Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
    Budżet na 2003 rok
    Budżet na 2004 rok
    Budżet na 2005 rok
    Budżet na 2006 rok
    Budżet na 2007 rok
    Budżet na 2008 rok
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet na 2004 rok

 Uchwała Nr XV/105/04

Rady Gminy w Budrach

z dnia  30 marca 2004r.

 

 

w sprawie:  budżetu gminy na rok 2004

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§  1

 

1.     Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 5.713.232 zł., zgodnie z zał. nr 1.

2.     Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 260.443 zł.,  zgodnie z zał. nr 3,

b)    dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w wysokości 15.000 zł.

 

§  2

 

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.166.279 zł., zgodnie z    załącznikiem nr 2.

2.     Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 4.238.988 zł, w tym na:

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.362.545 zł,

b)    dotacje 106.206 zł,

c)     wydatki na obsługę długu gminy 50.000 zł.

2)     wydatki majątkowe w 2004r. w wysokości 1.927.291 zł, w tym:

a)     wydatki inwestycyjne na 2004r. w wysokości 1.927.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3)     kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 260.443 zł.,zgodnie z zał. nr 3,

b)    wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 15.000 zł

§  3

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 453.047 zł. jest przychód pochodzący z pożyczki w kwocie 360.000 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 93.047 zł.

 

§  4

 

1.  Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku 2004 w wysokości     360.000 zł , oraz na lata następne wynikającą z planowanych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 6

2.     Uchwala się przychody w wysokości 453.047 zł, stanowiące źródło pokrycia deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§  5

 

Uchwala się dotacje dla:

a)     samorządowych instytucji kultury w wysokości 106.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody    6.000 zł

- wydatki        1.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§  7

 

1.Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości 360.000 2. Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań w wysokości 360.000 zł.

 

§  8

 

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.340.000 zł,

2)     dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień  wydatków między działami.

  

§ 9

 

 

Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§  10

 

1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym      Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Królik

Ilość odwiedzin: 737
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2004-04-13 13:40:10
Data udostępnienia informacji: 2004-04-13 13:40:10
Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-13 13:44:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...