Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
    Rok 2004
       Uchwała Nr XIV/95/04
       Uchwała Nr XIV/96/04
       Uchwała Nr XIV/97/04
       Uchwała Nr XIV/98/04
       Uchwała Nr XIV/99/2004
       Uchwała Nr XIV/100/04
       Uchwała Nr XIV/101/04
       Uchwała Nr XIV/102/04
       Uchwała Nr XIV/103/04
       Uchwała XIV/104/04
       Uchwała Nr XV/105/04
       Uchwała Nr XV/106/04
       Uchwała Nr XVI/107/04
       Uchwała Nr XVI/108/04
       Uchwała Nr XVI/109/04
       Uchwała Nr XVI/110/04
       Uchwała Nr XVI/111/04
       Uchwała Nr XVI/112/04
       Uchwała Nr XVI/113/04
       Uchwała Nr XVI/114/04
       Uchwała Nr XV/115/04
       Uchwała Nr XVII-116-04
       Uchwała Nr XVII/117/04
       U c h w a ł a Nr XVII/118/04
       UCHWAŁA Nr XVII/119/04
       Uchwała Nr XVII/120/04
       Uchwała Nr XVII/121/04
       UCHWAŁA Nr XVII/122/04
       UCHWAŁA Nr XVII/123/04
       U C H W A Ł A Nr XVII/124/04
       Uchwała Nr XVII/125
       Uchwała Nr XVII/126/04
       Uchwała nr XVII/127/04
       U C H W A Ł A Nr XVII/128/2004
       Uchwała Nr XVIII/129/04
       Uchwała Nr XVIII/130/04
       Uchwała Nr XVIII/131/04
       Uchwała Nr XIX/132/04
       U C H W A Ł A Nr XX/133/04
       U cwała Nr XX/134/04
       U chwała Nr XX/135/04
       U chwałą Nr XX/136/04
       Ucwała NR XX/137/04
       Uchwała Nr XX/138/04
       Uchwała Nr XX/139/04
       Uchwała Nr XX/140/04
       Uchwała Nr XXI/141/04
       U C H W A Ł A Nr XXII/142/2004
       Uchwała Nr XXII/143/2004
       UCHWAŁA Nr XXII/144/2004
       UCHWAŁA Nr XXII/145/2004
       UCHWAŁA Nr XXII/146/2004
       UCHWAŁA Nr XXII/147/2004
       UCHWAŁA Nr XXII/148/2004
       Uchwała Nr XXII/149/2004
       Uchwała Nr XXIII/150/2004
       Uchwała Nr XXIII/151/2004
       UCHWAŁA Nr XXIII/150/04
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2004

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XIV/95/04
w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 188/7 o powierzchni 0,6205 ha i 188/8 o powierzchni 0,0019 ha położonych w obrębie Ołownik gmina Budry
2. Uchwała Nr XIV/96/04
w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 330/46 o powierzchni 0,0254 ha położonej w miejscowości Wola, obręb 18 – Więcki , gmina Budry
3. Uchwała Nr XIV/97/04
w sprawie przystąpienia Gminy do opracowania Gminnego Planu Rozwoju Lokalnego
4. Uchwała Nr XIV/98/04
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno- Wenerologicznej w Olsztynie
5. Uchwała Nr XIV/99/2004
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarki Odpadami
6. Uchwała Nr XIV/100/04
w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Gminy do udziału w Radzie Społecznej SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji
7. Uchwała Nr XIV/101/04
w sprawie podziału sołectwa Więcki na sołectwo Więcki i Wola
8. Uchwała Nr XIV/102/04
W sprawie przyjęcia programu finansowania remontu szkół Gminy Budry
9. Uchwała Nr XIV/103/04
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
10. Uchwała XIV/104/04
w sprawie wykreślenia rodzaju i integralnych części nazw miejscowości stosowanych przez statystykę i ewidencję ludności w Gminie Budry
11. Uchwała Nr XV/105/04
Uchwała Nr XV/105/04 Rady Gminy w Budrach z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: budżetu gminy na rok 2004
12. Uchwała Nr XV/106/04
Uchwała Nr XV/106/04 Rady Gminy w Budrach z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Budry prowadzenia zadań w zakresie ,,Remontu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 650 w miejscowoś
13. Uchwała Nr XVI/107/04
U C H W A Ł A Nr XV/107/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach
14. Uchwała Nr XVI/108/04
Uchwała Nr XVI/108/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przejęcia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
15. Uchwała Nr XVI/109/04
U C H W A Ł A Nr XVI/109/ 2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 455/31 o powierzchni 5,1952 ha położonej w miej
16. Uchwała Nr XVI/110/04
U C H W A Ł A Nr XVI/110/ 2004 z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 191/15 o powierzchni 0,8388 ha położonej w obrę
17. Uchwała Nr XVI/111/04
Uchwała Nr XVI/111/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r
18. Uchwała Nr XVI/112/04
Uchwała Nr XVI/112/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.W sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Budrach
19. Uchwała Nr XVI/113/04
Uchwała Nr XVI/113/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r
20. Uchwała Nr XVI/114/04
Uchwała Nr XVI/114/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na rok 2004r.
