Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    Statut
    PO-KL
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej > Statut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/119/08
Rady Gminy Budry
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
 
S T A T U T
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach
 
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
 
§ 1
1.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Budrach z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.      Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „Ośrodku” należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach.
3.      Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy.
 
§ 2
Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35,poz. 230 z późn. zm.)
 6. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
 8. ustawy z dnia 21 marca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 9. ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 1997r Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 12. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
 13. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
 14. ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 15. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
 16. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 17. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 18. innych przepisów prawnych nakładających wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej
 19. niniejszego statutu
 20. porozumień zawartych z innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
 
§ 3
1.      Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Budry.
2.       Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Budry.
3.      Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 
 
 
Rozdział II
Cel i zadania Ośrodka
 
§ 4
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb , umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do usamodzielnienia się oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
§ 5
1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
    - zadania własne gminy
    - zadania zlecone gminie
2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych.
3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, postępowania 
    wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
4.      Ośrodek prowadzi i organizuje działalność w zakresie punktu Informacyjno – 
      Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
5.      Ośrodek organizuje działalność punktu Informacyjno – konsultacyjnego dla :
         a). ofiar przemocy i ich rodzin
         b). osób z problemami narkomanii
6. Ośrodek może organizować i prowadzić Klub Integracji Społecznej.
7. Ośrodek może organizować i prowadzić Gminne Biuro Wolontariatu.
8. Ośrodek realizuje inne powierzone zadania gminy.
 
§ 6
1.       Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Budry.
2.      Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej w zakresie administracji rządowej zlecone gminie kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.
 
§ 7
Wszystkie zadania z ustaw realizowane przez Ośrodek obejmują zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej w tym w szczególności:
 1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego potrzebującym,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , celowych, zasiłków specjalnych celowych,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 8. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matka, ojcem lub rodzeństwem,
 10. praca socjalna,
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 12. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 13. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,
 14. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 15. dożywianie dzieci,
 16. sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
 17. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 18. kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 19. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 20. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 21. przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej przewidzianej ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 22. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 23. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym realizacja programów osłonowych,
 24. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 25. sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej gminy,
 26. realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 27. koordynowanie pomocy społecznej na terenie gminy,
 28. zadania własne gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych, w tym w szczególności: przyznawanie, ustalanie wysokości, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 29. zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
      30. zadanie zlecone gminie w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz
            zaliczce alimentacyjnej, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i  
           wypłacanie zaliczek alimentacyjnych
 
§ 8
Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie Gminy Budry instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
§ 9
Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami
 
 
§ 10
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.
 
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 11
1.      Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik Ośrodka.
2.      Na czas swojej nieobecności Kierownik Ośrodka upoważnia pisemnie pracownika socjalnego do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Ośrodka.
3.      Kierownik Ośrodka dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników Ośrodka w tym w szczególności:
- ustala zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności,
- zatrudnia, awansuje, nagradza i zwalnia
4.      Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 
§ 12
Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Budry.
 
§ 13
1.      Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych gminy , zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Budry.
2.      Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt Gminy może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie wykonywania zadań gminnych, zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych może być udzielone na wniosek Kierownika Ośrodka innemu pracownikowi Ośrodka w ramach indywidualnego upoważnienia.
 
§ 14
Strukturę organizacyjną określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu opinii Wójta Gminy.
Ponadto Kierownik Ośrodka wydaje inne regulaminy określone przepisami prawa pracy.
 
Rozdział IV
Działalność Ośrodka
 
§ 15
1.      Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Kierownik Ośrodka w granicach udzielonych mu przez Wójta Gminy Budry pełnomocnictw.
2.      Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.      W miarę potrzeb Kierownik Ośrodka może ustanowić pełnomocników, którzy działają w granicach ich umocowania.
 
§ 16
1.      Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego jednostki budżetowej.
2.      Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
3.      Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o finansach publicznych
4.      Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Dysponentem rachunku są Kierownik i Główny Księgowy. Kierownik może upoważnić do dysponowania rachunkiem podczas jego nieobecności lub nieobecności Głównego Księgowego także innego pracownika Ośrodka.
5.      Ośrodek może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Gminy Budry
6.      Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponoszą Kierownik Ośrodka i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy
7.      Kontrolę prawidłowość rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy prowadzi Skarbnik
 
§ 17
1.      Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych
2.      Dochody mogą być tworzone z otrzymanych darowizn i odszkodowań za utracone bądź uszkodzone mienie.
3.      Dochody własne przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 
§ 18
1.      Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Wójta Gminy
2.      Obsługę działalności finansowo – księgowej prowadzi Urząd Gminy
 
 
 
Rozdział V
Mienie Ośrodka
 
§ 19
 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
 
§ 20
Zmiany w Statucie dokonywane są na mocy Uchwały Rady Gminy w Budrach.
 

Ilość odwiedzin: 987
Nazwa dokumentu: Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Budrach
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Kucharska
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Kucharska
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 12:24:54
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 12:24:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 14:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...