Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
    Sekretarz
    Skarbnik
    Stanowiska
    Regulamin Organizacyjny
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

W BUDRACH

 

 

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin organizacyjny urzędu Gminy Budry zwany dalej Regulaminem   określa:

1)zasady kierowania Urzędem Gminy;

2)strukturę organizacyjną Urzędu Gminy;

3)zadania wspólne dla wszystkich stanowisk pracy;

4)zadania Sekretarza, Skarbnika oraz referatów i osób zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych;

5)zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

2.Organizację i prowadzenie przez Wójta kontroli własnej Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych określa odrębne zarządzenie.

§ 2

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Gminie, Radzie, Wójcie,   Sekretarzu, Skarbniku i Urzędzie – należy przez to rozumieć odpowiednio:

Gminę Budry, Radę Gminy Budry, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy,   Sekretarza Gminy Budry, Skarbnika Gminy Budry i Urząd Gminy Budry.

2.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Referacie i o Kierowniku jednostki

   organizacyjnej – należy przez to rozumieć odpowiednio:

   Referat Urzędu oraz Kierownika Gminnej jednostki organizacyjnej utworzonej przez Radę.

§ 3

Urząd stanowi jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, w Statucie Gminy oraz w przepisach szczególnych.

§ 4

1.Obowiązki i prawa Wójta jako pracodawcy oraz obowiązki i prawa pracownicze pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Urzędu ustalany odrębnym zarządzeniem Wójta.

2.Zasady i kryteria oceny wyników pracy pracowników zawiera odrębny regulamin w tej sprawie.

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

§ 5

1.Pracą Urzędu kieruje Wójt i ponosi jednoosobową odpowiedzialność za właściwe wykonywanie zadań Urzędu.

2.Wójt jest pracodawcą i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy:

1) Skarbnika

2) Sekretarza

3) Inspektora d/s współdziałania z Radą

4) Radcy Prawnego

4.Podczas nieobecności Wójta pracą Urzędu kieruje Sekretarz Gminy w sprawach niezastrzeżonych Wójta lub odrębnymi przepisami.

§ 6

1.W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, Wójt przydziela je do realizacji w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem:

1) Sekretarzowi

2) Skarbnikowi

3) Inspektorom zatrudnionym na stanowiskach samodzielnych,

4) Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych – poprzez określenie tych zadań w statutach poszczególnych jednostek uchwalanych przez Radę oraz udzielenie im pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonywania tych zadań.

2.Sekretarz, Skarbnik, osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych ponoszą przed  Wójtem służbową odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych im zadań.

3.Na czas swojej uzasadnionej nieobecności pracownika jego zastępstwo pełni inny pracownik określony w odrębnym załączniku.

4.Pracownicy samodzielnych stanowisk  są względem siebie pracownikami równorzędnymi i ponoszą odpowiedzialność za powierzony im zakres obowiązków  bezpośrednio przed Wójtem; podczas nieobecności wzajemnie się zastępują.

5.Zakres czynności dla poszczególnych pracowników Urzędu ustala Wójt.

§ 7

      Wójt dokonuje wszelkich zmian w zakresach przydzielonych poszczególnym pracownikom zadań, a w szczególności w przypadku zmian zadań własnych i zlecanym Gminom oraz przyjętych przez Gminę na mocy zawieranych porozumień.

§ 8

      Wójt określa roczny plan etatów dla Urzędów oraz zatwierdza roczny plan urlopów pracowników.

§ 9

     Wszelkie własne inicjatywy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz wnioski dotyczące możliwości usprawnienia pracy Urzędu pracownicy zgłaszają bezpośrednio Wójtowi.

 

ROZDZIAŁ III

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 10

1.W Urzędzie tworzy się:

1)samodzielne stanowiska pracy

   a)  inspektor d/s współdziałania z Radą

   b)  radcy prawnego

   c)  d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

   d)  d/s księgowości podatkowej

   e)  d/s księgowości budżetowej

    f)  d/s księgowości szkolnej

   g)  d/s rolnictwa, gosp. komunalnej, obrony cywilnej

   h)  d/s geodezji, gospodarki gruntami, lokalami i obsługi przedsiębiorców,

    i)  d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej, i ochrony środowiska

    j)  d/s obywatelskich i wojskowych

2.Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Wójtowi.

