Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
    Statut
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > Szkoła Podstawowa w Budrach > Statut

Statut

Szkoły Podstawowej

im. Michała Kajki w Budrach

 


 
Podstawa prawna:

1. Artykuł 60 ust. 2 ustawy z dna 7 września 1991 r. o systemie oświatowym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 roku, Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126).

2. Rozporządzenie Ministrów Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznego sześcioletniego szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61/2001)


I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§  1

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach

§ 2

Szkoła mieści się w dwóch budynkach: ul. M. Kajki 4 i ul. M. Konopnickiej 5.

§ 3

Szkoła jest placówką.

§ 4

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Budry.

§ 5


Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

§ 6

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie ucznia klasy szóstej do sprawdzianu kompetencji.

 § 7

Szkoła prowadzi nauczanie w języku polskim. Dzieciom narodowości Ukraińskiej prowadzony jest język ukraiński. Organizację nauki języka Ojczystego dla uczni mniejszości narodowej regulują odrębne przepisy tj. §1 pkt 2 Rozp. MEN z dnia 24.03.1992 r. w sprawie uczniów należących do mniejszości narodowej.

§ 8

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Budry, Bogumiły, Brzozówka, Budzewo, Dowiaty, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Zarost Wielki.

§ 9

Szkoła prowadzi nauczanie wszystkich dzieci z obwodu szkoły obojętnych Obowiązkiem szkoły.

§ 10


Czas trwania cyklu kształcenia szkolnego trwa sześć lat.

§ 11

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 12

W klasach I-III czas pracy określa wychowawca i katecheta zgodnie z obowiązującym planem nauczania. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się nie wcześniej niż 7:30 i nie później niż 8:45 w związku z dowożeniem uczniów do szkoły.


II.CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 13

Szczegółowe zasady systemu oceniania będą opracowane przez radę pedagogiczną po konsultacji z radą rodziców samorządem uczniowskim jako odrębne wewnątrzszkolne, przepisy (załącznik nr 1)

§ 14

Program wychowawczy szkoły opracuje i uchwali rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców samorządu uczniowskiego (wewnątrzszkolne przepisy, załącznik nr.2)

§ 15

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuować nauki na następnym etapie kształcenia,

3. Dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych treści,

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący dla lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

§ 16

Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętność:

1. Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznego wystąpień,

3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi między ludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7. Rozwoju sprawności umysłowego oraz osobistych zainteresowań,

8. Przyswajania sobie metod technik negocjacyjnego rozwiązania konfliktów problemów społeczny.

§ 17

Szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki powinna zmierzać do tego, aby uczniowie:
1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchownym),

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak, i całej edukacji na danym etapie,

4. Stawiali się coraz bardziej samodzielnie w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętność dążenia do dobra własnego i innych, odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6. Uczyli się do szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturalnego środowiskowy kształcenia podstaw patriotycznych,

7. Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchicznej wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8. Kształtowali w sobie podstawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 § 18

Szkoła, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, powinna współpracować na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i podstaw:

Kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej, bloków przedmiotowych klasach IV-VI, ścieżek edukacyjnych.

§ 19


1. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwoju poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

2. Szkoła organizuje lekcje religii wg zasad określanych w odrębnych przepisach.

3. Uczniom, których rodzice wyrażają takie życzenia, szkoła organizuje lekcje etyki.

4. Lekcje religii organizowane są dla grup nie mniejszych niż 7 uczniów

5. Rodzice zapisując ucznia do klasy 0 wyrażają życzenie na jaką religię lub zajęcia etyki uczeń ma chodzić. Po zgłoszeniu zajęcia są obowiązkowe jeżeli rodzic nie wyrazi na piśmie życzenia o nie uczestniczeniu.

§ 20

Szkoła udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1. Wczesne kierowanie dzieci z trudnościami nauce i problemami wychowawczymi na badania psychologiczno-pedagogiczne do poradni,

2. Określenie formy i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb po zasięgnięciu opinii poradni,

3. Organizowanie pedagogizacji rodziców,

4. Współprace z policją w celu przeciw działania przestępczości wśród nieletnich.

§ 21

1.Szkoła ma obowiązek:

a) środowisk organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
b) realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia skróconym czasie,
c) informowanie pisemne rodziców przewidywanej ocenie określonej bądź rocznej na miesiąc przed kwalifikacją,
d) honorowanie usprawiedliwienia nieobecności ucznia przez rodzica.

2.Indywidualny program, tak nauki może być realizowany na każdym poziomie kształcenia oraz powinien sprzyjać ukończeniu szkoły w skróconym czasie.


