Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
    Statut
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > Szkoła Podstawowa w Sobiechach > Statut

 STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. BOHATERÓW LISTOPADA 1918r.

w SOBIECHACH

  

I. PODSTAWA PRAWNA :

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67,poz. 329 i Nr 106, poz.496 z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz.1126).

 2.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U Nr 56, poz.357 z 1997r.).

3.     Ustawa wprowadzająca reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999r. Nr12 poz.96).

4.     Rozporządzenie MEN (Dz.U. z 1999r. Nr. 14,poz.131)

5.     Ustawa z dnia 26 listopada 1998r.- o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r.).

6.     Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (Dz. U. Nr38, poz.173 z 1983r.).

7.     Uchwała Nr XVIII/86/2000 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 lutego 2000 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918r. w Sobiechach.

8.     Innych szczegółowych przepisów wykonawczych niniejszego statutu.

 

II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1

 

1.     Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918r.

2.     Siedziba szkoły – Sobiechy, 11-606 Budry.

3.     Organem prowadzącym jest Rada Gminy Budry.

4.     Organem SPRAWUJĄCYM NADZÓR PEDAGOGICZNY JEST Kurator Oświaty w Olsztynie.

5.     Szkoła prowadzi nauczanie w języku polskim, dla mniejszości narodowych szkoła organizuje nauczanie języka  ojczystego wg. odrębnych  przepisów.

6.     Czas trwania nauki wynosi sześć lat.

7.     W obwód szkolny wchodzą następujące miejscowości: Sobiechy, Ołownik, Pochwałki, Wężówko, Olszewo Węgorzewskie, Góry, Mniszki, Maryszki, Pietrele, Więcki, Drogolewo, Kaczorówka, Dąbrówka.

8.     Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

MISJA  SZKOŁY

Per aspera ad astra [Przez ciernie do gwiazd]

                                                     Wergiliusz

 

   Nie żyjemy w łatwym świecie, nie mieszkamy w bogatym środowisku, ale nie jesteśmy i nie będziemy gorsi od innych.

   Stać nas na to , aby poprzez rzetelną pracę dotrzeć do gwiazd:

·        Mieć ładną szkolę;

·        Zwyciężać w gminie, powiecie, województwie, w kraju;

·        Wyznaczać coraz to nowe, ciekawe, ambitne zadania i realizować je tak, aby cieszyli się sukcesami uczniowie, nauczyciele i rodzice;

·        Rozwijać formy wychowania patriotycznego, kierując się słowami poety: Jest Polska i będzie do końca, jeśli jej starczy Twej siły;

 

Wszyscy będziemy dążyć do tego, aby nauka i praca przebiegały w miłej atmosferze, aby absolwenci naszej szkoły często wracali myślami (i nie tylko) do podstawówki.

Wiem,

przyjdzie taki dzień,

kiedy chyłkiem,

śladami pierwszych liter,

powrócę do Ciebie –

SZKOŁO MOJA- KRÓLOWO MOJEGO DZIECIŃSTWA.

 

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY:

§ 2

 Edukacja w szkole, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne  realizuje przede wszystkim cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Na etapie I: (kl.I-III)

Celem i zadaniem szkolnej edukacji jest:

1.     Prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowanie nawyków społecznego współżycia.

2.     Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów.

3.     Rozwijanie wrażliwości moralnej.

4.     Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

5.     Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i etnicznej dziecka.

6.     Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka.

7.     Zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

8.     Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka; troska o zapewnianie równych szans.

9.     Stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

10. Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

11. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

12. Inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć.

13. Zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

 

Na etapie II: (kl.IV-VI) celem i zadaniem szkolnej edukacji jest:

1.     Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności.

2.     Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów.

3.     Rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości.

4.     Rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań.

5.     Stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności.

6.     Uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej.

7.     Uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój człowieka. Rozbudzanie motywacji do działań prozdrowotnych.

8.     Uczenie wytrwałości , zaradności i kształtowanie hartu ducha.

 

§ 3

 

1.     Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny.

2.     Opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych sprawuje prowadzący zajęcia.

3.     Podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki, biwaki) opiekę sprawuje nauczyciel organizator i w zależności od liczby dzieci inni nauczyciele, opiekunowie, rodzice zobowiązani do znajomości przepisów bhp i współodpowiedzialności.

