Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
    Budżet na 2003 rok
    Budżet na 2004 rok
    Budżet na 2005 rok
    Budżet na 2006 rok
    Budżet na 2007 rok
    Budżet na 2008 rok
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet na 2005 rok

 Uchwała Nr XXII/149/2004

Rady Gminy w Budrach

z dnia 14 grudnia 2004r.

 

 

W sprawie: budżetu  na  rok  2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawyz dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala  co następuje:

 §  1

 

1.      Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.990.876 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2.      Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:

a)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych gminie ustawami w wysokości 818.040 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 18.000 zł.

 

§  2

 

1.      Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 7.334.876 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2.      Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)      wydatki bieżące kwotę 5.785.973 zł, w tym na:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.517.895 zł,

b)      dotacje 118.000 zł,

c)      wydatki na obsługę długu gminy 20.000 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2005r. w wysokości 1.548.903 zł

a)      wydatki inwestycyjne na 2005r. w wysokości 1.448.903 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007  13.060.000 zł, zgodnie z zał. nr 5 tj.:  2005r   100.000 zł,  2006r.  12.960.000 zł,  2007r.  – zł.

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 818.040 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)      wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 18.000 zł.

 

§  3

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 344.000 zł. są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 344.000 zł.

 

§  4

 

1.      Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005r.w wysokości  627.000 zł., zgodnie z zał. nr 7.

2.      Uchwala się przychody w wysokości 400.000 zł. i rozchody w wysokości 56.000 zł., stanowiące zał. nr 6

 

§  5

 

Uchwala się dotacje dla:

a)      samorządowych instytucji kultury w wysokości 118.000 zł., zgodnie z zał. nr 8.

 

§  6

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody    5.000 zł,

- wydatki           300 zł,

zgodnie z zał. nr 9

 

§  7

 

1.      Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2.      Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,

2)      dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§  8

 

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§  9

 

1.      Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2.      Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  

Przewodniczący  Rady Gminy

Jan  Królik

 

Ilość odwiedzin: 576
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2005-01-05 09:52:49
Data udostępnienia informacji: 2005-01-05 09:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-05 09:56:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...