Gminy Budry
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DANE
Urząd gminy
 ORGANY
Wójt
Rada Gminy
Komisje
 ADMINISTRACJA
Urząd Gminy
Sposób załatwiania spraw
Ewidencje i Rejestry
Nabór na wolne stanowiska urządnicze
 PRAWO LOKALNE
Statut
Budżet
Uchwały
Podatki i opłaty lokalne
Projekty uchwał
Plan Rozwoju Lokalnego
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Za 2005 rok
Za 2006 rok
Za 2007 rok
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach
Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Budrach
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwa
 Ogłoszenia , przetargi
Przetargi
Ogłoszenia, Obwieszczenia
 Wybory samorządowe
Wybory 2006
 INNE
Dostęp do informacji nieudostępnionych
Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Opłata skarbowa
Informacje o środowisku i jego ochronie
 Fundusze Strukturalne
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
SPO-ROL
 PPWOW
Informacje
Ogłoszenia o wynikach konkursów
Ogłoszenia o konkursie
    Ogłoszenie o konkursie IV
    Ogłoszenie o konkursie III
    Ogłoszenie o konkursie II
    Ogłoszenie o konkursie I
Komisja Konkursowa
A A A


 

ZAPROSZENIE Nr 4/09
DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej
z dnia 19.05.2009 r.
 
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Budry uzyskała dotację w wysokości 156.535 PLN, część tej dotacji w wysokości 51.600 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.
 
1.       ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Budry, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród poniżej opisanych usług.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
-          usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (Nie dotyczy kontynuacji działań realizowanych w ramach PPWOW) lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
-          usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
 
 2.       SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Budry w Sali konferencyjnej dnia 27.05.2009 r. o godzinie 12:00.
  
3.       PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
 
4.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
 
OFERTY CZĘŚCIOWE - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej część. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
 
WARIANTY - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Część 1
Usługi dla dzieci i młodzieży. Usługi edukacyjne świadczone w miejscu zamieszkania w zakresie organizacji czasu wolnego z nastawieniem na rozwój ich potencjału i integrację w grupie np. poprzez:
- imprezy kulturalne i rekreacyjne, świadczone okolicznościowo związane np. z Dniem Dziecka itp.
- promocję aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia dzieci i młodzieży z terenu gminy Budry poprzez organizację gier, zabaw i turniejów sportowo - rekreacyjnych,
- organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych, rajdów rowerowych, biwaków
- organizację przedsięwzięć wspierających i przybliżających kulturę wysoką oraz uspołecznienie poprzez sztukę np. poprzez wyjazdy do teatru, kina, zajęcia i warsztaty artystyczne
 
Na realizację wszystkich umów na usługi społeczne zakontraktowanych w ramach tej części zaproszenia, Zamawiający przeznacza kwotę14.700 PLN.
Termin wykonania zamówienia czerwiec - październik 2009 r.
 
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć grupy co najmniej 10 osób; zryczałtowany koszt imprezy; zryczałtowany koszt wyjazdu dla grupy co najmniej 10 osób.
 
 Część 2
Usługi dla rodzin
 
 Wsparcie rodzin oraz stwarzanie im możliwości do integracji w środowisku lokalnym np. poprzez: organizację przedsięwzięć wspierających i przybliżających kulturę wysoką oraz uspołecznienie poprzez sztukę np. poprzez wyjazdy do teatru, kina, zajęcia i warsztaty artystyczne, a także np. poprzez organizację wycieczek krajoznawczych i biwaków.
Organizator wycieczek krajoznawczych powinien zapewnić uczestnictwo dla min. 15 osób. W okresie realizacji zadania usługodawca powinien zorganizować cykl min. 10 wspólnych wymarszów/wyjazdów dla danej grupy uczestników.
Organizacja aktywnego wypoczynku z programem zajęć ukierunkowanym na podniesienie wiedzy                     o najbliższej okolicy (poznawanie ciekawych miejsc w najbliższym otoczeniu), a także poznanie innych rejonów poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych (np. rajdy piesze, rowerowe, autokarowe).
 
Na realizację wszystkich umów na usługi społeczne zakontraktowanych w ramach tej części zaproszenia, Zamawiający przeznacza kwotę26.900 PLN.
Termin wykonania zamówienia czerwiec - październik 2009 r.
 
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć grupy co najmniej 10 osób; zryczałtowany koszt imprezy; zryczałtowany koszt wyjazdu dla grupy co najmniej 10 osób.
 
Część 3
Usługi dla rodzin - festyny:
 
Wsparcie rodzin oraz stwarzanie im możliwości do integracji w środowisku lokalnym np. poprzez: organizowanie imprez integracyjnych np. festynów rodzinnych, świąt okolicznościowych, konkursów, turniejów itp.
Festyny rodzinne powinny być połączone z występami artystycznymi oraz konkursami dla rodzin, przeprowadzone w okresie letnim, w minimum 2 różnych miejscowościach gminy Budry.
 
Na realizację wszystkich umów na usługi społeczne zakontraktowanych w ramach tej części zaproszenia, Zamawiający przeznacza kwotę 10.000 PLN.
Termin wykonania zamówienia czerwiec - wrzesień 2009
 
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina zajęć grupy co najmniej 10 osób; zryczałtowany koszt imprezy; zryczałtowany koszt wyjazdu dla grupy co najmniej 10 osób.
 
