Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
       Uchwała Nr V/20/07
       Uchwała Nr V/ 21/07
       Uchwała Nr V/22/07
       Uchwała Nr V /23/07
       Uchwała Nr V/24/07
       Uchwała Nr V /25/07
       Uchwała Nr V/26/07
       Uchwała Nr V/27/07
       Uchwała Nr VI/ 30/07
       Uchwała Nr IV/31/07
       Uchwała Nr VI/32/07
       Uchwała Nr IV/33/07
       Uchwała Nr VII/34/07
       Uchwała Nr VII/35/07
       Uchwała Nr VII/36/07
       Uchwała Nr VIII/37/07
       Uchwała Nr VIII/38/07
       Uchwała Nr VIII/39/07
       Uchwała Nr VIII/40/07
       Uchwała Nr VIII/41/07
       Uchwała Nr VIII/42/07
       Uchwala Nr VIII/43/07
       Uchwała Nr IX/44/07
       Uchwała Nr IX/45/07
       Uchwała Nr IX/46/07
       Uchwała Nr X/47/07
       UCHWAŁA Nr XI/ 48/ 07
       UCHWAŁA Nr XI/49/07
       UCHWAŁA Nr XI/50/07
       Uchwała Nr XI/ 51/ 07
       UCHWAŁA Nr XI/52/07
       Uchwała nr XI/53/07
       Uchwała Nr XII/54/07
       Uchwała Nr XII/55/07
       Uchwała Nr XII/56/07
       Uchwała nr XIII/57/07
       UCHWAŁA Nr XIII/58/07
       Uchwała Nr XIII/59/07
       Uchwała Nr XIII/60/07
       Uchwała Nr XIII-61-07
       Uchwała nr XIV/62/07
       Uchwała Nr XIV/63/07
       Uchwała Nr XIV/ 64/ 07
       Uchwała nr XV/65/07
       UCHWAŁA Nr XV/66/07
       UCHWAŁA Nr XV/67/2007
       UCHWAŁA Nr XV/68/07
       UCHWAŁA Nr XV/69/07
       UCHWAŁA Nr XV/70/07
       Uchwała Nr XV/71/07
       Uchwała Nr XV/72/07
       Uchwała Nr XV/ 73/ 07
       Uchwała Nr XV/ 74/ 07
       Ucwała Nr XVI/75/07
       Uchwaa Nr XVI/76/07
       Uchwała Nr XVI/77/07
       Uchwała Nr XVI/78/07
       Uchwała Nr XVI/79/07
       Uchwała Nr XVI/80/07
       Uchwała Nr XVI/81/07
       Uchwała Nr XVI/82/07
       Uchwała Nr XVI/83/07
       Uchwała Nr XVI/85/07
       Uchwała Nr XVI/86/07
       Uchwała Nr XVI/87/07
       Uchwała Nr XVI/88/07
       Uchwała Nr XVI/89/07
       Uchwała Nr XVI/90/07
       Uchwała Nr XVI/91/07
       Uchwała Nr XVI/92/07
    Rok 2008
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2007

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr V/20/07
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
2. Uchwała Nr V/ 21/07
w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Budry
3. Uchwała Nr V/22/07
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Budry miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
4. Uchwała Nr V /23/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budry
5. Uchwała Nr V/24/07
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
6. Uchwała Nr V /25/07
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Gminy
7. Uchwała Nr V/26/07
w sprawie ustalenia regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry
8. Uchwała Nr V/27/07
w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
9. Uchwała Nr VI/ 30/07
w sprawie: wskazania przedstawiciela Rady Gminy do składu Rady Społecznej przy Mazurskim Centrum Zdrowia – Szpital Powiatowy w Węgorzewie Zakład Opieki Zdrowotnej
10. Uchwała Nr IV/31/07
w sprawie: wytypowania przedstawiciela Rady Gminy do udziału w Radzie Społecznej SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji.
11. Uchwała Nr VI/32/07
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Budry oraz przyjęciu regulaminu gospodarowania tymi środkami
12. Uchwała Nr IV/33/07
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu w roku 2007
13. Uchwała Nr VII/34/07
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Budrach do powiadomienia osób o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
14. Uchwała Nr VII/35/07
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Budrach w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i wyznaczenia p
15. Uchwała Nr VII/36/07
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją Dziedzictwo Nasze z siedzibą w Węgorzewie w sprawie współpracy w zakresie kultury i edukacji.