§ 11

1.Gminnymi  jednostkami organizacyjnymi których Dyrektorzy i Kierownicy podlegają zwierzchnictwu służbowemu Wójta są:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

3)Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach

4) Szkoła Podstawowa w Budrach

5)Szkoła Podstawowa w Sobiechach

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH
STANOWISK PRACY

§ 12

     Do wspólnych zadań realizowanych na wszystkich stanowiskach pracy należą zadania merytoryczne związane z zakresem ich działania, a w szczególności:

1)prowadzenia postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu określonych przepisami  prawa zadań należących do kompetencji Wójta, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

2)przygotowanie projektów umów i porozumień;

3)opracowywanie bieżących informacji  o realizacji zadań, analiz, kalkulacji, stymulacji i sprawozdań dla potrzeb Rady, komisji Rady i Wójta;

4)wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej;

5)opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań dla urzędów i jednostek, do składania których Gmina zobowiązana jest z mocy obowiązujących przepisów;

6)opracowywanie projektów uchwał Rady, komisji Rady i Zarządzeń Wójta;

7)przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji Rady oraz interpelacji i zapytania radnych;

8)opracowywanie propozycji do projektu budżetu (planowanie przychodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z zadaniami pracy);

9)realizacja dochodów budżetowych, w tym pobieranie należnych opłat skarbowych i administracyjnych;

10)współpraca z organami jednostek pomocniczych Gminy;

11)uzgadnianie podejmowania działań związanych z udzielaniem przez Gminę zamówień publicznych;

12)wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zasadami określonymi

w odrębnych przepisach;

13)wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej w Instrukcji w tej sprawie oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych;

14)rzetelne i terminowe rozpatrywanie skarg z uwzględnianiem badania ich zasadności  oraz analizą źródeł ich powstawania;

15)udzielenie petentom pełnych i rzetelnych informacji oraz wyjaśnień w ich indywidualnych sprawach załatwianych w Urzędzie;

16)przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej przy wykonywaniu czynności urzędowych;

17)znajomość przepisów prawa dotyczących stanowisk pracy.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZADANIA OSÓB WSPOMAGAJĄCYCH

KIEROWANIE URZĘDEM

§ 13

1.Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.

2.Powierza się Skarbnikowi merytoryczny nadzór nad stanowiskami określonymi w  § 22-24 niniejszego Regulaminu.

3.Zadaniami Skarbnika są w szczególności:

1)kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą   one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

2)nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i ustalenia projektu budżetu;

3)terminowe opracowywanie projektu budżetu gminy;

4)opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;

5)czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu;

6)opracowywanie określonych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej;

7)przygotowanie projektów zmian w budżecie

8)przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym;

9)kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej;

10)udzielanie instruktażu i pomocy oraz niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek;

11)zatwierdzenie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy;

12)zatwierdzenie preliminarzy finansowych sporządzanych przez referaty i poszczególne stanowiska  w Urzędzie;                                               

13)prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy;

14)udzielanie referatom, stanowiskom i jednostkom powiązanym z budżetem instruktażu  w zakresie obowiązujących przepisów finansowych;

15)inne zadania wynikające z przepisów odrębnych;

16)koordynowanie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę zamówień publicznych, nadzór nad przestrzeganiem określonych w przepisach prawa procedur z tym związanych oraz przygotowanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

17)nadzorowanie terminowości i przestrzegania stosowania zasad zgodności z prawem załatwianych przez Urząd spraw indywidualnych;

18)koordynacja funkcjonowania w Urzędzie jednolitego wykazu akt;

19)formułowanie zadań i określenie trybu pracy powoływanych przez Wójta wewnętrznych komisji zakładowych;

20)prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia idei samorządowej;

21)prowadzenie rozliczeń  z tytułu zawieranych przez Gminę i jednostki organizacyjnej umów zleceń, umów o dzieło i umów cywilno-prawnych.

22)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

4.Przy oznakowaniu spraw Skarbnik używa symbolu SG

§ 14

1.Sekretarz Gminy wykonuje zadania związane ze strategią rozwoju Gminy, prezentacją i współpracą Gminy na forum pozalokalnym oraz edukacją publiczną.

