Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
Komisja Konkursowa
A A A


 

                                          ZARZĄDZENIE NR 25/08
                                                Wójta Gminy Budry                     
                                                 z dnia 30 maja 2008 r.
 
 
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert z „Programu Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
 
 
              Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 4 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego między Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminą Budry, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję do spraw oceny i wyboru najlepszych ofert na świadczenie usług integracji społecznej obejmujących mieszkańców Gminy Budry, w składzie:

1) Monika Roman - przewodnicząca
2) Andrzej Urbanowicz – zastępca przewodniczącego
3) Rafał Kryłowicz - sekretarz
4) Wiesław Wantuch – członek
5) Marcin Ziółkowski – członek
6) Jerzy Waszak - członek

§ 2.
 
Komisja przeprowadzi postępowanie o udzielenie usług integracji społecznej na podstawie procedury opisanej w podręczniku Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

§ 3.
 
Szczegółowe zadania Komisji Konkursowej wynikające z założeń Programu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4.
 
Komisja zakończy pracę z dniem podpisania ostatniej umowy na realizację usług integracji społecznej.

§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej


§ 1.
1. Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją jest zespołem doradczo-opiniującym, powołanym w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert (oferty) składanych w ramach Programu Integracji Społecznej.
2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności minimum trzyosobowym.
5. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji oraz powiadamia o jego terminie i miejscu członków Komisji.

§ 2.
1. Komisja przy ocenie poszczególnych ofert stosuje kryteria: formalne, techniczne oraz merytoryczne.
2. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) odbywa się w trzech etapach:

1/ Etap – Analiza kryteriów formalnych i technicznych
Komisja rozpoczyna postępowanie od sprawdzenia czy oferty spełniają kryteria formalne i techniczne. Oferty nie spełniające minimum kryteriów formalnych i technicznych podlegają odrzuceniu, co oznacza niedopuszczenie usługodawców do udziału w dalszym etapie postępowania.

2/ Etap – Analiza kryteriów merytorycznych
Po wyłonieniu ofert spełniających minimalne kryteria formalne i techniczne Komisja przystępuje do dokonania analizy merytorycznej ofert zgodnie oraz w oparciu o ustalone w załączniku nr 2 kryteria oceny merytorycznej przypisując im oceny cząstkowe. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez Komisję jest sumą wystawionych ocen cząstkowych. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyska największą ilość punktów.

3/  Etap - Negocjacje
a) Oferta, którą Komisja oceni jako najkorzystniejszą będzie negocjowana i realizowana.
b) Jeżeli do negocjacji zostanie zakwalifikowanych kilka ofert, wszystkie mogą być negocjowane i zakontraktowane, pod warunkiem, że jest wystarczające zapotrzebowanie na dane usługi i wystarczający poziom finansowania. W przeciwnym przypadku, Komisja Oceniająca mając na względzie rezultat negocjacji zdecyduje, komu należy przyznać kontrakt. Przedmiotem negocjacji może być zakres jak i sposób wykonania oferowanych usług, oraz wysokość zaproponowanych przez usługodawcę cen jednostkowych.
3. Procedura kontraktowania usług ma zastosowanie także wtedy, gdy zostanie złożona jedna oferta.
4. Komisja sporządza Raport z oceny ofert w ciągu 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, określonego w zaproszeniu do składania ofert.
5. Przewodniczący Komisji informuje oferentów o wynikach oceny ofert.

§ 3.
1. Procedura kontraktowania usług podlega unieważnieniu w przypadku gdy:
1/ nie wpłynęła żadna oferta,
2/ postępowanie nie zostało zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty,
3/ oferty (oferta) zostały odrzucone z powodu niespełnienia minimalnych kryteriów formalnych i technicznych.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Komisja sporządza stosowny protokół.
 

 

Ilość odwiedzin: 1296
Nazwa dokumentu: Komisja Konkursowa
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-03-17 10:49:27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-17 10:49:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-31 08:29:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...