3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

a) uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 b) rodzice (prawni opiekunowie ucznia),
c) wychowawca lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów)

4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczającej nauczyciela, opiekuna.

5. Odmowa następuje w drodze decyzji.

6. Indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel.

§ 22

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązków szkolnego poza szkoła, określając warunki jego spełniania.

§ 23

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, środowiskowych uwzględnieniem przepisów BHP

2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, w szczególności podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć w świetlicy, zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej i zajęć pozalekcyjnych ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

3. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w czasie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych.

4. W ramach opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych szkoła organizują dyżury nauczycieli w miejscach, których przebywają uczniowie, a w szczególności:
 a) na korytarzach i klatkach schodowych,
 b) na posesji szkolnej,
 c) podczas oczekiwania uczniów na przyjazd autokaru.

5. Do pełnienia dyżurów nauczycielskich szkole zobowiązani są nauczyciele, zgodnie z planem dyżurów opracowanym przez dyrektora lub upoważnionej przez niego osobę.

6. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się przyjazdem dzieci do szkoły, a kończą z chwilą odjazdu dzieci autokarem.

§ 24

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:

1. Organizuje zajęcia wyrównawcze i świetlicowe,

2. Zapewnia miejsca w pierwszych ławkach dla uczni z wadami wzroku i słuchu,

3. Organizuje pomoc materialną dla uczni z rodzin najuboższych, najuboższych w miarę pozyskania na ten cel środków finansowych

4. Szkoła ma obowiązek udzielania uczennicy będącej w ciąży wszelkiej niezbędnej pomocy do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień a także obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu składania egzaminów, egzaminów okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 25

1. Każdy oddział powierzony jest przez dyrektora opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2. Pożądanie jest, aby wychowawstwo prowadził ten sam nauczyciel w ciągu całego etapu edukacji.

3. Rada rodziców oraz samorząd uczniowski mogą wyrażać opinię o pracy wychowawcy.

4. Dyrektor może dokonać zmian wychowawcy na wniosek rady rodziców po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego.

5. W przypadku wpłynięcia wniosku rady rodziców o zmianę wychowawcy dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzje w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

6. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora na wniosek rady rodziców może ona odwołać się do Kuratora Oświaty w Olsztynie w ciągu 14 dni od momentu wydania decyzji przez dyrektora.

 

III ORGANY SZKOŁY

§ 26

Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski

§ 27

Do zadań dyrektora szkoły należy, planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

1. Tworzenie warunków do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

2. Kształtowanie twórczości atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

3. Współpraca z gminą, organem prowadzącym szkołę, realizacja jego zaleceń i wniosków,

4. Współpraca z Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym nadzór pedagogiczny szkoły, realizacja jego zaleceń i wniosków,

5. Przekładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów, planów pracy szkoły,

6. Kierowanie realizacją planów pracy,

7. Składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z realizacji planów pracy i działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły,

8. Przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniem radą pedagogiczną, stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych wychowawstw,

9. Ustalane, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

10. Opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły określonego odrębnymi przepisami,

11. Przedstawienia planu finansowego szkoły do zaopiniowania radzie pedagogicznej

12. Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

13. Współpraca z radą rodziców samorządem uczniowskim,

14. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

15. Realizowanie zadań związanych z opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie

16. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej, językowej i religijnej,

17. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu warunków

18. Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

19. Współdziałanie z zakładami organizacjami związanymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianymi odrębnymi przepisami, a w szczególności:
             a) zasięganie opinii organizacji pracy szkoły,
             b) ustalenie regulaminu pracy, premiowania i w nagradzania pracowników szkół z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 c) ustalenie planów urlopów pracowników szkoły z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określają odrębne przepisy,

20. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

21. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej,

22. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły

23. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

24. Organizowanie wyposażenia szkoły w ośrodki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

25. Współdziałanie z organami prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,

26. Nadzorowanie prawidłowościami prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

27. Organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

28. Organizowanie określonych inwentaryzacji majątki szkolnego,

29. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowościami realizacją zadań zleconym uczniom,

30. Prowadzenie nadzoru nad pracą biblioteki szkolnej i świetlicy,

31. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS,

32. Realizowanie ustawy Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji,

33. Zatrudnienie i zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

34. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

35. Występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,

36. Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujących obwodzie szkoły.

Rada Pedagogiczna

§ 28

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, w skład, którego wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele, przewodniczący rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły i jednocześnie jest organem wykonawczym.

