Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
    Projekt uchwały
    Projekt uchwały
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 U C H W A Ł A    Nr .............

 Rady   Gminy  w  Budrach

 z dnia ......................

 

 

w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym  330/46 o powierzchni  0,0254 ha położonej w miejscowości Wola, obręb 18 – Więcki , gmina Budry, woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym  / jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm./ Rada Gminy w Budrach uchwala co następuje:

  

§ 1.

 

Upoważnić Wójta Gminy Budry do nabycia od Państwa Klemensa i Leokadii  małżonków Kot, zam. Wola 8/4 nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 330/46 o powierzchni 0,0254 ha położonej w miejscowości Wola, obręb 18-Więcki za cenę   600,00 zł – ( słownie złotych: sześćset 00/100 ).

 

§ 2.

 

Nieruchomość opisaną w § 1. nabyć na mienie komunalne gminy z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne - budowę przepompowni wody.

 

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Ilość odwiedzin: 672
Skrócony opis: w sprawie nabycia na mienie komunalne gminy nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 330/46 o powierzchni 0,0254 ha położonej w miejscowości Wola
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Nogowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Nogowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2004-03-03 16:23:49
Data udostępnienia informacji: 2004-03-03 16:23:49
Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-03 16:27:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...