Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


PPWOW > Informacje

Informacje ogólne o programie PPWOW

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich składa się z trzech części:
* Programu Integracji Społecznej,
* Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
* Kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.
7 kwietnia 2006 roku podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Programu. Zaplanowanego w taki sposób by, w okresie trzech lat, co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 gmin w całej Polsce. Wybrano te gminy, które są w niekorzystnej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m. in. niski dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą i aktywność społeczną. Zanim jednak gmina otrzyma środki z Programu, musi opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych w konsultacji z mieszkańcami i na jej podstawie zaplanować usługi społeczne, na które otrzyma dofinansowanie. W ten sposób zostanie przygotowanych szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup – osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, Przewidywana jest ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi i zlecanie im wykonania poszczególnych zadań.


Beneficjenci Programu


Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla trzech grup beneficjentów:
ludzi starszych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi.
Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie /dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/; rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samopomocy.
Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno – psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.

Ilość odwiedzin: 3299
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-03 13:54:51
Data udostępnienia informacji: 2008-03-03 13:54:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 13:56:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...