2. Do zadań rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) organizacje pracy szkoły,
b) projekt planu finansowego,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych.

4. Zasady działania rady pedagogicznej określa jej regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły (załącznikiem nr 3).

RADA RODZICÓW

§ 29

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z ustawą oświaty i statutem szkoły (załącznik nr 4).

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem opiniami dotyczących wszystkich spraw szkoły.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i edukacji dzieci.

Rodzice mają prawo do:
 
 a) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych wychowawczych w danej klasie i szkole,
 b) znajomości regulaminu wewnątrz szkolnego systemu oceniania,
 c) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,
 d) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swych dzieci,
 e) wrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

Samorząd Uczniowski

§  30

1. W szkole działa samorząd uczniowski.

2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie w szkole, a uczniowie danej klasy-samorząd klasowy.

3. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły (załącznik nr 5).

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów.

5. Podstawowe prawa uczniów:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Uprawnienia samorządu uczniowskiego:

a) przedstawianie propozycji do planu edukacyjnego, wychowawczego szkoły,
b) wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,
c) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
d) wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, organizowanie apeli w celu informowania ogółu uczniów swojej działalności,
e) udział przedstawicieli w posiedzeniach Rad Pedagogicznych poświęconych podsumowaniu pracy organizacji działających na terenie szkoły.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 31

Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia, na podstawie ramowych planów nauczania zatwierdzony przez organ prowadzący szkoły.


§ 32

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych letnich określają odrębne przepisy.

§ 33

1. uczniowie szkoły są podzieleni na oddziały.

2. w szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, który realizuje program wychowania przedszkolnego.

§ 34

1. organizację stałych obowiązkowych nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych w klasach IV-VI określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.


3. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.


§ 35

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach IV-VI, a w klasach I-III zintegrowanym.

2. Czas trwania jednostki lekcyjnej i zajęć dodatkowych wynosi 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut.

§ 36

1. Niektóre zajęcia edukacyjne i wychowawcze, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i zajęć pozaszkolnych.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w pkt. 1 ustala się zgodnie z  §34, pkt 2.


3. Liczba uczestników zespołów dydaktyczno-wyrównawczych nie może być niższa niż 4, a wyższa niż 8 uczniów.

4. Liczbę uczestników kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych przez rodziców ustalają sami rodzice.


§ 37

1. Do szkoły przyjmuje się:

a) Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły,
b) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,

2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażano zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.


§ 38

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 39

1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczania na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:

a) Uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
b) Kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

3. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić specjalisty danego przedmiotu, przez organ prowadzący szkołę.

§ 40

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku co najmniej w postaci szklanki gorącego mleka i bułeczki.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłku w szkole ustala dyrektor szkoły z radą rodziców.

§ 41

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego w oddziałach,
d) godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) gromadzenie i ewidencjonowanie księgozbioru,
b) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w oddziałach,
c) opracowanie planu pracy biblioteki i jego realizacja,
d) prowadzenie dziennika pracy biblioteki,
e) prowadzenie różnych form informacji i propagandy książek,
f) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
g) przygotowywanie analizy stanu czytelnictwa na posiedzeniach rad pedagogicznych,
h) udział w kontroli księgozbioru.

§ 42

W bibliotece obowiązuje regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną (załącznik nr 6).

§ 43

 1. Dla uczniów dowożonych oraz oczekujących na zajęcia szkoła organizuje świetlicę.
 
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą.

 3. Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej mają charakter rekreacyjno-sportowy i artystyczny.

§ 44

 1. Do realizacji celów statutowych, szkoła posiada:

a) sale do nauki wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
b) bibliotekę wraz z czytelnią z właściwie i celowo dobranym księgozbiorem,
c) pracownie komputerową,
d) harcówkę
e) kuchnię
f) szatnię
g) świetlicę

§ 45

1. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do pracy ucznia i nauczyciela poprzez prowadzenie różnych działań wychowawczych, kształtowanie nawyków przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, drażnienie wychowanków do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia:

a) pedagogizację rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego ekologicznego,
b) higienizacja szkoły realizowaną przez grono pedagogiczne, służbę zdrowia, radę rodziców, uczniów, wyposażenie w odpowiedni sprzęt szkoły,
c) czystość pomieszczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na zespół węzłów sanitarnych,
d) prawidłowe  rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
e) właściwe ogrzewanie i oświetlanie oraz walkę z hałasem,
f) zwracanie uwagi na nie przeciążanie  uczniów pracą domową,
g) organizację i utrzymanie opieki lekarskiej i higienicznej,
h) kontrolę sanitarno-higieniczną prowadzoną przez higienistkę szkolną,
i) wnioskowanie o pomoc ze środków opieki społecznej uczniom, mającym warunki materialne.