4.     Każde zajęcie pozaszkolne (poza najbliższą  okolicą) organizowane jest za zgodą dyrektora szkoły.

5.     Przed zajęciami, w czasie przerw i po zajęciach opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z ustaleniami dyrektora szkoły.

6.     Pomocy porządkowej nauczycielowi dyżurnemu udzielają uczniowie dyżurni szkolni i pracownicy szkoły.

7.     We wszystkich pomieszczeniach szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

§ 4

IV. ORGANY  SZKOŁY:

1/. Dyrektor szkoły

2/. Rada Pedagogiczna

3/. Rada Rodziców

4/. Samorząd Uczniowski

 

1.     W szkole może powstać Rada Szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

1). Rady Pedagogicznej

2). Rady Rodziców

3). Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 5

 

V. DYREKTOR  SZKOŁY

 

Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

1.     Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

2.     Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

§ 6

 

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)     W zakresie bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:

a)     przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły;

c)     występowanie do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

d)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

e)     realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz  opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych odrębnymi przepisami;

f)      organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach dziecka;

g)     powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;

h)     powołuje komisję ....

2)     W zakresie spraw organizacyjnych:

a)     przygotowanie projektów planów pracy szkoły;

b)    opracowanie arkusza organizacji szkoły;

c)     ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;

 

3)     W zakresie spraw finansowych:

a)     opracowanie planu finansowego szkoły;

b)    przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

c)     realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

 

4)     W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

b)    organizowanie wyposażenia szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny;

c)     organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły;

d)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych;

e)     organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych

f)      organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

 

5)     W zakresie spraw porządkowych bhp i podobnych:

a)     zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

c)     wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

 

§ 7

 

1.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycielom i pracowników nie będących nauczycielami;

2.     W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności:

1)     decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)     decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i pracownikom szkoły;

3)     decyduje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

4)     określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5)     współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)     zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły;

b)    ustala:

1.     zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego,

-         regulaminy pracy, promowania i nagradzania pracowników szkoły,

-         regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c)     ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami,

6)     administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 8

 

   Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz oraz-w sprawach wynikających z ustawy-organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania  administracyjnego.

 

 

§ 9

 

1.     Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2.     Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 10

 

1.     W wykonaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organami Samorządu Uczniowskiego.

2.     Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust.1, w szczególności:

1)     przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie  rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym  ogólne wnioski wynikające ze sprawnego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

2)     składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,

3)     udziela Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej szkoły,

 

VI. RADA PEDAGOGICZNA

§ 11

 

1.     W szkole działa  Rada Pedagogiczna.

2.     W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.     W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym- brać udział także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

5.     Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)     sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady Pedagogicznej;

2)     wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3)     kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

4)     zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły;

 

 

 

§ 12

 

1.     Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz statutu szkoły;

2)     uchwalanie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

3)     zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

4)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

5)     ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6)     uchwalenie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;

7)     podejmuje decyzję w sprawie kontynuowania nauki przez ucznia z orzeczeniem kształcenia specjalnego programem klasy specjalnej;

2.     Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;

2)     przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;

3)     organizacje pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4)     projekt planu finansowego szkoły;

5)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)     propozycje dyrektora  w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7)     podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art.56 ustawy;

3.     Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą  o wydanie opinii w innej sprawie.

4.     Rada Pedagogiczna ponadto:

1)     może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole;

2)     deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 

VII. RADA RODZICÓW

1.     W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.     W skład RR wchodzą wybrani na zebraniach klasowych członkowie Rady w ilości 3 osób z każdej klasy.

3.     Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania RR, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach określa regulamin działalności RR.

