Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
    Rok 2003
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
       Uchwała Nr XVII/93/08
       Uchwała Nr XVII/94/08
       Uchwała Nr XVII/95/08
       Uchwała Nr XVII/96/08
       Uchwała Nr XVII/97/08
       Uchwała Nr XVII/98/08
       Uchwała Nr XVII/99/08
       Uchwała Nr XVII/100/08
       Uchwała Nr XVIII/101/08
       Uchwała Nr XVIII/102/08
       Uchwała Nr XVIII/103/08
       Uchwała Nr XVIII/104/08
       Uchwała Nr XVIII/105/08
       Uchwała Nr XVIII/106/08
       Uchwała Nr XVIII/107/08
       Uchwała Nr XIX/108/08
       Uchwała Nr XIX/109/08
       Uchwała Nr XIX/110/08
       Uchwała Nr XIX/111/08
       Uchwała Nr XX/112/08
       Uchwała Nr XX/113/08
       Uchwała Nr XX/114/08
       Uchwała XX/115/08
       Uchwała Nr XX/113/08
       Uchwała Nr XX/114/08
       Uchwała Nr XX/115/08
       Uchwała Nr XX/116/08
       Uchwała Nr XX/117/08
       Uchwała Nr XX/118/08
       Uchwała Nr XX/119/08.doc
    Rok 2009
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > Rok 2008

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XVII/93/08
Określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś
2. Uchwała Nr XVII/94/08
Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Budry na 2008 r.
3. Uchwała Nr XVII/95/08
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów.
4. Uchwała Nr XVII/96/08
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Spraw Socjalnych.
5. Uchwała Nr XVII/97/08
Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmi
6. Uchwała Nr XVII/98/08
Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Budry na 2008 r.
7. Uchwała Nr XVII/99/08
Uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Węgorapy i Gołdapy.
8. Uchwała Nr XVII/100/08
Wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w zabudowanej działce gruntu.
9. Uchwała Nr XVIII/101/08
Zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
10. Uchwała Nr XVIII/102/08
Przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany nazwy miejscowości i rodzaju danej miejscowości.
11. Uchwała Nr XVIII/103/08
Propozycji wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Budry.
12. Uchwała Nr XVIII/104/08
13. Uchwała Nr XVIII/105/08
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego elektrowni wiatrowych na terenie fragmentu Gminy Budry.
14. Uchwała Nr XVIII/106/08
Przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach działki gruntu położonej w obrębie Ołownik, gmina Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko - mazursk
15. Uchwała Nr XVIII/107/08
Zmian do statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.
16. Uchwała Nr XIX/108/08
Zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
17. Uchwała Nr XIX/109/08
Udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Węgorzewskiego.
18. Uchwała Nr XIX/110/08
Wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę nazwy miejscowości i rodzaju tej miejscowości.
19. Uchwała Nr XIX/111/08
Zmiany uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które w 2008 r.
20. Uchwała Nr XX/112/08
Udzielenia absolutorium.
21. Uchwała Nr XX/113/08
Zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
22. Uchwała Nr XX/114/08
Przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu w roku 2008 r.
23. Uchwała XX/115/08
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
24. Uchwała Nr XX/113/08
Zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
25. Uchwała Nr XX/114/08
Przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu w roku 2008 r.
26. Uchwała Nr XX/115/08
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
27. Uchwała Nr XX/116/08
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
28. Uchwała Nr XX/117/08
Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
29. Uchwała Nr XX/118/08
Zmiany w Statucie Gminy Budry.
30. Uchwała Nr XX/119/08.doc
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budrach

Ilość odwiedzin: 467
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-19 12:40:31
Data udostępnienia informacji: 2008-05-19 12:40:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-19 12:41:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...