V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 46

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Kadra Nauczyciela /Dz. U. Nr 3, poz.19/ z późniejszymi zmianami. Zasady zatrudnienia pracowników obsługi określa art.25 i art.79 Kodeksu Pracy.

§ 47

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej  pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:

a) realizacja programu edukacji i wychowania oraz opieki powierzonych przedmiotach, klasach,
b) wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej, wychowawczej,
c) wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły,
d) wspieranie swoją podstawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
f) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
g) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrekcji także rady pedagogicznej o wynikach edukacyjnych wychowawczych swoich uczniów,
h) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę i instytucje wspomagające szkołę,
i) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

3. Nauczyciel ma prawo:

a) decydować w sprawie doboru programów nauczania, podręczników metod pracy, form organizacyjnych środków dydaktycznych nauczaniu swego przedmiotu,
b) decydować o treści programu koła zainteresowań,
c) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

a) poziom wyników wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasie stosowanie do realizowanego programu i warunków, warunków jakich działał,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

5. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, pozaszkolnych czasie dyżurów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, brak nadzoru i zabezpieczenia.

§ 48

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.

2. Propagowanie i organizowanie procesu wychowawczego w zespole, a przede wszystkim:

a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów,
b) przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
c) rozwiązywanie konfliktów zespole ,
d) przekształcanie klasy w grupę samowychowania i samorządności,
e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych,
f) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,
g) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, wychowanków klasową radą rodziców,
h) informowanie ich o wynikach i problemach zakresie kształcenia i wychowania,
i) włączenie rodziców programowe i organizacyjne sprawy klasy,
j) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne/.


3. Wychowawca ma prawo:

a) współdecydować z samorządem klasy, z rodzicami uczniów programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny,
b) do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
c) ustalania projektu oceny z zachowania,
d) ustanowienia / przy współpracy z klasową radą rodziców/ własnych form nagradzania i motywowania wychowanków,
e) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do służby zdrowia i dyrektora szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Wychowawca odpowiada jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,
c) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji,
d) za  prawidłowość dokumentacji  uczniowskiej swojej klasy.

§ 49

Zadania i obowiązki pracowników obsługi określa i przydziela dyrektor szkoły w formie zakresów czynności oraz stwarza im warunki pracy i zapewnia warunki BHP.


VII.UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 50

Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia.

§ 51

1. Uczeń ma prawo do:

a) właściwe zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami  higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
c) korzystanie z pomocy materialnej w miarę posiadania środków finansowych przez szkołę,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych religijnych, jeśli nie narusz tym dobra osób,
f) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomoc w przypadku trudności w nauce,
i) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
j) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających szkole.

§ 52

1. Obowiązkiem ucznia jest:

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) godnie reprezentować szkołę w zawodach, turniejach i innych formach zgodnie ze swoimi możliwościami umiejętnościami,
d) dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
e) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
f) uczęszczać do szkoły w czystym i schludnym stroju,
g) przestrzegać zasady nienaruszenia godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi..

§ 53

1. Nagrody stosowane wobec uczniów:

a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała dyrektora wobec szkoły,
c) nagrody książkowe i rzeczowe,
d) list pochwalny dla rodziców.

2. Kary stosowane wobec uczniów:

a) upomnienie wychowawcy,
b) upomnienie dyrektora szkoły,
c) poinformowanie rodziców,
d) dzielenie nagany na apelu szkolnym.

3. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznaniu mu nagrody lub zastosowanie wobec niego kary.

§ 54

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

§ 55

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają aktualnie obowiązujące przepisy.

§ 56

1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna i przedstawia je organowi prowadzącemu szkołę oraz właściwemu kuratorowi oświaty celem sprawdzenia ich zgodności z prawem.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1, wprowadzane są w formie aneksów.


 Statut został uchwalony przez radę pedagogiczną w dniu..

Ilość odwiedzin: 1064
Nazwa dokumentu: Statut
Skrócony opis: Statut Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Budrach
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Stabińska
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Stabińska
Osoba, która wprowadzała dane: gbudry
Data wytworzenia informacji: 2003-07-29 15:58:38
Data udostępnienia informacji: 2003-07-29 15:58:38
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-29 16:17:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...