Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OGŁOSZENIE O KONKURSIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Decyzja
    ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
    Ogłoszenie o konkursie
    WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
    Obwieszczenie
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    O B W I E S Z C Z E N I E
    OBWIESZCZENIE
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
    Obwieszczenie
    Informacja o realizowanym projekcie
    Ogłoszenie o konkursie
    ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacja
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacje o środowisku i jego ochronie
    Informacja o wykazie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie przetargu
    Ogłoszenie o wykazie
    Ogłoszenie o wykazie
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Ogłoszenie o przetargu
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Postanowienie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
    Informacja o wykazie
    Obwieszczenie
    Informacja
    Ogłoszenie
    Obwieszczenie wydaniu decyzji
    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
    Informacja o wykazie
    Informacja o wykazie
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


Ogłoszenia , przetargi > Ogłoszenia, Obwieszczenia

Spis dokumentów:
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Budry ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
2. O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
3. OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Budry ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
4. Obwieszczenie
Obwieszczenie o numerach, granicach i liczbie radnych w okręgach wyborczych gminy Budry
5. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Obwieszczenie
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
7. Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BUDRY O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
8. Obwieszczenie
Wójta Gminy Budry o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
9. Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
10. Decyzja
DECYZJA Nr 1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
11. ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś
12. Ogłoszenie o konkursie
WÓJT GMINY BUDRY ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budrach
13. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie
14. Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Budry o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
15. O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
16. O B W I E S Z C Z E N I E
17. O B W I E S Z C Z E N I E
18. OBWIESZCZENIE
19. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
20. Obwieszczenie
21. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
Przebudowa mostu w miejscowości Wężówko o numerze inwentarzowym 30000707, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej Nr 1758N
23. Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24. Informacja o realizowanym projekcie
Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania planów odnowy miejscowości
25. Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budrach
26. ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu oznaczonej Nr geodezyjnym 980/1 o powierzchni 1900 m2 położonej w miejscowości , obrębie i gminie Budry, pow. węgorzewski – stanowiąc
27. Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż na własność niezabudowanej działki gruntu (droga do gruntów prywatnych) oznaczonej Nr geodezyjnym 91/2 o powierzchni 614 m2 położonej w miejscowości i obrębie Sobiechy, gmina Bud
28. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24634 Budry
29. Obwieszczenie
stacja bazowej telefonii komórkowej PKT Centertel „4747/5715 Budry” usytuowanej na dz. nr ewid. 436 obręb Budry w miejscowości Dowiaty.
30. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
31. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacaja Koźlak
32. Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja Ołownik PGR
33. Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. - kanalizacja Budry
34. Obwieszczenie
dotyczącej: budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24634 na działce nr ew. 230/4 położonej w miejscowości Budry.
35. Obwieszczenie
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry
36. Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
37. Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ołown
38. Obwieszczenie
informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: stacji bazowej telefonii komórkowej PKT Centertel „4747/5715 Budry” usytuowanej na dz. nr ewid. 436
39. Obwieszczenie wydaniu decyzji
budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry
40. Obwieszczenie wydaniu decyzji
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Koźlak
41. Obwieszczenie wydaniu decyzji
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik PGR
42. Informacja
43. Obwieszczenie wydaniu decyzji
Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków dla m. Budry
44. Informacje o środowisku i jego ochronie
w sprawie udziału i wyrażenia opinii społeczeństwa w kontekście transgranicznym
45. Informacje o środowisku i jego ochronie
w sprawie udziału i wyrażenia opinii społeczeństwa w kontekście transgranicznym
46. Informacja o wykazie
47. Ogłoszenie
48. Ogłoszenie
49. Ogłoszenie o przetargu
50. Ogłoszenie przetargu
51. Ogłoszenie o wykazie
52. Ogłoszenie o wykazie
53. Informacja o wykazie
54. Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry” – w obrębie geodezyjnym Budry
55. Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry
56. Informacja
57. Ogłoszenie o przetargu
58. Ogłoszenie o przetargu
59. Ogłoszenie o przetargu
60. Ogłoszenie o przetargu
61. Ogłoszenie o przetargu
62. Obwieszczenie
inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Koźlak
63. Obwieszczenie
inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik PGR
64. Informacja
65. Postanowienie
66. Obwieszczenie wydaniu decyzji
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i zoczyszczalnią ścieków dla miejscowości Koźlak
67. Obwieszczenie
w sprawie : numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009
68. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo – Banie Mazurskie od km 27+936 do km 52+769
69. Informacja o wykazie
70. Obwieszczenie
wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oc
71. Informacja
w sprawie: wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych
72. Ogłoszenie
Informuja o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko
73. Obwieszczenie wydaniu decyzji
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ołownik PGR
74. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
75. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego
76. Informacja o wykazie
77. Informacja o wykazie

Ilość odwiedzin: 35525
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia, Obwieszczenia
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-25 17:38:29
Data udostępnienia informacji: 2003-06-25 17:38:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-13 08:49:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...