2.Do zadań Sekretarza Urzędu należy w szczególności:

1) koordynowanie wszelkich opracowań dotyczących strategii rozwoju Gminy;

2) koordynowanie prac związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendum i spisów powszechnych;

3) promowanie Gminy na forum pozalokalnym;

4) koordynacja przedakcesyjnych działań Gminy związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej;

5) inicjowanie i rozwijanie współpracy Gminy ze społecznościami regionalnymi i organizacjami pozarządowymi innych państw;

6) negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących prowadzenia zadań publicznych;

7) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się funduszami pomocowymi i upowszechnianie wiedzy o możliwościach ich wykorzystania we wspólnocie samorządowej Gminy;

8) koordynacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym;

9) wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształceniem utrzymaniem oraz likwidowaniem szkół publicznych i placówek oświatowych w zakresie wynikającym z przepisów o systemie oświaty;

10) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego;

11) analiza i i kontrola przestrzegania postanowień Karty Nauczyciela w jednostkach oświatowych;

12) organizacja i nadzór dowożenia uczniów;

13) zastępstwo Wójta w sprawach przez niego nie zastrzeżonych i wynikających z innych przepisów;

14) organizacja i nadzór dowożenia uczniów;

15) organizacja kontroli wewnętrznej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

16) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę zamówień publicznych, nadzór nad przestrzeganiem określonych w przepisach prawa      procedur z tym związanych oraz przygotowanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

17) koordynowanie udzielania zamówień publicznych;

18) współdziałanie z właściwymi organami, przygotowanie decyzji i opinii, podejmowanie określonych przepisami i wymaganych prawem działań;

19) wykonywanie czynności wynikających z ustaw i ochrony danych osobowych należących do administratora danych osobowych;

20) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych i zbiórek publicznych;

21) w zakresie zadań dotyczących BHP

    a) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu,

    b) nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,

    c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

    d) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

   e) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganiu zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

   f)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i  rozwoju zakładu pracy oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia  i tych planów rozwiązań techniczno -  organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

   g) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

   h) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

   i)udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

   j)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

   k) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

   l) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacjizawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

22) pełnienie funkcji pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.

23) wykonywanie innych zadań powierzonych prze Wójta;

3.Przy oznakowaniu spraw Sekretarz używa symbolu SK

§ 15

1.Do zadań Inspektora d/s współdziałania z Radą w szczególności należy:

1) prowadzenie merytorycznej obsługi Rady i Komisji Rady;

2) Prowadzenie rejestrów, zbiorów i ewidencji:

  a) uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady,

  b) zbioru protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,

  c) oświadczeń majątkowych radnych,

  d) rejestr wniosków i interpelacji radnych

  e) rejestr skarg i wniosków przyjmowanych przez Radę

3)  udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu pomocy;

4)  wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami;

5)  sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji;

6)  przygotowanie pisemnych odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;

7)  przekazywanie uchwał Rady do realizacji w/g właściwości;

8)   przekazywanie materiałów do organów nadzoru i do opublikowania  w Dzienniku Urzędowym;

9)zakup Dzienników Urzędowych zawierających akty prawa Gminy;

10)udostępnianie dokumentów określonych w Statucie Gminy zainteresowanym;

11) udzielenie instruktażu pracownikom Urzędu dotyczącego zasad redagowania i formatowania aktów prawa  miejscowego oraz koordynacja ich przygotowywania;

12) koordynacja tworzenia projektów uchwał regulujących ustrój Gminy i regulaminów dotyczących pracy Urzędu;

13) przygotowanie projektów uchwał, których podjęcie jest inicjowane przez Radę;

14) wykonywanie zadań związanych z promocją Gminy oraz przygotowanie dokumentów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

15) organizacja i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem referendów, konsultacji lokalnych i wyborów do Rad Sołeckich;

16) współdziałanie z gminnymi jednostkami pomocniczymi

17) prowadzenie spraw związanych z certyfikacją jakości pracy Urzędu (ISO)

18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta;

2.Inspektor d/s współdziałania z Radą zastępuje Sekretarza podczas jego nieobecności.

3.Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu WR

§ 16

1.Zakres zadań radców prawnych określa przepis odrębny.

§ 17

    Przy wykonywaniu zadań określonych w § 12-16 osoby zatrudnione na stanowiskach wspomagających kierowanie Urzędem współpracują ze sobą.

