Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
    Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
    Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
    Wysokość podatku rolnego w 2009 r.
    Deklaracje podatkowe
    Informacje podatkowe
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

UCHWAŁA Nr XXV/146/2008
Rady Gminy Budry
z dnia 4 grudnia 2008 r.
 
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r.
 
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą­dzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747oraz z 2008r. Nr 116 poz.730) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M.P. Nr 81, poz. 717) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje: 
 
§ 1
 
Obniża się cenę skupu żyta  przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku do kwoty 40,00 zł za 1 q.
 
§ 2
 
Pobór podatku następuje w trybie określonym w uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy w Budrach z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
§ 3
Traci moc uchwała Nr XV/67/2007 Rady Gminy Budry z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 r.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
.
 
Przewodniczący Rady Gminy  
Jan Królik

Ilość odwiedzin: 475
Nazwa dokumentu: Wysokość podatku rolnego w 2009 r.
Skrócony opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2006-12-22 09:40:22
Data udostępnienia informacji: 2006-12-22 09:40:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-30 10:42:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...