;

20)        Branie pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyki, plastyki);

21)        Informowania ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych ocenach przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (zgodnie z WSO);

22)        Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum, a wynikających z organizacji pracy gimnazjum.

 

5.         Nauczyciel gimnazjum ma prawo :

1)             Decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

2)             Decydować o treści programu koła lub zespołu (jeśli prowadzi).

3)             Wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

4)             Decydować o ocenie bieżącej, semestralnej lub rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z WSO

6.         Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

7.         Pracą zespołu pracuje przewodniczący powołany przez zespół.

8.         Cele i zadania zespołu obejmują:

1)             Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyborów programów nauczania;

2)             Podnoszenie poziomu nauczania przez wymianę doświadczeń;

3)             Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów;

4)             Wspólne opracowywanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania;

5)             Organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6)             Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

7)             Opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich programów nauczania..

9.         Prawa i obowiązki pracowników obsługi określa regulamin pracy.

§13

 

 

1.         Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.         Dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swoją klasę przez cały cykl kształcenia.

3.         Dopuszcza się zmianę wychowawcy:

1)             w sytuacjach losowych – o zmianie decyduje dyrektor gimnazjum;

2)             w sytuacjach konfliktowych – zmianie decyduje dyrektor po konsultacji ze stroną wnioskującą;

3)             W przypadku braku efektów wychowawczych.

 

4.         Do zadań wychowawcy należy:

1)             Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania z zachowania;

2)             Ustalenie oceny z zachowania uczniom swojej klasy;

3)             Programowanie i organizowanie procesu wychowawczego w zespole klasowym (tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, rozwiązywanie konfliktów);

4)             Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań  wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;

5)             Ścisłe współpracowanie z rodzicami wychowanków z klasową radą rodziców informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;

6)             Interesowanie się postępami uczniów w nauce, wspólne analizowanie problemów;

7)             Nadzór nad regularnym uczęszczaniem uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia;

8)             Współdziałanie z PPP i innymi poradniami specjalistycznymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;

9)             Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej;

10)        Opracowanie tematyki godzin wychowawczych ;

11)        Organizowanie imprez klasowych, wyjazdów, itp.

12)        Tworzenie tradycji i więzi emocjonalnych w klasie;

13)        Zapoznawanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania klasyfikowania i promowania uczniów;

14)        Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne), itp.

 

5.         Wychowawca ma prawo do:

1)             Współdecydowania z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny;

2)             Zwracania się o pomoc merytoryczną i psychologiczno – pedagogiczną w swej pracy wychowawczej do kierownictwa szkoły i innych instytucji wspierających szkołę;

3)             Wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych psychologiczno – społecznych i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia, GOPS i kierownictwa szkoły.

XI  UCZNIOWIE GIMNAZJUM.

§ 14

1.         Do gimnazjum zobowiązani są uczęszczać uczniowie, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej i nie ukończyli jeszcze 18 roku życia.

2.         Uczeń ma prawo do:

1)             właściwie zorganizowanego procesu lekcyjnego;

2)             opieki wychowawczej;

3)             ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

4)             życzliwego, podmiotowego traktowania;

5)             swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

6)             rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)             sprawiedliwej obiektywnej oceny;

8)             pomocy w razie trudności w nauce;

9)             korzystania z pomieszczeń, urządzeń szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych;

10)        działania w organizacjach funkcjonujących  na terenie gimnazjum

11)        bieżącej i jawnej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności

12)        egzaminu poprawkowego (zasady tego egzaminu określają odrębne przepisy);

13)        znać podstawę programową i poziomy wymagań na dany rok dla swojej klasy;

14)        zgłaszać władzom szkoły, nauczycielom, przedstawicielom uczniowskim i przedstawicielom rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowanym o sposobie ich załatwienia;

15)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zdrowotnego;

16)        Uczennica w ciąży ma prawo do szczególnej opieki i stworzenia warunków do ukończenia gimnazjum.