 

ROZDZIAŁ VI

 

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA STANOWISK
JEDNOOSOBOWYCH

§ 18

1.Do zadań spraw organizacyjnych w szczególności należy:

1) prowadzenie sekretariatu Wójta;

2) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu;

3)prowadzenie wszelkich spisów, rejestrów ,ewidencji nie zastrzeżonych do kompetencji innych stanowisk, w szczególności:

  a) zbioru upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Wójta,

  b) rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,

  c) ewidencji porozumień zawieranych przez Gminę wraz z organami administracji i jednostkami samorządu terytorialnego,

  d) ewidencji wydanych : materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej,

  e) rejestru wydanych delegacji służbowych,

   f) rejestru dokumentów podanych do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń,

  g) rejestru jednostek organizacyjnych Gminy,

  h) rejestru jednostek pomocniczych Gminy,

   i) rejestru komitetów społecznych,

4) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

5) prowadzenie pracowniczych spraw socjalnych;

6) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

7) prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i druków;

8) prowadzenie archiwum zakładowego, spraw związanych z kasacją akt, oraz ich przekazywaniem do Archiwum Państwowego;

9) analiza potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zaopatrzeniem materiałowym i technicznym oraz konserwacją wyposażenia Urzędu ,dokonywanie zakupów;

10) pomoc organizacyjna przy obsłudze Rady;

11) sporządzanie protokołów z obrad Sesji Rady

12) nadzór przy udostępnieniu dokumentów określonych w Statucie Gminy;

13) kompletowanie Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i zakupionych Dzienników Urzędowych;

14) prowadzenie prenumeraty czasopism i zakup książek dla potrzeb Urzędu;

15) przygotowanie warunków materialno-technicznych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów powszechnych, referendów, konsultacji wyborów do Rad Sołeckich.

16) przyjmowanie skarg i wniosków;

17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

2.Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu OR

§ 19 

1.Do zadań Inspektora d/s rolnictwa, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej w szczególności należy:

1) wykonywanie zadań o charakterze publicznym poprzez bieżące zaspakajani   zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenie usług powszechnie dostępnych. W tym:

   a) nadzór nad zaopatrzeniem mieszkańców w wodę

   b) dostarczenie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne ,

   c) prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), usuwanie awarii,

   d) prowadzenie dokumentacji i sprzedaży wody,

   e) prowadzenie rozliczeń z odbiorcami za pobraną wodę i odebrane ścieki (wystawienie i dostarczenie faktur oraz inkasowanie należności )

   f)  nadzorowanie poprawności  prowadzenia eksploatacji wodociągów i sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów i urządzeń w hydroforniach i pompowniach,

   g) utrzymywanie porządku na nieruchomościach hydroforni i pompowni,

   h) współdziałanie z TSSE w zakresie bieżącej kontroli jakości wody,

    i) podejmowanie działań w celu ograniczenia kradzieży wody,

    j) dbanie o prawidłowe oznakowanie dróg i przejazdów kolejowych,

   k) przygotowanie warunków technicznych na przyłączenia do gminnej sieci prywatnych, naliczenie opłat partycypacyjnych za te przyłącza i przykanalików do budynków prywatnych, naliczanie opłat partycypacyjnych za te przyłącza,

   l)  sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej ,cmentarzami wojennymi i grobami,

   ł)  nadzór i prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w tym działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych;

 m) prowadzenie spraw obrony, w tym wykonywanie zadań związanych z podwyższoną gotowością obronna Gminy;

  n)  prowadzenie spraw obrony cywilnej;

  o)  koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do przeprowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska ;

  p)  prowadzenie spraw związanych z ochroną Gminy przed powodziami, w tym:

-         opracowywanie projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią;

-         przygotowanie zarządzeń Wójta o ewakuacji obszarów bezpośrednio        zagrożonych powodzią;

  r)  opracowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań o zamówieniach publicznych;

 s)  nadzorowanie działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg ;

  t)  organizowanie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi;

 ó)  prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego;

 w)  zgłaszanie Wójtowi potrzeb ogłaszania i odwoływania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego;

2) prowadzenie ewidencji i gromadzenie danych  techniczno – eksploatacyjnych dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń w pasie drogowym;

3) przygotowanie projektów decyzji zezwalających  na zajęcie pasa drogowego i ustalenie opłat z tego tytułu oraz innych tytułów określonych przepisem odrębnym,

4) przygotowanie rozstrzygnięć w sprawach zajęcia pasa drogowego na zjazdy z dróg cele nie związane z gospodarką drogową, w tym na ustawienie reklam,