4.     Regulamin uchwalony przez RR, nie może być sprzeczny ze statutem.

5.     Dyrektor zapewnia RR organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z RR- osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

6.     RR opiniuje program wychowawczy szkoły.

7.     RR może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

8.     Zasady wydatkowania środków Funduszu określa  regulamin działalności RR.

9.     W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

§ 14

 

VIII. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

1.     Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

2.     Przewodniczący reprezentuje organy SU, w szczególności wobec organów szkoły.

3.     Zasada działania i wybierania organów SU określa regulamin SU, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.     Warunki organizacyjne uchwala regulamin SU oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, że w porozumieniu z dyrektorem opiekun SU.

5.     Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem.

6.     Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować regulamin SU w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.

7.     Dyrektor zapewnia organom SU organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna SU.

8.     SU może przedstawić RP i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów, jak:

1)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)     prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowe, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU;

9.     SU ponadto:

1)     opiniuje program wychowawczy szkoły.

2)     Może wyrazić opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela;

 

§ 15

 

Dyrektor szkoły może wystąpić z pisemnym wnioskiem do przewodniczącego SU o wydanie opinii o nauczycielu ocenianym. Opiniowane odbywa się poprzez wypełnianie wspólnie ankiety. Dobór uczniów ankietowanych określa regulamin samorządu.

 

IX. ORGANIZACJA SZKOŁY

 

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

§ 16

1.     Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.     W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego oraz oddziały integracyjne.

3.     Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, w-f, techniki i informatyki oraz na tych, których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń za zgodą organu prowadzącego.

4.     Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, za zgodą  organu prowadzącego.

5.     Podział na grupy dokonuje się również w wyniku mniejszej ilości stanowisk  w pracowni informatycznej.

6.     Zajęcia z wych. fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12- 26 uczniów.

7.     Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć i planie szkoły.

8.     Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć określony planem nauczania.

9.     Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26 uczniów.

10. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych nie powinna przekraczać 12 uczestników ( informatyki 9).

11. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.

12. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w ciągu pięciu dni tygodnia.

13. Szkoła może realizować dodatkowe zajęcia edukacyjne w celu rozwijania uzdolnień uczniów, płatne na życzenie rodziców uczniów i akceptacją Rady Rodziców oraz dyrektora szkoły.

14.   Organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do 30 kwietnia każdego roku.

15.   Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

16.   W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:

-         liczbę pracowników szkoły;

-         pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;

-         ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych;

-         ogólna liczbę uczniów;

-         liczbę oddziałów;

17. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

18. Czas rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, termin podziału na okresy określa obowiązujące rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

X. BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

§17

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną , służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

 

§ 18

1.     Z biblioteki mogą korzystać:

1)     uczniowie;

2)     nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3)     rodzice;

4)     inne osoby za zgodą dyrektora;

1.     Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

2.     Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

§ 19

 

Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1). Gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;

rozpowszechnianie wiedzy czytelniczej poprzez konkursy, wystawki, wypożyczanie książek;

 

§ 20

1.     Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2.     Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  i po ich zakończeniu.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

§ 21

 

1.     Poza lekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

2.     Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą pracownika świetlicy.

 

§ 22

 

Formami pracy w świetlicy są:

1)     zajęcia plastyczne;

2)     zajęcia muzyczne;

3)     zajęcia rekreacyjne;

4)     pomoc w odrabianiu lekcji;

 

§ 23

 

1.     Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2.     Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

3.     Zajęcia prowadzone  w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

 

 

 

 

XI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 24

 

1.     W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy obsługi;

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI-przepisy ogólne

 

1.     Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

2.     Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 

§ 25

 

1.     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą  i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniom.

2.     W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)     sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada na zasadach określonych w przepisach odrębnych za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

2)     zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:

a)     realizację obowiązujących programów nauczania,

b)    stosowanie właściwych metod nauczania,

c)     systematyczne przygotowanie do zajęć,

d)    pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e)     właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

f)      wdrażanie uczniów do troski o sprzęt szkolny,

3)     dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny;

4)     wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania poprzez inspirowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych:

-         bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów;

-         udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

-         stosowanie indywidualizacji w procesie nauczania;

-         organizacja zespołów wyrównawczych;

-         współpraca z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną, zacieśnianie kontaktów nauczycieli z rodzicami, których dzieci mają trudności w nauce;

5)     udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

 

§ 26

 

Zakres zadań nauczycieli związanych z:

