Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
    Statut
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > Gminny Ośrodek Kultury w Budrach > Statut

 

STATUT

 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W BUDRACH

  

 

 I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

 Gminny Ośrodek Kultury w Budrach zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. Nr 13,  poz. 123 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (DzU z 1997 r. Nr. 85 poz. 539 z późn.  zm.)

3) niniejszego statutu,

 

§2

1.      Organizatorem Ośrodka jest Samorząd Gminy Budry.

2.      Ośrodek jest wpisany  do rejestru instytucji kultury  prowadzonego przez Organizatora.

3.      Ośrodek posiada osobowość prawną.

4.      W ramach ośrodka funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach zwana dalej Biblioteką.

5.      Siedzibą GOK jest budynek przy Alei  Wojska Polskiego 26

6.      Bieżący nadzór nad GOK sprawuje Wójt Gminy.

7.      Ośrodek obejmuje swoją działalnością gminę Budry.

8.       Ośrodek korzysta z pomocy fachowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych oraz  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

 

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

 § 3

Podstawowym  celem Ośrodka  jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

 

§ 4

Do zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach w szczególności należy:

 

1)      Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i innych.

2)      Wspieranie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

3)      Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego oraz amatorskiego ruchu artystycznego,

4)      Prowadzenie działalności instruktażowo -metodycznej

5)      Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

6)      Koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy,

7)   Promocja Gminy Budry poprzez różnorodne formy prezentacji i organizację imprez  kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

8)  Organizacja spektakli, koncertów ,festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,   rozrywkowych i turystycznych,

  

§ 6

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

1.      Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2.      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3.      Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,

4.  Popularyzacja książek i czytelnictwa,

5.   Doskonalenie form metod pracy bibliotecznej,

  

III   ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 7

 

1. Ośrodek zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje  i odwołuje Wójt Gminy.

2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

    Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą   instytucji.

4.      Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy,

5.      Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka. W czasie nieobecności przekazuje obowiązki wskazanej przez  siebie osobie.  

 

§  8

Bezpośredni  nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Budry.

  

§  9

1.W Ośrodku mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze  i doradcze Dyrektora.

2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektor ośrodka

3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych dyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

  

§ 10

            GOK samodzielnie gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  

IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 11

 

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  zgodnie z zasadami   rachunkowości określonymi w odrębnej ustawie.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana z rocznej dotacji przyznanej przez Radę Gminy,  dochodów własnych, ze środków uzyskanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

 - prowadzenia warsztatów, szkoleń, , kursów językowych, komputerowych,      fotograficznych, tanecznych itp.

  - organizacji imprez zleconych przez instytucje, zakłady,

 - wypożyczania sprzętu akustycznego, technicznego, rekwizytów, strojów itp.

 - wynajmu sal,

 - dzierżawy pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną, handlową i inną,

 - koncertów własnych zespołów oraz na zlecenie innych podmiotów,

- sprzedaży biletów na imprezach własnych, promocji firm na imprezach organizowanych  przez   Ośrodek,

-   usług reklamowych i  innych usług związanych z działalnością statutową,

- prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej,

- świadczenia usług np. fotograficznych, nagłośnieniowych itp.

-  prowadzenia sprzedaży giełdowej i komisowej,

- prowadzenia imprez zleconych,  

- zapisów i innych źródeł

 

§ 12 

 

            Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy działalności opracowany przez Dyrektora w oparciu o dotację udzieloną z budżetu gminy.

 

§  13

 

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

§ 14

 

Ośrodek rozlicza się z budżetem gminy na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§  15

 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania Ośrodka ustalony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

V Postanowienia końcowe

 

§  16

 

1. Statut GOK nadaje Rada Gminy.

2. Zmiany statutu GOK mogą być dokonywane przez Radę Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

  

§  17

 

W przypadku likwidacji Ośrodka zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje Organizator, który zabezpiecza również mienie likwidowanego Ośrodka.

Ilość odwiedzin: 979
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2005-03-22 09:44:22
Data udostępnienia informacji: 2005-03-22 09:44:22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 09:50:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...