5) wykonywanie zadań w dziedzinach : ochrony środowiska, ochrony przyrody, wód publicznych, gospodarki wodno – ściekowej, nadzór nad odpadami i wydobywania kopalin – w zakresie ustalonym przepisami odrębnymi a w szczególności z ustawami o ochronie przyrody Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Prawo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o odpadach, Prawo o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Prawo geologiczne i górnicze, poprzez:

a) przygotowanie projektów uchwał Rady w celu wprowadzenia form ochrony elementów przyrody nie chronionych innymi aktami prawa,

b) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew na wniosek właścicieli gruntów i zarządców dróg publicznych

c) przygotowanie projektów decyzji:

-          wyznaczeniu części nieruchomości umożliwiających dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;

-          nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;

d) przygotowanie do zatwierdzenia ugód zawieranych między właścicielami gruntów dotyczących zmian stanu wody na gruntach,

e) przygotowanie do zatwierdzenia taryf oraz zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody;                                                     

  f) realizowanie obowiązku regularnego informowania mieszkańców o jakości wody dostarczanej z wodociągów gminnych,

  6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

2. Przy oznakowaniu spraw stanowisko używa symbolu RK

§ 20

1.Do zadań Urzędu stanu Cywilnego w szczególności należy:

1) rejestracja urodzeń, zgonów i małżeństw;

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich aktualizacji (poprzez nanoszenie postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, wzmianek marginesowych i przypisków);

3) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;

4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka do protokołu i przekazywanie właściwemu organowi;

5) przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, zmianie imienia dziecka, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa;

6) wydawanie wypisów i aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów;

7) ustalenie, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego;

8) obsługa spraw związanych z repatriacją;

9) prowadzenie ewidencji ludności, w tym spraw związanych z zameldowaniami i wymeldowaniami;

10) udzielanie jawnych informacji dotyczących ewidencji ludności;

11) prowadzenie rejestrów wyborców i sporządzanie spisów wyborców;

12) wydawanie dowodów tożsamości;

13) rejestracja przedpoborowych, udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;

14) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu oraz spraw związanych z ochrona tajemnicy państwowej i służbowej;

2.Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt. Na wniosek Wójta Rada Gminy powierza wykonanie czynności Kierownika USC wskazanemu pracownikowi;

3.Przy oznakowaniu spraw Urzędu Stanu Cywilnego używa symbolu USC.

§ 21

1.Do zadań stanowiska d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych w szczególności należy:

1) prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej;

2)prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym i kartotekowym (karty: gospodarstw, nieruchomości, podatku leśnego, rejestry, przypisów i odpisów podatkowych);

3)prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych:

a) w podatku rolnym

b) ulg inwestycyjnych

c) z tytułu nabycia gruntów

d) żołnierskich

e) z tytułu odłogowania gruntów

4)sporządzanie informacji do sprawozdań z wymiaru należności i z zastosowanych ulg;

5)sporządzenie informacji o utraconych dochodach Gminy z tytułu zwolnień ustawowych i udzielonych ulg;

6)prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania danych przedmiocie opodatkowania, w tym prowadzenie kontroli terenowych podmiotów  opodatkowanych podatkiem od nieruchomości;

7)wydawanie zaświadczeń :

a) o stanie majątkowym,

b) o nie zaleganiu w opłaceniu podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,

c) o opłaceniu składek FUSR

d) dotyczących bonów paliwowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

8)współdziałanie z Urzędami Skarbowymi w zakresie sprawdzania i przekazywania wniosków NIP;

9)opracowywanie wzorów decyzji wymiarowych .

10)w zakresie innych spraw:

 a) z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – realizowanie obowiązku      sporządzenia umów dzierżawy gospodarstw rolnych zawieranych w celu     uzyskania świadczeń z KRUS, potwierdzanie ich oraz zgłaszanie do ewidencji     gruntów prowadzone przez Starostwo Powiatowe,

 b) coroczna aktualizacja danych w wykazach gospodarstw i właścicieli działek rolnych dla potrzeb statycznych.

11)wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domów jednorodzinnych do celów przyznawania dodatków mieszkaniowych

12)w zakresie dodatków mieszkaniowych:

     a) przygotowanie wniosków o przyznawaniu dotacji celowej do wypłat dodatków mieszkaniowych oraz rozliczeń z przyznawanych na ten cel kwot przez Wojewodę;

     b) rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych gminy o przyznanie dodatków mieszkaniowych

13)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

2.Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu WP

§ 22

1. Do zadań stanowiska d/s księgowości podatkowej w szczególności należy :

1)prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego.