1)     odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

-         pełnienie przez nauczycieli dyżurów między lekcjami,

-         instruktaż w zakresie bhp pracowników,

-         opieka podczas imprez pozaszkolnych,

-         współpraca z policją,

-         opieka podczas przechodzenia na miejsca zajęć,

-         współpraca ze służbą zdrowia i rodzicami,

2)     doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej:

-         udział w formach doskonalenia,

-         udział w samokształceniowych radach pedagogicznych,

-         korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,

-         podwyższanie kwalifikacji, samokształcenie,

 

§ 27

 

1.     Do obowiązków nauczycieli należy ponadto:

1)     prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika i arkuszy ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)     przechowywanie przez 1 rok prac klasowych,

3)     udział w roli egzaminatora bądź członka komisji podczas egzaminu sprawdzającego, poprawkowego lub klasyfikacyjnego,

4)     przygotowanie rocznego planu realizacji treści programowych,

5)     udział w pracach Rady Pedagogicznej,

6)     nauczyciel przedmiot za pośrednictwem wychowawcy ma obowiązek poinformować ucznia o ocenie semestralnej i końcoworocznej,

2.     Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

§ 30

 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 31

 

Dla realizacji celów i zadań o charakterze interdyscyplinarnym Rada Pedagogiczna może utworzyć zespół problemowo-zadaniowy, określając szczegółowy zakres jego działania.

 

§ 32

 

Dyrektor jest zobowiązany zapewnić należytą opiekę nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w zawodzie, w szczególności poprzez:

1)     umożliwianie korzystania z niezbędnych materiałów pomocniczych do realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania oraz zbioru przepisów prawnych określających prawa i obowiązki nauczycieli,

2)     tworzenie możliwości korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz pomocy właściwego doradcy metodycznego,

3)     systematyczne  hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela rozpoczynającego pracę i udzielanie mu fachowego instruktażu pohospitacyjnego,

 

§ 33

 

dyrektor może zwolnić nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie od innych obowiązków, poza realizacją obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Po pierwszej ocenie nauczyciel może zostać zwolniony z pisemnego przygotowania się do zajęć.

 

§ 34

 

Dyrektor przydziela nauczycielowi rozpoczynającemu pracę – nauczyciela opiekuna spośród nauczycieli tej samej specjalności; w przypadku braku takiego opiekę sprawuje dyrektor.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

§ 35

 

1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz przygotowania do życia rodzinnego i w społeczeństwie,

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

2.     Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)     wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)     planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski,

b)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)     zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4)     współdziała z nauczycielami uczącymi e jego klasie, uzgadniając z nimi i  koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)     utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczej pomocy w swoich działaniach,

b)    włączania ich w sprawy życia i szkoły,

6)     współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7)     Informuje rodziców o obniżeniu wymagań oraz przewidywanych ocenach ucznia.

 

 

§ 36

 

1.     Realizując zadania wymienione w § 35 ust.2 pkt.5, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów, nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku szkolnego.

2.     O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje dyrektor, na wniosek wychowawcy.

3.     Informacje o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.

4.     W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

 

ZAKRES ZADAŃ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 37

Obowiązki pracowników niepedagogicznych określają ich zakresy obowiązków.

1.     Sprzątaczki odpowiadają za porządek na korytarzach podczas lekcji, oraz za czystość pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

 

 

UCZNIOWIE

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 38

 

1.     Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.     Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.

3.     Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

4.     O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.

5.     Do szkoły przyjmuje się:

a)     z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

b)    na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w klasie są wolne miejsca,

c)     przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka,

6.     Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzją o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po wcześniejszym zaciągnięciu opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.

7.     W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną, odroczenie może trwać do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

8.     Obowiązek szkolny może być spełniony poprzez udział młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.     Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz ustalić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w takiej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę macierzystą.

