Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
    Projekt uchwały
    Projekt uchwały
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 U C H W A Ł A   Nr ............

 R a d y   G m i n y   w   B u d r a c h

 z dnia ................................

 

w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 188/7 o powierzchni 0,6205 ha i 188/8 o powierzchni 0,0019 ha położonych w obrębie Ołownik gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 9 litera, a  ustawy z dnia 8 marca 1990r.        o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.   z późniejszymi zmianami /, oraz art. 24 ust. 5. pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991r.   o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Dz. U. Nr 57 poz. 603   z 2001r. - tekst jednolity z późn. zm. / Rada Gminy w Budrach uchwala co następuje:

  

§ 1.

 

Upoważnić Wójta Gminy Budry do przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach nieruchomości oznaczonych        Nr geodezyjnym 188/7 o powierzchni  0,6205 ha i 188/8 o powierzchni 0,0019 ha położonych w obrębie Ołownik gm. Budry, pow. węgorzewski  woj. warmińsko-mazurskie.

 

§ 2.

 

Nieruchomość opisaną w § 1. przejąć nieodpłatnie na mienie komunalne gminy    z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.                                   

 

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 P r z e w o d n i c z ą c y

 R a d y    G m i n y

Ilość odwiedzin: 897
Skrócony opis: w sprawie przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 188/7 o powierzchni 0,6205 ha i 188/8 o powierzchni 0,0019 ha położonych w obrębie Ołownik gmina Budry
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Nogowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2004-03-03 16:16:30
Data udostępnienia informacji: 2004-03-03 16:16:30
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-03 16:22:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...