2)prowadzenie wymiarów oraz księgowości podatków:

a) od środków transportowych ,

b) podatku od posiadania psów,

3)prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu należności określonych w pkt. 2 i 3 , w tym stała ocena terminowości wpływów dochodów;

4)prowadzenie windykacji zaległości podatkowych ;

5)prowadzenie spraw w zakresie:

a) umorzeń zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,

b) odraczanie terminów płatności podatków,

c) rozkładanie na raty należności  podatkowych i naliczenie opłaty prologacyjnej.

6)Przygotowanie wniosków i opracowanie stanowisk w sprawach stosowania przez Urzędy Skarbowe ulg w pobieranych przez siebie podatkach, będących w całości dochodami Gminy;

7)organizowanie inkasa, rozliczenie sołtysów z zebranych podatków, uwzględnianie obrotów i sald w kontokwitariuszach;

8)obliczanie prowizyjnych wynagrodzeń sołtysom i prowadzenie ewidencji tych naliczeń.

9)rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;

10)gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

11)sprzedaż znaczków skarbowych.

12)prowadzenie kasy

13)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

2.Księgowanie prowadzi się systemem  kartotekowym i informatycznym.

3.Przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu KP

  § 23

1.Do zadań  stanowiska d/s księgowości budżetowej w szczególności należy:

1) sporządzanie list płac pracowników Urzędu wraz z rozliczeniem należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) prowadzenie ewidencji środków trwałych;

3) sporządzanie list wypłat diet Przewodniczącemu Rady, Radnym i sołtysom;

4) sporządzanie list wypłat sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych;

5)obsługa finansowo – księgowa budżetu – analityka do rachunków i funduszy środkówspecjalnych (z wyjątkiem kont 310, 013 i 014);

6) prowadzenie księgowości dochodów budżetowych w zakresie: poboru wody, odprowadzania ścieków, obrotu nieruchomościami komunalnymi, czynszów z nieruchomości komunalnych, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, za eksploatacje kruszywa, opłat adiacenckich, umów leasingowych;

7) prowadzenie indykacji fakturowanych należności pieniężnych;

8) sporządzanie i przedkładanie zwierzchnikowi kwartalnych informacji o powstających zaległościach we wnoszeniu należności z wszystkich tytułów;

9) ewidencjonowanie wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji (opłaty partycypacyjne);

10) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów oraz rozliczeń podatku VAT;

11) wykonywanie planów finansowych i rozliczenie funduszy socjalnych;

12) obsługa finansowo – księgowa zadań inwestycyjnych i remontowanych oraz funduszy i środków specjalnych;

13)w zastępstwie prowadzenie kasy;

14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta

2.Przy wykonywaniu w/w zadań księgowania i rozliczenia prowadzi się odrębnie dla Urzędu Gminy oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

3.Przy wykonywaniu spraw stanowisko używa symbolu KB

§ 24

1.Do zadań stanowiska d/s gospodarki gruntami, lokalami i obsługi przedsiębiorców należy w szczególności:

1) w zakresie geodezji:

   a) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości;

   b) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości ;

   c) wprowadzenie nazewnictwa ulic;

   d) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;

   e) współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezji i Kartograficznej.

2) w zakresie gospodarki gruntami:

   a) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;

   b) komunalizacja gruntów Skarbu Państwa;

   c) pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy,

   d) obrót nieruchomościami komunalnymi (w szczególności: sprzedaż, w tym lokali mieszkalnych, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i budowli, przekazywanie nieruchomości komunalnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażenie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną itp.),

   e) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

    f) wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczenie i przekazywanie do korzystanianieruchomości komunalnych i lokali użytkowych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalenie opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacja zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych,

   g) zapewnienie w miarę potrzeb wyceny wartości nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych,

   h) naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd,

   i) korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu,

   j) naliczanie opłat adiacenckich,

   k) prowadzenie spraw wieczysto – księgowych dotyczących nieruchomości gminnych

   l)  wykonywanie czynności związanych z wywłaszczeniem gruntów na cele publiczne i zwrotami nieruchomości w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

   ł)  prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem na nieruchomościach własnych Gminy oraz na nieruchomościach innych właścicieli ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczenia interesów Gminy,

  m) realizacja uzasadnionych roszczeń zgłaszanych do nieruchomości komunalnych przez osoby i jednostki, którym na mocy przepisów szczególnych przyznano takie prawo,

   n)  przyjmowanie zeznań świadków do celów emerytalno – rentowych,

   o)  prowadzenie spraw dotyczących ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom w prawo własności,

  p) analizowanie potrzeb w zakresie dokonywania zmian przeznaczenia nieruchomości komunalnych w miejscowym planie zagospodarowania.

