Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
    Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
    Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
    Wysokość podatku rolnego w 2009 r.
    Deklaracje podatkowe
    Informacje podatkowe
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

UCHWAŁA Nr XXV/148/08
Rady Gminy Budry
z dnia 4 grudnia 2008 r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą­dzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Dz.U. Nr 180 poz.1111 ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847 Dz.U z 2008 Nr 93 poz.585, Nr 116. poz.730) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:
 
 
 § 1
 
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:                                         - 321,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:                                              - 547,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:                                                      - 750,00 zł
  
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
688,00
765,00
13
14
725,00
806,00
14
15
763,00
848,00
15
 
1045,00
1340,00
Trzy osie
12
17
763,00
849,00
17
19
801,00
891,00
19
21
842,00
935,00
21
23
884,00
1086,00
23
25
1315,00
1689,00
25
 
1382,00
1689,00
1
2
3
4
Cztery osie i więcej
12
25
1822,00
2025,00
25
27
1913,00
2126,00
27
29
2009,00
2230,00
29
31
2108,00
2627,00
31
 
2207,00
2627,00

 
3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                                                 - 337,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                          - 575,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                  - 741,00 zł
 
4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
w tonach
 
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
214,00
741,00
18
25
701,00
779,00
25
31
766,00
985,00
31
 
1617,00
2074,00
Trzy osie
12
40
1438,00
1846,00
40
 
2128,00
2683,00
Cztery osie i więcej
12
40
1438,00
1846,00
40
 
2128,00
2683,00

 
 
 
5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                - 238,00 zł

 
 
 
 
6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
Naczepa/przyczepa + pojazd
w tonach
 
Stawka podatku w złotych
 
Nie mniej niż
 
Mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
214,00
238,00
18
25
266,00
342,00
25
 
468,00
601,00
Dwie osie
12
28
258,00
332,00
28
33
709,00
910,00
33
38
1077,00
1383,00
38
 
1420,00
1640,00
Trzy osie i więcej
12
38
786,00
1010,00
38
 
1069,00
1372,00

 
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) do 20 miejsc włącznie                                                              - 394,00 zł
2) powyżej 20 i mniej niż 30 miejsc                                             - 844,00 zł
3) od 30 miejsc i mniej niż 40 miejsc                                           - 1507,00 zł
4) 40 i więcej miejsc                                                                     - 1585,00 zł
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr XV/66/2007 Rady Gminy Budry z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2009 roku.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                               Jan Królik                              

 
 
___________
 
1)        Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 199/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Ilość odwiedzin: 1000
Nazwa dokumentu: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Królik-Kopczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2004-01-07 15:27:19
Data udostępnienia informacji: 2004-01-07 15:27:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-30 10:34:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...