  
5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.      Organizacje kościelne
3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:
a)      usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub
b)      usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami
 
6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ - w odniesieniu do:
 
 
części 1
-   dysponowanie odpowiednio wykwalifikowaną kadrą (wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne),
-   zapewnienie dostępu do odpowiedniego lokalu z zapleczem socjalnym dostosowanym do realizowanego projektu,
-   zapewnienie uczestnikom projektu transportu i ubezpieczenia,
-   oferent zobowiązany jest do przedstawienia spójnego programu oferowanej usługi, uwzględniającego konieczność zapewnienia aktywnego udziału usługobiorców w podejmowanych działaniach, tak aby usługa prowadziła do ich faktycznej integracji społecznej, np. poprzez udział w pracach przygotowawczych, koncepcyjnych, organizacyjnych, porządkowych, promocji efektów projektu.
-   oferent powinien zapewnić promocję usługi, poprzez przeprowadzenie ogólnie dostępnej (dla osób niezwiązanych z projektem) prezentacji dokonań uczestników usługi, typu np.: wystawa prac, pokaz nabytych podczas realizacji usługi umiejętności, wykonana przez uczestników i zaprezentowana w formie gazetki ściennej dokumentacja fotograficzna przebiegu usługi, itp. Wszystkie dokumenty powstałe podczas realizacji usługi, a także materiały promocyjne i informacyjne muszą być opatrzone logo Programu Integracji Społecznej.
 
części 2
-   zapewnienie uczestnikom transportu na wspólne wyjazdy integracyjne,
-   zapewnienie uczestnikom transportu i ubezpieczenia przy organizacji wyjazdów,
-   posiadanie dostępu do odpowiedniej bazy lokalowej,
-   oferent zobowiązany jest do przedstawienia spójnego programu oferowanej usługi, uwzględniającego konieczność zapewnienia aktywnego udziału usługobiorców w podejmowanych działaniach, tak aby usługa prowadziła do ich faktycznej integracji społecznej, np. poprzez udział w pracach przygotowawczych, koncepcyjnych, organizacyjnych, porządkowych, promocji efektów projektu,
-   oferent powinien zapewnić promocję usługi, poprzez przeprowadzenie ogólnie dostępnej (dla osób niezwiązanych z projektem) prezentacji dokonań uczestników usługi, typu np.: wystawa prac, pokaz nabytych podczas realizacji usługi umiejętności, wykonana przez uczestników i zaprezentowana w formie gazetki ściennej dokumentacja fotograficzna przebiegu usługi, itp. Wszystkie dokumenty powstałe podczas realizacji usługi, a także materiały promocyjne i informacyjne muszą być opatrzone logo Programu Integracji Społecznej
 
części 3
-   oświadczenie o zapewnieniu nagłośnienia i obsługi technicznej przy organizacji imprez okolicznościowych,
-   zapewnienie uczestnikom festynów zaplecza sanitarnego,
-    minimalny czas trwania festynu 8 godzin,
-   oferent zobowiązany jest do przedstawienia spójnego programu oferowanej usługi, uwzględniającego konieczność zapewnienia aktywnego udziału usługobiorców w podejmowanych działaniach, tak aby usługa prowadziła do ich faktycznej integracji społecznej, np. poprzez udział w pracach przygotowawczych, koncepcyjnych, organizacyjnych, porządkowych, promocji efektów projektu,
-   oferent powinien zapewnić promocję usługi, poprzez przeprowadzenie ogólnie dostępnej (dla osób niezwiązanych z projektem) prezentacji dokonań uczestników usługi, typu np.: wystawa prac, pokaz nabytych podczas realizacji usługi umiejętności, wykonana przez uczestników i zaprezentowana w formie gazetki ściennej dokumentacja fotograficzna przebiegu usługi, itp. Wszystkie dokumenty powstałe podczas realizacji usługi, a także materiały promocyjne i informacyjne muszą być opatrzone logo Programu Integracji Społecznej.
 
 
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
-          Oświadczenie o dysponowaniu dostępem do bazy lokalowej niezbędnej do realizacji poszczególnych zadań.
-          Oświadczenie o zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry realizującej poszczególne zadania.
-          Oświadczenie o zagwarantowaniu transportu (jeśli wystąpi)
-          Oświadczenie o zagwarantowaniu ubezpieczenia (jeśli wystąpi)
-          Oświadczenie o zagwarantowaniu sceny, nagłośnienia, obsługi technicznej (jeśli wystąpi)
 
 
7.       PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
 
SKŁADANIE OFERT
a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Budrach Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry w terminie do 10 czerwca 2009 r. do godz. 12.00.
b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem do złożonej oferty tj.
Oferta na świadczenie usług – podać tytuł stosownie do składanej oferty:
Część 1  „Usługi dla dzieci i młodzieży”
Część 2 „Usługi dla rodzin”
Część 3 „Usługi dla rodzin - festyny”
 
 
Ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
OCENA OFERT
1)       Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.   Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.    Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.     Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2)       Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3)       Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4)       Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
8.       KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Tadeuszem Łyczewskim inspektorem UG Budry, nr pokoju 5, tel. 0-87 4278003, fax 0-87 4278017., e-mail: gci@budry.pl
 
 
Wójt Gminy Budry
 
 
 
dr inż. Józef Markiewicz
  
ZAŁĄCZNIKI
1.       Formularz Oferty
2.       Wzór Umowy
3.       Wzór Sprawozdania

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 20:00:56 - Formularz oferty (73.50 kB)
2009-05-19 20:02:36 - Wzór umowy (44.00 kB)
2009-05-19 20:03:29 - Wzór sprawozdania (45.00 kB)

Ilość odwiedzin: 102
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie IV
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Łyczewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tadeusz Łyczewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 19:59:14
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 19:59:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-20 13:55:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...