3) w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi należącymi do mieszkaniowego zasobu Gminy:

   a) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem mieszkań (w tym współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową i jej obsługa biurowa, przygotowanie list osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkaniowego lub socjalnego przygotowanie umów najmu i aktualizacji ich postanowień, rozwiązywania umów, przygotowanie warunków wymaganej ustawowo ugody zawieranej z osobami zalegającymi w opłacaniu czynszu),

   b) analizowanie danych finansowych i Referatu Usług Komunalnych  niezbędnych do opracowywania wielokrotnych programów gospodarowania mieszkaniowym zasobom Gminy oraz ustalenie stawek czynszów i opłat   obowiązujących  w tym zasobie,

   c) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,

   d) ustanawianie odrębnej własności komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.

2.Wykonanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

3.Przy oznakowaniu spraw stanowisko używa symbolu GG

 § 25

1.Do zadań stanowiska d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej należy w szczególności:

1)opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w w/w planie, w szczególności poprzez:

   a) przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie danych i materiałów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

   b) współpraca z projektami w zakresie sporządzania planów miejscowych

   c) sporządzanie analiz i ocen dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

   d) przygotowanie projektów uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gmin sąsiednich;

   e) okresowe przedkładanie Wójtowi propozycji zmian  w planach miejscowych;

2)rejestrowanie i przechowywanie miejscowych planów oraz archiwizacja materiałów  z  tym związanych;

3) przygotowanie projektów rozstrzygnięć związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) przeprowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego;

5) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;

6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania;

7)współdziałanie z organizacjami zawodowymi architektów i planistów w celu podnoszenia  poziomu i jakości opracowań planistycznych, architektonicznych oraz stosowania nowych rozwiązań w budownictwie, podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki zabudowy Gminy;

8)opiniowanie projektów budowy i modernizacji dróg, obiektów inżynierskich oraz przystanków komunikacji zbiorowej w zakresie ich włączania do funkcjonującego systemu dróg; współpraca z zarządami dróg;

9)opiniowanie projektów inwestycji infrastruktury technicznej związanych z budową dróg oraz obiektów w sąsiedztwie pasa drogowego;

10)prowadzenie wszelkich spraw związanych ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy;

11)przeprowadzenie analiz sprawności układu komunikacyjnego, organizacji i bezpieczeństwa ruch oraz inicjowanie zmian usprawniających ruch na terenie Gminy, programowanie budowy i modernizacji dróg;

12)przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę ;nakładanie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na wykonywanie obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia;

13)nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenie w terenie budowlanego obiektu w geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem po jego wybudowaniu;

14)prowadzenie:

a) rejestru wydanych pozwoleń na budowę i dzienników budowy,

b) ewidencji rozpoczynanych obiektów budowlanych;

c) ewidencji zgłoszeń

d) ewidencji oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

15)przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

16)prowadzenie spraw związanych z przebiegiem robót budowlanych:

a) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i wydawanie dzienników budowy,

b) zezwalanie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót  oraz prowadzenie dziennika budowy bądź rozbiórki i ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

c) przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub projektanta sprawującego nadzór autorski,

d) kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót, certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń,

e) przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie przystąpienia do użytkowania obiektu,

f) wystąpienie z żądaniem uzupełnienia dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy,

g) zgłaszanie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,

17)przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach użytkowania obiektów budowlanych, w tym m.in.:

a) udzielanie pozwoleń lub odmowy na użytkowanie,

b) określenie warunków użytkowania obiektu, w tym również uzależnienia użytkowania obiektu od wykonania w oznaczonym terminie określonych robót budowlanych,

c) udzielanie pozwoleń lub odmowy na użytkowanie obiektu pomimo niewykonania części robót,

d) udzielanie sposobu na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

18)opracowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na terenie sąsiedniej nieruchomości ;

19)wystąpienie z żądaniem przedstawienia danych o obiekcie lub o prowadzeniu robót rozbiórkowych;

