Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
    Budżet na 2003 rok
    Budżet na 2004 rok
    Budżet na 2005 rok
    Budżet na 2006 rok
    Budżet na 2007 rok
    Budżet na 2008 rok
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet na 2006 rok

 Uchwała Nr XXXIII/192/05

Rady Gminy Budry

 z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

w sprawie budżetu na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.    Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.466.561zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.111.430 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)   dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości   20.000 zł

§ 2

1.    Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.466.561 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)   wydatki bieżące kwotę 5.843.532 zł, w tym na:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.728.060 zł,

b)   dotacje 131.000 zł,

c)    wydatki na obsługę długu gminy 5.000 zł,

2)   wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 623.029 zł,

a)    wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 623.029 zł, zgodnie z zał. nr4,

3.       Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 5.

4.       Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.111.430 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)   wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20.000 zł,

 § 3

1.    Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 171.000 zł, zgodnie
z zał. nr 6.

2.    Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 6 a.

3.    Uchwala się przychody w wysokości 413.048 zł i rozchody w wysokości 413.048 zł, stanowiące zał. nr 7.

§ 4

Uchwala się dotacje dla:

a)    samorządowych instytucji kultury w wysokości 131.000 zł, zgodnie z zał. nr 8,

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

–      przychody – 3.000 zł,

–      wydatki – 300 zł,

zgodnie z zał. nr 9.

§ 6

1.    Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 7

 

Ponadto upoważnia się Wójta do:

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 500.000 zł,

2)   dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 8

1.    Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2.    Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko‑Mazurskiego.

Ilość odwiedzin: 642
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-01-04 09:53:12
Data udostępnienia informacji: 2006-01-04 09:53:12
Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 09:58:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...