Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
    Ogłoszenie o konkursie IV
    Ogłoszenie o konkursie III
    Ogłoszenie o konkursie II
    Ogłoszenie o konkursie I
Komisja Konkursowa
A A A


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej
 
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Budry uzyskała dotację w wysokości 156.535 PLN, część tej dotacji w wysokości 15.000 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.
 
1.       ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Budry, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom gminy spośród usług opisanych poniżej.
 
2.       SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Budry w Sali konferencyjnej dnia 12.02.2009 r. o godzinie 12:00.
 
 
3.       PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
 
4.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
 
OFERTY CZĘŚCIOWE - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej część. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
 
WARIANTY - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Usługi dla osób starszych:
Poprawienie kondycji psychofizycznej osób starszych w celu ułatwienia im udziału
 w życiu społecznym poprzez np. utworzenie klubów seniora i organizację ich czasu wolnego m.in.: warsztaty rękodzielnicze, spotkania z kosmetyczką, zajęcia kulinarne, imprezy integracyjne połączone z wystawami rękodzielniczymi i poczęstunkiem, wspólne wyjazdy.
Aktywizacja osób starszych powinna być zainicjowana w min. dwóch miejscowościach dla min. 10 osób w każdej miejscowości. Spotkania powinny odbywać się 2 razy w miesiącu.
 
Łącznie na realizacje tej usługi przeznacza się kwotę 15.000 PLN.
Termin wykonania zamówienia marzec - lipiec 2009
 
 
5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.      Organizacje kościelne
3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:
a)      usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub
b)      usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami
 
6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ - w odniesieniu do:
 
1) Zapewnienie uczestnikom transportu na wspólne wyjazdy integracyjne.
2) Oświadczenie o zapewnieniu nagłośnienia i obsługi technicznej przy organizacji imprez okolicznościowych..
3) Zapewnienie uczestnikom transportu i ubezpieczenia przy organizacji wyjazdów.
4) Posiadanie dostępu do odpowiedniej bazy lokalowej.
 
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
-          Oświadczenie o dysponowaniu dostępem do bazy lokalowej niezbędnej do realizacji poszczególnych zadań.
-          Oświadczenie o zagwarantowaniu transportu (jeśli wystąpi)
-          Oświadczenie o zagwarantowaniu ubezpieczenia (jeśli wystąpi)
 
 
7.       PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
 
SKŁADANIE OFERT
a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry w terminie do 27 lutego 2009 r. do godz. 15.00.
b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem do złożonej oferty tj.
Oferta na świadczenie usług – podać tytuł składanej oferty:
„Usługi dla osób starszych
 
Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
OCENA OFERT
1)       Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.   Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.    Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.     Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2)       Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 3 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3)       Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4)       Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
 
8.       KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Tadeuszem Łyczewskim inspektorem UG Budry, nr pokoju 5, tel. 0-87 4278003, fax 0-87 4278017., e-mail: gci@budry.pl
 
 
Wójt Gminy Budry
 
 
 
dr inż. Józef Markiewicz
  
ZAŁĄCZNIKI
1.       Formularz Oferty
2.       Wzór Umowy
3.       Wzór Sprawozdania
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-02-05 14:43:42 - Formularz oferty (73.50 kB)
2009-02-05 14:44:38 - Wzór umowy (44.00 kB)
2009-02-05 14:45:40 - Wzór sprawozdania (45.00 kB)

Ilość odwiedzin: 575
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie III
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 14:39:07
Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 14:39:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-17 07:53:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...