20)prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem zabytków;

21)sporządzanie sprawozdań statystycznych z ruchu budowlanego;

22)przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę,

23)obsługa biurowa inwestycji budowlanych realizowanych ze środków budżetowych lub z ich udziałem oraz udziałem środków  własnych mieszkańców,

24)kompletowanie dokumentacji z inwestycji,

25)realizowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji gminnych,

26)przygotowanie projektów umów z odbiorcami wody i korzystającymi z urządzeń kanalizacyjnych,

27)nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,

28)nadzór nad świadczeniem usług w zakresie bieżącego utrzymania ,remontów i modernizacji dróg, utrzymaniem zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych,

29)w zakresie działalności gospodarczej:

a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej poprzez wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach i zmianach następujących w tych wpisach    oraz wykreślanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na podstawie wpisu do tej ewidencji;

b) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich,

c) udzielanie na każdy ustny i pisemny wniosek jawnych informacji dotyczących w/w podmiotów,

d) współpraca z właściwymi urzędami i jednostkami w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców na terenie gminy,

e)podejmowanie wobec przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności    gospodarczej czynności kontrolnych określonych w przepisach prawa.

30)w zakresie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy

a) rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przygotowywanie zezwoleń odpowiedniej kategorii,

b) wydawanie decyzji o wygaszaniu i cofaniu zezwoleń,

c) naliczanie opłat za korzystanie z w/w zezwoleń,

d) kontrolowanie prawdziwości oświadczeń składanych przez podmiot prowadzący sprzedaż alkoholu o wysokości obrotu uzyskiwanego z tego tytułu,

e) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom o wniesieniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

g) przygotowywanie opinii w sprawach zatwierdzania planów gospodarowania odpadami przedsiębiorstw,

h) przygotowywanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, likwidacja dzikich wysypisk,

 i) opracowywanie sprawozdań o opakowaniach,

 j) wydawanie opinii w zakresie wydobywania kopalin i udzielania koncesji na ich wydobywanie.

31)   sporządzanie planów ochrony środowiska na terenie gminy, realizacja założeń planów,

32)   prowadzenie rejestru informacji o środowisku  i jego ochronie, udostępnianie informacji o środowisku,

33)   przygotowanie poleceń Wójta dotyczących podjęcia działań inspektorowi ochrony środowiska w przypadku wystąpienia masowego zagrożenia upraw i zwierząt,

34)   przygotowanie do rozpatrywania przez Radę informacji o stanie środowiska;

35)   wykonywanie innych czynności powierzonych przez Wójta Gminy

36)   przy znakowaniu spraw stanowisko używa symbolu BP

 


 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

§ 26

1.Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne  załatwianie spraw.

2.Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności:  

1)rady gminy – jest Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa,

2)Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w przepisie odrębnym – jest Rada Gminy,

3)pracownika Urzędu – jest Wójt.

§ 27

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

§ 28

Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony.

§ 29

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne:

1)skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,

2)skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu.

§ 30

1.Organ właściwy do załatwiania skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

2.Radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebranych dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

3.O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

4.W razie nie załatwienia skargi w terminie określonym w ust. 1 stosuje się przepisy art.36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 31

1.Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykonano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy od jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

§ 32

1.Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się zainteresowanym pracownikom,

2.W siedzibie Urzędu, w widocznym miejscu , umieszcza się informację wskazującą miejsce stanowiska przyjmującego skargi i wnioski.

3.Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje Wójt.

§ 33

1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także usunięte z protokołu.

2.W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmując zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3.W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię,nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

4.Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

§ 34

1.Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

1)Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienie lub uzupełnienia, z pouczeniem ,że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

2)Skargi dotyczące określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku  nadrzędności służbowej.

§ 35

1.Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

2.Tryb rozpatrywania wniosków określa przepis odrębny.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 36

Postanowienie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego nie naruszają postanowień przepisów odrębnych, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

/Dz.U.Nr 112, poz 1319 z 1999r/ i kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny zatwierdzam

Ilość odwiedzin: 2117
Nazwa dokumentu: Regulamin Organizacyjny
Skrócony opis: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Budrach
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Nazarowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Nazarowicz
Osoba, która wprowadzała dane: gbudry
Data wytworzenia informacji: 2003-06-25 15:11:02
Data udostępnienia informacji: 2003-06-25 15:11:02
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-19 14:16:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...