Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
    Rok 2004
    Rok 2005
       Uchwała Nr XXIV/153/05
       Uchwała Nr XXIV/154/2005
       Uchwała Nr XXIV/155/2005
       Uchwała Nr XXV/156/05
       Uchwała Nr XXV/157/05
       Uchwała Nr XXV/158/05
       Uchwała Nr XXV/159/05
       Uchwała Nr XXV/160/05
       Uchwała Nr XXV/161/05
       Uchwała Nr XXV/162/05
       Uchwała Nr XXV/163/05
       Uchwała Nr XXV/164/05
       Uchwała Nr XXV/165/05
       UCHWAŁA Nr XXV/166/05
       Uchwała Nr XXV/167/05
       Uchwała Nr XXV/168/05
       Uchwała Nr XXVI/169/2005
       Uchwała Nr XXVI/170/05
       U C H W A Ł A Nr XXVI/171 / 2005
       Uchwała Nr XXVI/172/05
       Uchwała Nr XXVI/173/05
       Uchwała Nr XXVII/174/05
       Uchwała Nr XXVII/175/05
       Uchwała Nr XXVII/176/05
       Uchwała Nr XXVII/177/05
       UCHWAŁA Nr XXVII/178/05
       Uchwała Nr XXVII/179/05
       Uchwała Nr XXVII/180/05
       Uchwała Nr XXVIII/181/05
       Uchwała Nr XXIX/182/05
       Uchwała Nr XXIX-183-05
       Uchwała Nr XXIX-184-05
       Uchwała Nr XXX/185/05
       Uchwała nr XXXI/186/05
       Uchwała Nr XXXI/187/05
       Uchwała Nr XXXII/188/05
       Uchwałą Nr XXXII/189/05
       Uchwała Nr XXXII/190/05
       Uchwała nr XXXIII/191/05
       Uchwała Nr XXXIII/192/05
       UCHWAŁA Nr XXXIII/193/05
       UCHWAŁA Nr XXXIII/194/05
       Uchwała Nr XXXIII/195/05
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2005

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXIV/153/05
w sprawie: wyrażenia zgody na poddanie się przez Gminę Budry egzekucji
2. Uchwała Nr XXIV/154/2005
w sprawie: wyrażenia zgody na poręczenie wekslowe w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim o dofinansowanie projektu.
3. Uchwała Nr XXIV/155/2005
W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
4. Uchwała Nr XXV/156/05
w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
5. Uchwała Nr XXV/157/05
w sprawie: ustalenia regulaminu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
6. Uchwała Nr XXV/158/05
w sprawie: przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli
7. Uchwała Nr XXV/159/05
w sprawie: przyznania dodatku za warunki pracy nauczycieli.
8. Uchwała Nr XXV/160/05
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
9. Uchwała Nr XXV/161/05
w sprawie: udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
10. Uchwała Nr XXV/162/05
w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Budry.
11. Uchwała Nr XXV/163/05
w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Budry na lata 2005 - 2011.
12. Uchwała Nr XXV/164/05
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z wodociągów komunalnych gminy
13. Uchwała Nr XXV/165/05
w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
14. UCHWAŁA Nr XXV/166/05
w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości
15. Uchwała Nr XXV/167/05
w sprawie: ustalania zasad i wysokości zryczałtowanych diet przysługujących Wiceprzewodniczącemu Rady, Przewodniczącym Komisji i Radnym
16. Uchwała Nr XXV/168/05
w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady.
17. Uchwała Nr XXVI/169/2005
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Budry
18. Uchwała Nr XXVI/170/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
19. U C H W A Ł A Nr XXVI/171 / 2005
w sprawie nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 455/31 o powierzchni 5,1952 ha położonej w obrębie Popioły gm. Budry., pow. węgorzewski, woj. war
20. Uchwała Nr XXVI/172/05
w sprawie określenia diety dla sołtysów
21. Uchwała Nr XXVI/173/05
w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
22. Uchwała Nr XXVII/174/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
23. Uchwała Nr XXVII/175/05
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Budry
24. Uchwała Nr XXVII/176/05
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Więcki
25. Uchwała Nr XXVII/177/05
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ołownik PGR
26. UCHWAŁA Nr XXVII/178/05
w sprawie przejęcia z Nadleśnictwa Borki na mienie komunalne gminy nieruchomości zabudowanych.
27. Uchwała Nr XXVII/179/05
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
28. Uchwała Nr XXVII/180/05
W sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Budrach.
29. Uchwała Nr XXVIII/181/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
30. Uchwała Nr XXIX/182/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
31. Uchwała Nr XXIX-183-05
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
32. Uchwała Nr XXIX-184-05
w sprawie: zmiany Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka odpadami
33. Uchwała Nr XXX/185/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r.
34. Uchwała nr XXXI/186/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
35. Uchwała Nr XXXI/187/05
w sprawie: zmiany Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka odpadami.
36. Uchwała Nr XXXII/188/05
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r.
37. Uchwałą Nr XXXII/189/05
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
38. Uchwała Nr XXXII/190/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
39. Uchwała nr XXXIII/191/05
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
40. Uchwała Nr XXXIII/192/05
w sprawie budżetu na rok 2006
41. UCHWAŁA Nr XXXIII/193/05
w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
42. UCHWAŁA Nr XXXIII/194/05
w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Budry
43. Uchwała Nr XXXIII/195/05
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na 2006 rok

Ilość odwiedzin: 1227
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2005-01-05 09:39:59
Data udostępnienia informacji: 2005-01-05 09:39:59
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-03 14:00:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...