Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
    Budżet na 2003 rok
    Budżet na 2004 rok
    Budżet na 2005 rok
    Budżet na 2006 rok
    Budżet na 2007 rok
    Budżet na 2008 rok
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet na 2008 rok

 
Uchwała Nr XVI/76/07
Rady Gminy Budry
z dnia 28 grudnia 2007 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na 2008 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 7.535.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości                     7.196.666 zł,
             dochody majątkowe w wysokości      338.400 zł.
§ 2
1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.535.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości                       6.466.088 zł,
       wydatki majątkowe w wysokości                       1.068.978 zł
2.      Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.068.978 zł., zgodnie z załącznikiem 3 .
3.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 73.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
 
Przychody budżetu w wysokości 459.260 zł, rozchody w wysokości 459.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
                                                                      
1) celową w wysokości                                                                              - 23.000  zł,
z przeznaczeniem na
                                       
a)   zarządzanie kryzysowe                                - 23.000  zł,
§ 5
1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
 
§ 6
1.      Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.      Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1.      Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                - 201.300 zł,
                                                    
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)     przychody      - 5 000 zł,
2)     wydatki          -    300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                           -200.000 zł;
§ 10
Upoważnia się Wójta do:
1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2)       zaciągania zobowiązań:
a)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku .
b) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zmian w zakresie wynagrodzeń            nie   powodujących zwiększenia wynagrodzeń a zmniejszenie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 
§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9 a.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 

Ilość odwiedzin: 261
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-19 10:21:57
Data udostępnienia informacji: 2008-05-19 10:21:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-19 10:24:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...