21. Uchwała Nr XV/115/04
Uchwała Nr XV/115/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za używanie samochodu prywatnego przez Wójta Gminy Budry
22. Uchwała Nr XVII-116-04
w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Budry.
23. Uchwała Nr XVII/117/04
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budry
24. U c h w a ł a Nr XVII/118/04
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
25. UCHWAŁA Nr XVII/119/04
w sprawie : określenia trybu postępowania przy zleceniu zadań i udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których nie ma zastosowan
26. Uchwała Nr XVII/120/04
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
27. Uchwała Nr XVII/121/04
w sprawie: zmiany uchwały o utworzeniu sołectw na obszarze gminy.
28. UCHWAŁA Nr XVII/122/04
w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Budry.
29. UCHWAŁA Nr XVII/123/04
w spawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.
30. U C H W A Ł A Nr XVII/124/04
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Budry oznaczonej nr geodezyjnym 950/1 o powierzchni 0,8600 ha.
31. Uchwała Nr XVII/125
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r
32. Uchwała Nr XVII/126/04
w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłat i cen za wodę.
33. Uchwała nr XVII/127/04
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
34. U C H W A Ł A Nr XVII/128/2004
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w Olszewie Węgorzewskim.
35. Uchwała Nr XVIII/129/04
Uchwała Nr XVIII/129/2004 Rady Gminy Budry. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.
36. Uchwała Nr XVIII/130/04
U C H W A Ł A Nr XVIII/130/2004 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zsad całkowitego lub częściowego zwolnien
37. Uchwała Nr XVIII/131/04
Uchwała Nr XVIII/131/04 Rady Gminy w Budrach w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy Budry do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia
38. Uchwała Nr XIX/132/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.
39. U C H W A Ł A Nr XX/133/04
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
40. U cwała Nr XX/134/04
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/124/2004 Rady Gminy Budry z dnia 24 czerwca 2004r.w sprawie zbycia nieruchomości w m. Budry
41. U chwała Nr XX/135/04
w sprawie wydzierżawienia działki gruntu w Budrach
42. U chwałą Nr XX/136/04
w sprawie wydzierżawienia działki gruntu w Budrach
43. Ucwała NR XX/137/04
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnym Budry.
44. Uchwała Nr XX/138/04
w sprawie realizacji inwestycji wspólnej dla Regionu Wielkich Jezior
45. Uchwała Nr XX/139/04
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku
46. Uchwała Nr XX/140/04
w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz zakresu i formy informacji z jego wykonania
47. Uchwała Nr XXI/141/04
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r
48. U C H W A Ł A Nr XXII/142/2004
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
49. Uchwała Nr XXII/143/2004
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród Wójta Gminy Budry oraz Nagród Dyrektorów dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
50. UCHWAŁA Nr XXII/144/2004
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 r.
51. UCHWAŁA Nr XXII/145/2004
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.
52. UCHWAŁA Nr XXII/146/2004
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
53. UCHWAŁA Nr XXII/147/2004
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
54. UCHWAŁA Nr XXII/148/2004
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień.
55. Uchwała Nr XXII/149/2004
W sprawie: budżetu na rok 2005
56. Uchwała Nr XXIII/150/2004
w sprawie: poparcia projektu Budowa małej elektrowni wodnej na kanale Brożajckim.
57. Uchwała Nr XXIII/151/2004
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.
58. UCHWAŁA Nr XXIII/150/04
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1340
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2004-01-05 13:12:10
Data udostępnienia informacji: 2004-01-05 13:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-05 09:39:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...