16. Uchwała Nr VIII/37/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
17. Uchwała Nr VIII/38/07
w sprawie udzielenia absolutorium
18. Uchwała Nr VIII/39/07
w sprawie zniesienia współwłasności działki 47/4 o pow. 0,0144 ha położonej w Olszewie Węgorzewskim poprzez nabycie przez gminę udziałów
19. Uchwała Nr VIII/40/07
dotycząca zmiany uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej
20. Uchwała Nr VIII/41/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjny
21. Uchwała Nr VIII/42/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjny
22. Uchwala Nr VIII/43/07
w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Węgorzewskiego
23. Uchwała Nr IX/44/07
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Węgorzewo
24. Uchwała Nr IX/45/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
25. Uchwała Nr IX/46/07
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
26. Uchwała Nr X/47/07
w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
27. UCHWAŁA Nr XI/ 48/ 07
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Budry.
28. UCHWAŁA Nr XI/49/07
w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działek gruntu – dróg – położonych w obrębie Ołownik, gm. Budry, pow. w
29. UCHWAŁA Nr XI/50/07
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
30. Uchwała Nr XI/ 51/ 07
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy w Budrach z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na 2007 rok
31. UCHWAŁA Nr XI/52/07
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2007 - 2008
32. Uchwała nr XI/53/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
33. Uchwała Nr XII/54/07
w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniaścieków
34. Uchwała Nr XII/55/07
w sprawie: powołania Doraźnej Komisji Statutowej
35. Uchwała Nr XII/56/07
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaopiniowania planu aglomeracji Węgorzewo
36. Uchwała nr XIII/57/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
37. UCHWAŁA Nr XIII/58/07
w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Węgorapy i Gołdapy
38. Uchwała Nr XIII/59/07
zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sobiechy
39. Uchwała Nr XIII/60/07
zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Olszewo Węgorzewskie
40. Uchwała Nr XIII-61-07
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/05 Rady Gminy Budry z dnia 28 lutego 2005 r. dotyczącej ustalenia zasad i wysokości zryczałtowanych diet przysługujących Wiceprzewodniczącemu...
41. Uchwała nr XIV/62/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
42. Uchwała Nr XIV/63/07
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Węgorzewskim dotyczącego wspólnego finansowania zadania w zakresie „Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budow
43. Uchwała Nr XIV/ 64/ 07
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Budry
44. Uchwała nr XV/65/07
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
45. UCHWAŁA Nr XV/66/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
46. UCHWAŁA Nr XV/67/2007
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 r.
47. UCHWAŁA Nr XV/68/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r.
48. UCHWAŁA Nr XV/69/07
w sprawie nabycia od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 68/8 o powierzchni 0,0500 ha położonej w miejscowości i obrębie geodezy
49. UCHWAŁA Nr XV/70/07
w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Odzial Terenowy w Olsztynie Filia Suwałkach działki gruntu położonej w obrębie Ołownik, gm. Budry, pow. węgorzewski. woj. warmińsko-mazur
50. Uchwała Nr XV/71/07
przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Olszewo Węgorzewskie
51. Uchwała Nr XV/72/07
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Miejscowości Sobiechy
52. Uchwała Nr XV/ 73/ 07
ustalenia ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze gminy Budry na 2008 rok.
53. Uchwała Nr XV/ 74/ 07
w sprawie określenia stref cen przy przewozie osób taksówkami.
54. Ucwała Nr XVI/75/07
Zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
55. Uchwaa Nr XVI/76/07
Uchwalenia budżetu gminy Budry na 2008 r.
56. Uchwała Nr XVI/77/07
Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie Filia w Suwałkach działek gruntu – dróg – położonych w Gminie Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie.
57. Uchwała Nr XVI/78/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
58. Uchwała Nr XVI/79/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
59. Uchwała Nr XVI/80/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
60. Uchwała Nr XVI/81/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
61. Uchwała Nr XVI/82/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
62. Uchwała Nr XVI/83/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
63. Uchwała Nr XVI/85/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
64. Uchwała Nr XVI/86/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
65. Uchwała Nr XVI/87/07
Wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu stanowiącej własność osoby fizycznej.
66. Uchwała Nr XVI/88/07
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
67. Uchwała Nr XVI/89/07
Przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Budry oraz przyjęciu regulaminu gospodarowania tymi środkami.
68. Uchwała Nr XVI/90/07
Ustalenia regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry.
69. Uchwała Nr XVI/91/07
Maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2008 r.
70. Uchwała Nr XVI/92/07
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Ilość odwiedzin: 1036
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-02 12:43:23
Data udostępnienia informacji: 2007-01-02 12:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-02 12:43:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...