 

 

3.         Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum, zwłaszcza dotyczących:

1)             Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu gimnazjum;

2)             Starannego przygotowywania się do zajęć i systematycznego ich udziału;

3)             Przestrzegania ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji, uzupełnienia braków wynikających z absencji;

4)             Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum;

5)             Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

6)             Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum;

7)             Godnego reprezentowania gimnazjum;

4.         Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

1)             Osiąganie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu,

2)             Działalność społeczną i samorządową,

3)             Uczestnictwo w konkursach, olimpiadach i turniejach.

5.         Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w formie:

1)             Pochwała nauczyciela lub wychowawcy z wpisem do dzienniczka

2)             Pochwały dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów

3)             Pochwały wychowawcy klasy na zebraniu rodziców

4)             Pochwały dyrektora na ogólnym zebraniu rodziców

5)             Dyplomu ucznia

6)             Listu pochwalnego do rodziców

7)             Nagrody rzeczowej od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej

8)             Wyeksponowanie nazwiska ucznia w gablocie – Prymusi Szkoły.

 

6.         Uczeń nie przestrzegający statutu szkoły i wewnętrznych regulaminów może zostać ukarany:

1)             Upomnieniem od nauczyciela lub wychowawcy ;

2)             Naganą udzieloną przez wychowawcę klasy z wpisem do dzienniczka ucznia ;

3)             Naganą dyrektora gimnazjum udzieloną w obecności wychowawcy klasy lub rodziców z wpisem do dziennika lekcyjnego

4)             Naganą dyrektora wobec całej szkoły (informacja o zastosowaniu tej kary stanowi załącznik do arkusza ocen i jest usuwana po roku nienagannego zachowania się);

5)             Przeniesieniem do innej klasy (decyduje  Rada Pedagogiczna)

6)             Skreśleniem z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat i dopuścił się drastycznego naruszenia przepisów szkolnych, wobec którego wyczerpały się już inne środki wychowawcze.

 

7.         Przed wymierzeniem kary gimnazjalista ma prawo do złożenia wyjaśnień

8.         Uczeń, bądź jego rodzic (prawny opiekun) może ustnie lub pisemnie odwołać się od kary w ciągu 7 dni,  do jednego z niżej podanych organów:

1)             wychowawcy klasy

2)             dyrektora szkoły

3)             Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

9.         Dyrektor gimnazjum może zawiesić karę, jeżeli uzyska poręczenie samorządu, nauczyciela lub wychowawcy.

10.    Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1)             Wyczerpanie przez wychowawcę, Radę Pedagogiczną i Dyrektora kar stosowanych w szkole

2)             Brak efektów współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia

3)             Demoralizujące oddziaływanie ucznia na koleżanki i kolegów.

11.    Wychowawca klasy na spotkaniach z rodzicami, ma obowiązek informować rodziców (opiekunów) gimnazjalisty o przyznanej nagrodzie lub wymierzonej karze.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1.    Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny

2.    Na wspólny wniosek rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów organ prowadzący może nadać gimnazjum imię.

 

§ 16

 

1.    Szkoła używa pieczęci:

 

 

 

2.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

3.    Gospodarka finansowa i materialna szkoły prowadzona jest wg odrębnych przepisów.

 

 

 

§ 17

 

1.    Wszelkie zmiany w statucie wynikające z konieczności mogą być dokonane na wniosek przynajmniej jednego z organów gimnazjum i będą wprowadzone kolejno numerowanymi aneksami.

2.    Projekt zmian przygotowuje rada pedagogiczna przedstawiając go do uchwalenia radzie rodziców i samorządowi szkolnemu.

 

 

Ilość odwiedzin: 1199
Nazwa dokumentu: Statut
Data wytworzenia informacji: 2003-06-23 16:10:27
Data udostępnienia informacji: 2003-06-23 16:10:27
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-23 16:10:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...