10. Przyjęcie dziecka powracającego z zagranicy określają odrębne przepisy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§ 39

Uczeń ma w szczególności prawo do:

1)     zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, oceny z poszczególnych przedmiotów  otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności zgodnie z PSO z poszczególnych przedmiotów; zachowanie się w szkole i poza szkołą ocenia się odrębnie,

3)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

4)     opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

5)     poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich; z godnie z Konwencją Praw Dziecka żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację,

6)     korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

7)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

8)     rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

9)     pomocy w przypadku trudności w nauce,

10)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

13)            przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

14)            do zwolnienia, na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty, z wychowania fizycznego,

15)            do zdawania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego,

16)            do indywidualnego toku nauki oraz spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,

17)            do promocji z wyróżnieniem,

18)            możliwość korzystania z urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia szkoły przez uczennicę w ciąży /zgodnie z Ustawą o ochronie płodu ludzkiego/,

 

§ 40

 

Uczeń ma obowiązek:

1)  zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2)  systematycznie i aktywnie brać udział w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3)  przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z nieobecności, starannie i poprawnie wykonywać prace domowe,

4)  wykorzystania w pełni czas przeznaczony na naukę; rzetelnej pracy nad wykorzystaniem i poszanowaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych oraz wyrównawczych (orzeczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i decyzja Rady Pedagogicznej),

5)  postępowania zgodnego z dobrem społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

6)  godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

7)  przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

8)  okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom Samorządu Klasowego i Szkolnego,

9)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności drugiego człowieka,

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

§ 41

 

1.     Pochwała wychowawcy klasy za:

a)     aktywną działalność w samorządzie klasowym;

b)    sumienność w nauce i w wykonywaniu innych obowiązków;

c)     pracę społeczną na rzecz szkoły i klasy;

d)    udział w przygotowaniu imprez klasowych;

e)     pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce;

f)      inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na terenie szkoły;

g)     zajęcie czołowych miejsc w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;

2.     Dyplom uznania lub nagrodę rzeczową uczeń może otrzymać za:

a)     zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach sportowych i turniejach;

b)    wzorowe wypełnianie funkcji i aktywną działalność w organizacjach uczniowskich w roku danym roku szkolnym;

c)     bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie ;

 

§ 42

 

Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy i po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną nagradza prymusa szkoły na uroczystym apelu.

 

 

 

§ 43

 

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:

1)     upomnieniem nauczyciela;

2)     wpisaniem uwagi do dzienniczka;

3)     upomnieniem wychowawcy;

4)     nagana wychowawcy w obecności rodziców;

5)     naganą dyrektora szkoły,

 

§ 44

 

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w naruszający sposób nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

§ 45

 

O zastosowaniu kary wobec ucznia szkoła informuje pisemnie jego rodziców lub prawnych opiekunów.

 

§ 46

 

Uczeń ma prawo odwołania się od udzielonej kary:

a)     wniosek może być złożony przez zainteresowanego ucznia lub jego rodziców, w terminie siedmiu dni od zdarzenia  do dyrektora szkoły;

b)    dyrektor szkoły rozpatruje wniesione odwołanie i podejmuje ostateczną decyzję

 

§ 47

 

Rodzice ucznia mają prawo wnieść skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny jeżeli decyzja dyrektora szkoły ich nie satysfakcjonuje.

 

 

 

§ 48

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI

 

1.     Zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określoną Ustawą o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. jej aktami wykonawczymi oraz regulaminami tych organów;

2.     Uchwały rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje dyrektor szkoły, powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3.     Negocjatorem między organami jest dyrektor szkoły dbając o przestrzeganie prawa postanowień statutowych;

4.     Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z prawem lub naruszające interesy szkoły wstrzymuje dyrektor szkoły powiadamiając organ prowadzący;

5.     W sprawach związanych z działalnością szkoły, w których organy nie osiągają porozumienia decyduje dyrektor szkoły;

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.     Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3.     Załączniki stanowią integralną część statutu. Przepisy ust.1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.     Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

5.     Z dniem wejścia z życie statutu traci moc poprzedni statut.

6.     Statut wchodzi w życie z dniem.

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1247
Skrócony opis: Statut Szkoły Podstawowej w Sobiechach
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Szewczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Józefowicz
Osoba, która wprowadzała dane: gbudry
Data wytworzenia informacji: 2003-07-02 15:49:33
Data udostępnienia informacji: 2003-07-02 15:49:33
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 16:01:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...