Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
    Budżet na 2003 rok
    Budżet na 2004 rok
    Budżet na 2005 rok
    Budżet na 2006 rok
    Budżet na 2007 rok
    Budżet na 2008 rok
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet na 2003 rok

Uchwała Nr III/14/02

Rady Gminy w Budrach

z dnia 18 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie:  budżetu gminy na rok 2003

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r.,Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

 

1.     Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 4.867.342 zł., zgodnie z zał. nr 1.

2.     Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 386.561 zł.,  zgodnie z zał. nr 3,

b)  dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 982.912 zł.,

c)     dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 12.000 zł.

 

§  2

 

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.467.342 zł., zgodnie z  załącznikiem nr 2.

2.     Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 3.945.692 zł, w tym na:

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.267.903 zł,

b)    wydatki na obsługę długu gminy 12.770 zł.

2)     wydatki majątkowe 1.521.650 zł, w tym:

a)     na wieloletnie programy inwestycyjne  zgodnie  z załącznikiem nr 4.

3)     kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 386.561 zł., zgodnie z zał. nr 3,

b)    wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 12.000 zł.

§  3

 

1.     Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000 zł. są:

a)     kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 600.000 zł.

2.     Zestawienie  przychodów i rozchodów budżetu gminy, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 5.

§  4

 

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z  załącznikiem nr 6

§  5

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7

§  6

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

§  7

 

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 200.000 zł,

2)     dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,

3)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§  8

 

Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§  9

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 

  

Ilość odwiedzin: 1267
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Chybińska
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Chybińska
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 13:41:46
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 13:41:46
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-05 09:52:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...