Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
       Uchwała Nr XXXIV/196/06
       Uchwała Nr XXXIV/197/06
       Uchwała Nr XXXIV/198/06
       Uchwała Nr XXXIV/199/06
       Uchwała Nr XXXIV/200/06
       Uchwała Nr XXXIV/201/06
       Uchwała nr XXXIV/202/06
       Uchwała Nr XXXV/204/06
       Uchwała Nr XXXV/205/06
       Uchwała Nr XXXV/206/06
       Uchwała nr XXXV/207/06
       Uchwała Nr XXXV/208/06
       UCHWAŁA Nr XXXVI/210/06
       UCHWAŁA Nr XXXVI/211/06
       Uchwała Nr XXXVII/212/06
       Uchwała Nr XXXVII/213/06
       Uchwała Nr XXXVII/214/06
       Uchwała nr XXXVIII/215/06
       Uchwała Nr XXXVIII/216/06
       Uchwała nr XXXVIII/217/06
       Uchwała Nr XXXVIII/218/06
       Uchwała Nr XXXVIII/219/06
       Uchwała nr XXXVIII/220 /06
       Uchwała nr XXXIX/221/06
       Uchwała Nr XXXIX/222/06
       Uchwała Nr I/01/06
       Uchwała Nr I/02/06
       Uchwała Nr I/03/06
       Uchwała Nr I/04/06
       UCHWAŁA Nr I/05/06
       UCHWAŁA Nr I/06/06
       Uchwała Nr II/07/06
       Uchwałą Nr III/08/06
       UCHWAŁA Nr III/09/06
       Uchwała Nr III/10/06
       Uchwała Nr III/11/06
       UCHWAŁA Nr III/12/06
       UCHWAŁA Nr III/13/06
       UCHWAŁA Nr III/14/06
       Uchwała Nr III/15/06
       Uchwała Nr III /16/06
       Uchwała nr IV/17/06
       Uchwała Nr IV/18/2006
       Uchwała Nr IV/19/06
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2006

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXXIV/196/06
w sprawie: przyznania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli
2. Uchwała Nr XXXIV/197/06
w sprawie: przyznania dodatku za warunki pracy nauczycieli
3. Uchwała Nr XXXIV/198/06
w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
4. Uchwała Nr XXXIV/199/06
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu
5. Uchwała Nr XXXIV/200/06
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2006 - 2013
6. Uchwała Nr XXXIV/201/06
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
7. Uchwała nr XXXIV/202/06
w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i wyznaczenia przedstawiciela do prac Związku
8. Uchwała Nr XXXV/204/06
w sprawie ustalenia regulaminu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
9. Uchwała Nr XXXV/205/06
w sprawie przyjęcia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Buder
10. Uchwała Nr XXXV/206/06
w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. nadania tytułu Honorowego Obywatela Buder
11. Uchwała nr XXXV/207/06
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.
12. Uchwała Nr XXXV/208/06
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Budry
13. UCHWAŁA Nr XXXVI/210/06
w sprawie: ustalenia regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry
14. UCHWAŁA Nr XXXVI/211/06
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry
15. Uchwała Nr XXXVII/212/06
w sprawi: Nadania Honorowego Obywatela Buder
16. Uchwała Nr XXXVII/213/06
w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu
17. Uchwała Nr XXXVII/214/06
w sprawie podziału Gminy Budry na stałe obwody głosowania
18. Uchwała nr XXXVIII/215/06
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w XXXVI/210/06 z dnia 15.05.2006 r. w sprawie ustalania regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Bu
19. Uchwała Nr XXXVIII/216/06
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu miejscowości Budry
20. Uchwała nr XXXVIII/217/06
w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków
21. Uchwała Nr XXXVIII/218/06
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
22. Uchwała Nr XXXVIII/219/06
w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
23. Uchwała nr XXXVIII/220 /06
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
24. Uchwała nr XXXIX/221/06
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
25. Uchwała Nr XXXIX/222/06
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Budry
26. Uchwała Nr I/01/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
27. Uchwała Nr I/02/06
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
28. Uchwała Nr I/03/06
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Spraw Socjalnych oraz ustalenia jej składu
29. Uchwała Nr I/04/06
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów
30. UCHWAŁA Nr I/05/06
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
31. UCHWAŁA Nr I/06/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
32. Uchwała Nr II/07/06
w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIX/221/2006 podjętej dnia 16 października 2006 r.
33. Uchwałą Nr III/08/06
w sprawie zaopiniowania projektu włączenia terenów położonych na terenie Gminy Budry do obszarów Natura 2000
34. UCHWAŁA Nr III/09/06
w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarki Odpadami
35. Uchwała Nr III/10/06
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Budry
36. Uchwała Nr III/11/06
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Budry
37. UCHWAŁA Nr III/12/06
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 r.
38. UCHWAŁA Nr III/13/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r.
39. UCHWAŁA Nr III/14/06
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
40. Uchwała Nr III/15/06
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na 2007 r.
41. Uchwała Nr III /16/06
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na 2007 r.
42. Uchwała nr IV/17/06
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
43. Uchwała Nr IV/18/2006
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 -2009
44. Uchwała Nr IV/19/06
w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej

Ilość odwiedzin: 1048
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-01-04 09:51:21
Data udostępnienia informacji: 2006-01-04 09:51:21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 09:51:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...